Quy định pháp luật về hộ kinh doanh cá thể

Author:

Quy định pháp lý về hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do 1 cá thể duy nhất hoặc 1 hộ mái ấm gia đình kinh doanh. Số đông muốn góp vốn kinh doanh sẽ phải cùng nhau xây dựng doanh nghiệp. Cá nhân là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ, hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ, chỉ được ĐK kinh doanh tại một khu vực, sử dụng dưới mười lao động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh .

Cá nhân xây dựng và tham gia góp vốn xây dựng hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại .
Điều 66 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục ĐK kinh doanh của Luật doanh nghiệp năm trước pháp luật như sau :
Điều 66. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá thể hoặc một nhóm người gồm những cá thể là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng hành vi dân sự không thiếu, hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một khu vực, sử dụng dưới mười lao động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh .
2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải ĐK, trừ trường hợp kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện kèm theo, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương pháp luật mức thu nhập thấp vận dụng trên khoanh vùng phạm vi địa phương .
3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải ĐK xây dựng doanh nghiệp theo lao lý .
Chủ hộ kinh doanh sẽ là đối tượng người tiêu dùng duy nhất có quyền hưởng mọi doanh thu và chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với nhà nước .
Trường hợp hộ kinh doanh cá thể do một hộ mái ấm gia đình làm chủ thì hộ mái ấm gia đình này phải cử 1 người đại diện thay mặt. Người đại diện thay mặt này sẽ đại diện thay mặt hộ thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hộ. Tuy nhiên, người đại diện thay mặt không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho những thành viên khac trong mái ấm gia đình. Lợi nhuận hay rủi ro đáng tiếc sẽ chia cho những thành viên theo số vốn góp, công sức của con người và thỏa thuận hợp tác của những thành viên .
Hộ mái ấm gia đình có quy mô kinh doanh nhỏ hẹp tuy nhiên không phải là có quy mô kinh doanh nhỏ nhất. Loại hình này vẫn lớn hơn và không thay đổi hơn hộ gia đình Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động. Làm dịch vụ có thu nhập thấp. ( Mức thu nhập thấp này sẽ do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh pháp luật )
Đặc điểm đơn cử :
1. Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn trong hoạt động giải trí kinh doanh .
2. Thủ tục ĐK kinh doanh cho hộ .
Hộ kinh doanh, người xây dựng hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ ĐK hộ kinh doanh và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp, trung thực và đúng mực của những thông tin kê khai trong hồ sơ ĐK hộ kinh doanh .
Theo Nghị Định 78/2015 / NĐ-CP về ĐK doanh nghiệp, Điều 69. Nguyên tắc vận dụng trong ĐK hộ kinh doanh
Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐK hộ kinh doanh
1. Cá nhân, nhóm cá thể hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình gửi Giấy đề xuất ĐK hộ kinh doanh đến cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nơi đặt khu vực kinh doanh. Nội dung Giấy ý kiến đề nghị ĐK hộ kinh doanh gồm :
a ) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ khu vực kinh doanh ; số điện thoại cảm ứng, số fax, thư điện tử ( nếu có ) ;
b ) Ngành, nghề kinh doanh ;
c ) Số vốn kinh doanh ;

d) Số lao động;

đ ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành của những cá thể xây dựng hộ kinh doanh so với hộ kinh doanh do nhóm cá thể xây dựng, của cá thể so với hộ kinh doanh do cá thể xây dựng hoặc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình so với trường hợp hộ kinh doanh do hộ mái ấm gia đình xây dựng .
Kèm theo Giấy đề xuất ĐK hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành của những cá thể tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá thể về việc xây dựng hộ kinh doanh so với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá thể xây dựng .
2. Khi đảm nhiệm hồ sơ, cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận ĐK hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc hạng mục ngành, nghề cấm kinh doanh ;
b ) Tên hộ kinh doanh dự tính ĐK tương thích pháp luật tại Điều 73 Nghị định này ;
c ) Nộp đủ lệ phí ĐK theo lao lý .
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện phải thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, bổ trợ bằng văn bản cho người xây dựng hộ kinh doanh .
3. Nếu sau 03 ngày thao tác, kể từ ngày nộp hồ sơ ĐK hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông tin nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ ĐK hộ kinh doanh thi người ĐK hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .
4. Định kỳ vào tuần thao tác tiên phong hàng tháng, cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện gửi list hộ kinh doanh đã ĐK tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản trị chuyên ngành cấp tỉnh .
3. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một khu vực cố định và thắt chặt để ĐK hộ kinh doanh. Địa điểm này hoàn toàn có thể là nơi ĐK hộ khẩu thường trú, nơi ĐK tạm trú hoặc khu vực tiếp tục kinh doanh nhất, nơi đặt khu vực thu mua thanh toán giao dịch .
4. Khi ĐK xây dựng, ĐK biến hóa nội dung ĐK hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề xuất ĐK hộ kinh doanh, Thông báo đổi khác nội dung ĐK hộ kinh doanh. Cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh .
5. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo kể từ khi có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý và phải bảo vệ phân phối những điều kiện kèm theo đó trong suốt quy trình hoạt động giải trí. Việc quản trị nhà nước so với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kèm theo kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành .
Trường hợp cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo nhưng không cung ứng đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý, cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện ra Thông báo nhu yếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo, đồng thời thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
6. Chuyển khu vực kinh doanh
Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã ĐK, hộ kinh doanh gửi thông tin về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nơi dự tính đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông tin phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá thể về việc ĐK đổi khác địa chỉ so với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá thể xây dựng và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành của những cá thể tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình .
Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK hộ kinh doanh trong trường hợp ĐK đổi khác địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông tin đến cơ quan ĐK kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã ĐK .
7. Tranh chấp giữa những hộ kinh doanh được xử lý theo thỏa thuận hợp tác hoặc tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở .

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.