Chức năng nhiệm vụ quyền hạn phòng tài nguyên môi trường?

Author:
Thực tế khi thực thi một số ít thủ tục hành chính đặc biệt quan trọng là những thủ tục có tương quan đến đất đai thì cá thể sẽ thực thi tại phòng tài nguyên thiên nhiên và môi trường .

Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được vai trò cũng như chức năng, nhiệm vụ của phòng tài nguyên môi trường. Thông qua nội dung bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp độc giả tìm hiểu cụ thể hơn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn phòng tài nguyên môi trường? hiện nay.

Phòng tài nguyên môi trường tự nhiên là gì ?

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tính năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tự nhiên gồm : đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên, môi trường tự nhiên, đổi khác khí hậu, biển và hải đảo ( so với các huyện có biển, hòn đảo )

Tư cách pháp nhân phòng tài nguyên thiên nhiên và môi trường ?

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ cấu tổ chức phòng tài nguyên môi trường?

Trước khi tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ quyền hạn phòng tài nguyên môi trường? thì cần phải nắm được cơ cấu tổ chức của phòng tài nguyên môi trường.

Phòng tài nguyên môi trường tự nhiên cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai gồm có : Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức .
– Trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, quản trị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và trước pháp lý về việc thực thi công dụng, trách nhiệm, quyền hạn được giao và hàng loạt hoạt động giải trí của phòng .
– Phó Trưởng phòng sẽ giúp trưởng phòng đảm nhiệm và theo dõi những mặt công tác làm việc và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, trước pháp lý về trách nhiệm được phân công .
Trong trường hợp trưởng phòng vắng mặt thì một Phó trưởng phòng được trưởng phòng uỷ nhiệm quản lý và điều hành những hoạt động giải trí của phòng .
– Việc triển khai chỉ định, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, không bổ nhiệm, từ chức, thực thi chính sách, chủ trương so với trưởng phòng, phó trưởng phòng do quản trị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định hành động theo pháp luật của pháp lý ;

Ngoài ra căn cứ theo chỉ tiêu biên chế  được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thì hằng năm Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sẽ giao cụ thể số lượng biên chế của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của phòng tài nguyên môi trường

Căn cứ theo thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn phòng tài nguyên môi trường như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phát hành quyết định hành động, thông tư ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm ; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai triển khai các trách nhiệm cải cách hành chính nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ tài nguyên và môi trường tự nhiên .
2. Tổ chức triển khai các văn bản pháp lý, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ; theo dõi thi hành pháp lý về tài nguyên và môi trường tự nhiên .
3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức triển khai thực thi sau khi được phê duyệt .
4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho các đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện .
5. Theo dõi dịch chuyển về đất đai ; thực thi việc lập, quản lý, update và chỉnh lý hồ sơ địa chính, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin đất đai cấp huyện .
6. Tham gia xác lập giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương ; tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư theo lao lý của pháp lý ; tham mưu giúp quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất .

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực thi các giải pháp ngăn ngừa và trấn áp các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ; đảm nhiệm, giải quyết và xử lý thông tin, tài liệu về các sinh vật biến đổi gen và mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen ; tham gia tổ chức triển khai triển khai các kế hoạch, chương trình bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố các hệ sinh thái, loài và nguồn gen .
9. Thực hiện các giải pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước hoạt động và sinh hoạt tại địa phương ; tìm hiểu, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp ; kiểm tra việc triển khai trình tự, thủ tục, nhu yếu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng .
10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước ; theo dõi, phát hiện và tham gia xử lý sự cố ô nhiễm nguồn nước liên vương quốc theo thẩm quyền .
11. Tổ chức ĐK hoạt động giải trí khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền .
12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động giải trí tài nguyên, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố khác có tương quan cho tổ chức triển khai, cá thể được phép hoạt động giải trí tài nguyên tại địa phương theo lao lý của pháp lý .
13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi các giải pháp bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác theo lao lý của pháp lý .
14. Tổ chức triển khai kế hoạch hành vi ứng phó với đổi khác khí hậu và tham gia update kế hoạch hành vi ứng phó với đổi khác khí hậu trên địa phận cấp huyện .
15. Tổ chức thực thi các lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi trường biển và hải đảo ( so với các huyện có biển, hải đảo ) .
16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức triển khai, cá thể trong việc thực thi các pháp luật của pháp lý về tài nguyên và môi trường tự nhiên ; xử lý khiếu nại, tố cáo ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .
17. Ứng dụng tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến ; kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, tàng trữ ship hàng công tác làm việc quản lý nhà nước về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .
18. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước so với các tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, kinh tế tài chính tư nhân ; tham gia quản lý tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của các hội và tổ chức triển khai phi chính phủ trong nghành tài nguyên và môi trường tự nhiên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện .
19. Hướng dẫn, kiểm tra trình độ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường so với công chức trình độ về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã .
20. Thực hiện công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về tình hình thực thi trách nhiệm được giao theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường .
21. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, triển khai chính sách tiền lương, chủ trương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ so với công chức và người lao động thuộc khoanh vùng phạm vi quản lý của Phòng theo lao lý của pháp lý và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện .

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nguồn kinh tế tài chính và các dịch vụ công trong nghành tài nguyên và môi trường tự nhiên theo pháp luật của pháp lý .
24. Thực hiện các trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo lao lý của pháp lý .
Qua những nội dung đã nghiên cứu và phân tích ở trên thấy được rằng phòng tài nguyên thiên nhiên và môi trường thực thi tính năng, vai trò của mình trong nhiều nghành nghề dịch vụ như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, về thiên nhiên và môi trường, về khí tượng thủy văn, về biến hóa khí hậu, về đo đạc và map, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461