Danh sách đề tài khoa học xã hội và nhân văn 2011 – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Author:
STT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện (tháng)  I. Triết học – Chính trị học – Tôn giáo học – Xã hội học (06 đề tài) 1 I1.1-2010.02 Xung đột xã hội: Nghiên cứu tích hợp lý thuyết và sự vận dụng trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay GS.TS
Trần Phúc Thăng Viện Triết học
Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24 2 I1.4-2010.01 Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XVIII PGS.TS
Trần Nguyên Việt Viện Triết học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 3 I3.3-2010.10 Toàn cầu hoá và Bản sắc làng Việt ở  miền Bắc PGS.TS
Mai Văn Hai Viện Xã hội học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 4 I3.3-2010.12 Sự hình thành và phát triển vốn xã hội ở Việt Nam PGS.TS
Nguyễn Quý Thanh Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội 24 5 I3.3-2010.08 Nghiên cứu tách biệt xã hội về kinh tế và các giải pháp giảm tách biệt xã hội đối với nông dân Việt nam TS
Mai Ngọc Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24 6 I4.4-2010.15 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam PGS.TSKH
Phan Xuân Sơn Viện Chính trị học
Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 18  II. Kinh tế học (03 đề tài) 1 II4.5-2010.02 Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 hướng tới phát triển bền vững. PGS.TS
Trần Đình Thiên Viện Kinh tế Việt Nam
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 18 2 II6.2-2010.07 Nhân khẩu học, tăng trưởng bền vững và chiến lược cho chính sách an sinh xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 TS.
Nguyễn Thị Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24 3 II3.2-2010.06 Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu PGS.TS
Lưu Ngọc Trịnh Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24  III. Luật học (02 đề tài) 1 III2.2-2010.07 Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong phân chia các khoản thu nhập công TS
Nguyễn Đức Minh Viện Nhà nước và pháp luật
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 2 III2.2-2010.09 Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực Nhà Nước TS
Trương Thị Hồng Hà Viện Nhà nước và pháp luật
Học viện Chính trị-Hành chính
Quốc gia Hồ Chí Minh 24  IV. Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (06 đề tài) 1 IV6.0-2010.01 Quá trình hình thành đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia PGS.TS
Lê Trung Dũng Viện Sử học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 2 IV1.2-2010.02 Mối quan hệ văn hoá Đông Sơn với các văn hoá thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc PGS.TS
Trình Năng Chung Viện Khảo cổ học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 3 IV1.1-2010.03 Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi mốt thế kỷ (I – XXI) PGS.TS
Lê Thành Lân Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 12 4 IV1.2-2010.08 Nghiên cứu văn hóa-xã hội Óc Eo – Phân tích từ các tư liệu khảo cổ học TS
Lê  Thị Liên Viện Khảo cổ học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 5 IV1.3-2010.09 Nghiên cứu so sánh về văn hóa của người Thái, người Mường ở miền núi Thanh Hóa với văn hoá của người Thái, người Mường ở khu vực Tây Bắc nước ta TS
Mai Thị Hồng Hải Trường Đại học Hồng Đức 24 6 IV1.3-2010.11 Nghiên cứu thực trạng biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị PGS.TS
Nguyễn Văn Mạnh Trường Đại học Khoa học
Đại học Huế 24  V. Khu vực học – Quốc tế học (05 đề tài) 1 V1.2-2010.01 Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc – tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á TS
Nguyễn Thị Thu Phương Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 2 V1.2-2010.07 Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. PGS.TS
Đinh Công Tuấn Viện Nghiên cứu Châu Âu
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 3 V2.1-2010.02 Các lý thuyết  quan hệ quốc tế đương đại PGS.TS
Hoàng Khắc Nam Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội 24 4 V2.1-2010.05 Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Đông Nam Á và tác động của chúng đối với khu vực và Việt Nam thời kỳ hậu chiến tranh lạnh (từ 1991 đến 2010) PGS.TS
Trần Khánh Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 5 V3.2-2010.10 Nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng văn hóa tộc người và đa dạng tự nhiên vùng Trung Bộ phục vụ phát triển bền vững PGS.TS
Nguyễn Ngọc Khánh Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24  VI. Tâm lý học – Giáo dục học (10 đề tài) 1 VI1.1-2010.01 Nghiên cứu tâm lý xã hội của cộng đồng cư dân nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa PGS.TS
Phan Thị Mai Hương Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 2 VI1.1-2010.02 Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp GS. TS
Trần Thị Minh Đức Trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ
Đại học Quốc gia Hà Nội 24 3 VI1.1-2010.04 Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay, đề xuất biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ TS
Nguyễn Thị Mai Lan Học viện khoa học xã hội
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 4 VI1.5-2010.06 Nghiên cứu tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam PGS. TS
Phạm Thành Nghị Viện Nghiên cứu con người
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 5 VI1.1-2010.09 Nghiên cứu động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của người lao động ở nước ta hiện nay và  một số nhân tố tác động PGS. TS
Lê Thị Thanh Hương Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 6 VI1.1-2010.10 Nghiên cứu một số khía cạnh tâm lý về bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay PGS. TS
Nguyễn Thị Thanh Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24 7 VI2.2-2010.11 Đánh giá và phát triển năng lực toán học của học sinh Việt Nam PGS. TS
Trần Vui Trường Đại học Sư phạm
Đại học Huế 24 8 VI2.1-2010.12 Nghiên cứu môi trường giáo dục và động lực giảng dạy của giảng viên PGS. TS
Phạm Hồng Quang Trường Đại học Sư phạm
Đại học Thái Nguyên 24 9 VI1.1-2010.13 Đặc điểm tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam trong  thời kỳ  đổi mới và hội nhập Quốc tế PGS. TS
Nguyễn Hữu Thụ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội 24 10 VI1.1-2010.14 Nghiên cứu sự  thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay GS. TS
Vũ Dũng Viện Tâm lý học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24  VII. Văn học – Ngôn ngữ học (05 đề tài) 1 VII1.2-2010.04 Văn học Phật giáo Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và tư tưởng nghệ  thuật PGS. TS
Nguyễn Phạm Hùng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội 24 2 VII1.1-2010.05 Các khuynh hướng lý luận phê bình văn học Pháp thế kỷ XX GS. TS
Lộc Phương Thủy Viện Văn học
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 3 VII2.7-2010.07 Chữ Nôm trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam TS
Lã Minh Hằng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 4 VII2.5-2010.06 Nghiên cứu các địa danh ở Nghệ Tĩnh GS. TS
Nguyễn Nhã Bản Trường Đại học Vinh 24 5 VII2.9-2010.13 Thi luật lục bát trong truyện Kiều GS. TSKH
Lý Toàn Thắng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24  VIII. Văn hóa – Nghiên cứu nghệ thuật – Báo chí – Truyền thông (03 đề tài) 1 VIII.1.2-2010.01 Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại TS
Đỗ Hồng Kỳ Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 2 VIII.1.99-2010.02 Biến đổi đời sống tôn giáo tín ngưỡng của một số tộc người ở nông thôn miền núi Tây bắc Việt Nam hiện nay TS
Nguyễn Thị Yên Viện Nghiên cứu Văn hóa
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24 3 VIII.1.3-2010.05 Văn hoá của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) TS
Nguyễn Thị Phương Châm Viện Nghiên cứu Văn hóa
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461