Giả sách Tiếng Anh lớp 10 hệ 10 năm

Author:

Tiếng Anh lớp 10 – Giải bài tập SGK Tiếng Anh 10 hay nhất

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Reading, Writing, Speaking, Listening, Language focus & Test yourself giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 10. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 10.

Nội dung chính

  • Tiếng Anh lớp 10 – Giải bài tập SGK Tiếng Anh 10 hay nhất
  • Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ….
  • Unit 1 lớp 10: Reading
  • Unit 1 lớp 10: Speaking
  • Unit 1 lớp 10: Listening

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ….

Unit 1 lớp 10: Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc làm thường ngày của em, sử dụng gợi ý bên dưới.)

A: What time do you often go to school? (Bạn thường đi học lúc mấy giờ?)

B: I often go to school at 6.30.

A: What time do you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What do you often do in the morning?

B: I go to school.

A: What do you often do in the afternoon?

B: I often do my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10 hay nhất

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour’s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although its a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ 30. Tôi thức dậy và xuống bếp đun nước cho buổi trà sáng. Tôi uống vài tách trà, ăn điểm tâm nhanh và sau đó dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi rời khỏi nhà lúc 5 giờ 15 và đến ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày và bừa thửa đất của tôi, và lúc 7 giờ 45 tôi nghỉ một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông và hút thuốc lào. Tôi tiếp tục làm việc từ 8 giờ 15 cho đến 10 giờ 30. Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi thường nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi ra đồng một lần nữa. Chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi cấy lúa. Chúng tôi làm việc khoảng hai giờ trước khi chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong công việc lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn tối lúc khoảng 7 giờ, sau đó xem tivi và đi ngủ lúc khoảng 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang nhà hàng xóm để uống trà. Chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và kế hoạch cho vụ mùa tới. Dầu ngày có dài nhưng chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Chúng tôi yêu lao động và yêu thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn phương án A, B, hoặc C sao cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Mr. Vy’s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He’s a peasant / farmer .

2. What time does he get up and what does he do after that? (Ông ấy thức dậy lúc mấy giờ và làm gì sau đó?)

=> He gets up at 4 : 30 and goes down to the kitchen to boil some water for his early tea .

3. What does he do in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break .

4. What do Mr. Vy and his wife do in the afternoon? (Ông Vy và vợ làm gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting .

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay không hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Tại sao?)

=> Yes, they are. Because they love working and they love their children, too .

Task 3. Scan the passage and make a brief note about Mr. Vy and Mrs. Tuyet’s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn và ghi chú vắn tắt về công việc thường làm hằng ngày của ông Vy và bà Tuyết. Sau đó so sánh bảng ghi chú của em với bạn cùng học.)

In the morning – 4.30 : Mr Vy gets up, goes down to the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field .
– 5.15 : leaves the house
– 5.30 : arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land .
– 7.45 : takes a short rest
– 10.30 : goes home
– 11.30 : has lunch with his family
In the afternoon – 2.30 : Mr Vy and Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting .
– 6. pm : finish work
– 7. pm : have dinner
After dinner – watch TV
– go to bed
– Sometimes visit neighbours and chat with them .

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet’s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về công việc hàng ngày của ông Vy và bà Tuyết.)

Mr Vy and Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4 : 30 a. m. They work hard on their plot of land, usually from 5 : 30 a. m. till 6 p. m. Mr Vy usually takes an hour’s rest after lunch .After dinner, they watch TV and go to bed at about 10 p. m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children and their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well .

Unit 1 lớp 10: Speaking

Task 1. Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner, using the information from the timetable. (Quân là học sinh lớp 10. Cậu ấy đi học mỗi buổi sáng. Dưới đây là thời khóa biểu hàng tuần của cậu ấy. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học, sử dụng thông tin từ thời khóa biểu.)

A: What time does he have Civic Education lesson on Monday?

B: (He has Civic Education) at 7:15.

A: What lesson does he have next?

B: (He has) Information Technology.

A: What day does he have Literature?

B: (He has Literature) on Tuesday, Wednesday and Saturday.

A: How many periods a week does he have?

B: (He has) three periods.

A: What class does he have the first period on Thursday?

B: (He has) English lesson.

A: How many English periods a week does he have?

B: (He has) three periods.

A: Does he have double or single periods?

B: (He has) only single periods.

Từ vựng một số ít môn học : Civic Education : Giáo dục đào tạo công dân Information Technology : Công nghệ thông tin ( Tin học ) Maths : Toán Physics : Vật Lý Literature : Văn học Biology : Sinh học Chemistry : Hóa học Geography : Địa lý History : Lịch sử Physical Education : Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ( Thể dục ) Class Meeting : Sinh hoạt lớp

Task 2. Talk about Quan’s activities, using the pictures below. (Hãy nói về các hoạt động của Quân, sử dụng các tranh bên dưới.)

Quan gets up at 14 : 00. He reads books at 14 : 15. At 16 : 30, he watches TV. At 17 : 00 he rides to the stadium. He plays football with his friends at 17 : 15. He rides home at 18 : 30. He takes a bath at 18 : 45. At 19 : 00, he has dinner with his family. At 20 : 00 he does his homework .

Task 3. Tell your classmates about your daily routine. (Hãy kể cho các bạn cùng lớp về các hoạt động thường ngày của em.)

I always get up at 5 : 30. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my exercises and learn all my lessons for the day again. At 6 o’clock, I have breakfast. Then I leave home for school on my bike at 6 : 30 .I have five classes every morning, except for Saturday. I have only four. I have classes from 7 untill 11 : 20 a. m. and usually have lunch at 12. Alter lunch. I usually take a short nap, about twenty minutes. In the afternoon. I study all my lessons and do exercises or homework given in the morning classes .After dinner, I usually watch TV untill 7 : 30. Then I study and do extra exercises. I usually go to bed at 10 : 30 .short nap : giấc ngủ trưa

Unit 1 lớp 10: Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

– Have you ever travelled by cyclo? (Bạn đã từng đi lại bằng xích lô chưa?)

=> Yes, I have .

– When was it? (Đó là khi nào vậy?)

=> It was when I went shopping with my sister last month .

– Is it interesting to travel by cyclo? (Việc di chuyển bằng xích lô có thú vị không?)

=> No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money .

– Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)? (Bạn thích đi lại bằng xe đạp hay thích đi lại bằng xích lô? Lý do vì sao?)

=> I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it’s good exercise for health .

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order. (Bạn sẽ nghe Ông Lâm, một người đạp xích lộ, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự.)

Bài nghe:

Tranh Thứ tự a 3 b 5 c 4 d 6 e 1 f 2

Task 2. Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Hãy quyết định xem các câu này là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1-F 2-T 3-F 4-F 5-F 6-F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam’s activities, using the cues below. Then retell his story to the class. (Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

name start work lunch occupation passengers rest

Gợi ý: Các bạn có thể hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

– What’s his name ?His name’s Lam .- What’s his occupation ? ( What’s his job ? )He’s a cyclo driver .- What time does he start work ?He starts work at six a. m .- What time does he have lunch ?He has lunch at twelve o’clock noon .- Where does he have lunch ? At home ?No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market .- How many passengers does he usually have in the morning ?He usually has 4 passengers in the morning .- Who are his passengers ?His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School .- Does he take a rest ?Yes. He takes a short rest after lunch .- Does he take a rest at home ?No. He lakes a rest on his cyclo under a tree .

Retell Mr Lam’s story

His name’s Lam. He’s a cyclo driver. He starts work at six o’clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. And his sccond passensger is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Hello everyone, my name’s Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers ‘ Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work .

Hướng dẫn dịch:

Xin chào mọi người, tên tôi là Lâm. Tôi là một người đạp xe xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường có một ngày thao tác bận rộn. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng. Tôi mở màn thao tác lúc sáu giờ. Hành khách tiên phong của tôi thường là một ông lão. Tôi đưa ông ấy từ Quận 5 đến Quận 1. Sau khi tôi thả ông xuống tại một quán cafe gần trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh, tôi đạp xe đến chợ Tỉnh Thái Bình. Hành khách tiếp theo của tôi là một phụ nữ shopping ở đó cứ hai ngày một lần. Tôi giúp cô ấy đặt tổng thể những món hàng của mình vào xích lô và sau đó đưa cô ấy đến shop của cô ấy ở phố Trần Hưng Đạo. Vào khoảng chừng 13 giờ 30 phút, tôi đi về phía trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đó tôi đỗ xe xích lô của tôi, nghỉ ngơi với 1 số ít người bạn của tôi và chờ đón hành khách thứ ba của tôi. Họ là hai học viên, một cô bé và một cậu bé. Tôi đưa chúng về nhà. Lúc mười hai giờ, tôi ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành. Sau bữa trưa, tôi đỗ xe xích lô dưới gốc cây, nghỉ ngơi và sau đó liên tục việc làm buổi chiều của tôi ……………………………….

………………………………

………………………………Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461