ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM – Công nghệ Môi trường

Author:

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN

ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM

Ngày nay, yếu tố môi trường tự nhiên đang trở nên ngày càng trầm trọng, rình rập đe dọa trực tiếp đến sự sống sót, tăng trưởng của loài người đang được những vương quốc và hội đồng trên quốc tế chăm sóc. Bởi lẽ ô nhiễm môi trường tự nhiên, sự suy thoái và khủng hoảng và những sự cố môi trường tự nhiên có tác động ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trước mắt mà còn tác động ảnh hưởng về lâu bền hơn cho những thế hệ tương lai .

 Mục tiêu chính của luận văn là bước đầu tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường chung và hiện trạng quản lý CTRYT của bệnh viện ĐKKVHM, kết hợp với việc nhận xét, đánh giá những mặt thuận lợi và tồn tại trong công tác quản lý hiện tại của bệnh viện, nhằm đưa ra những biện pháp để góp phần cải thiện và hạn chế ô nhiễm môi trường của bệnh viện. Cụ thể luận văn sẽ tập trung giải quyết các mục tiêu sau: Đánh giá tổng hợp mức độ ô nhiễm môi trường chung và công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM ;Đề xuất biện pháp quản lý phù hợp trong hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện. 

hóc môn

II. MỤC LỤC

Lời cam đoan ………………………………………………………. i 
Lời cảm ơn ………………………………………………………….. ii 
Mục lục ……………………………………………………………….. iii 
Danh mục các từ viết tắt ……………………………………… viii 
Danh mục bảng …………………………………………………… xi 
Danh mục hình ảnh …………………………………………….. x 
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ………………………………………….. 1 

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………….. 1 

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………………….. 2 

1.3. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG ĐỀ TÀI ………………………….. 3 

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………. 3 

1.5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU …………………………………………….. 5 

1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ……………………………… 5 

1.7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 6 

1.8. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………. 6 

CHƯƠNG 2:
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ….. 8 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Y TẾ ………………………………………….. 8 

2.2. ĐẶC TRƯNG RÁC THẢI Y TẾ ………………………………………….. 8 

2.2.1. Khái niệm về CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8
2.2.2. Thành phần của CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 9
2.2.3. Phân loại CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 10

2.3. TÁC HẠI CỦA CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ………………………………. 13 

2.3.1. Đối với môi trường tự nhiên … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 13
2.3.1. 1. Đối với thiên nhiên và môi trường đất … … … … … … … … … … … … … … … 13
2.3.1. 2. Đối với thiên nhiên và môi trường không khí … … … … … … … … … … …. 13
2.3.1. 3. Đối với thiên nhiên và môi trường nước … … … … … … … … … … … … … … 13
2.3.2. Đối với sức khỏe thể chất … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 13
2.3.2. 1. Đối tượng chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp … … … … … … … …. 13
2.3.2. 2. Tác động từ CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … 14

2.4. QUẢN LÝ CTRYT …………………………………………………………….. 16 

2.4.1. Giảm thiểu tại nguồn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 16
2.4.2. Quản lý và trấn áp ở bệnh viện … … … … … … … … … … … … …. 16
2.4.3. Quản lý kho hóa chất … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 17
2.4.4. Thu gom, phân loại và luân chuyển … … … … … … … … … … … … .. 17

2.5. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTRYT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI

VIỆT NAM ……………………………………………………………………………… 19 

2.5.1. Trên quốc tế … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 19
2.5.2. Tại Nước Ta … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 23

CHƯƠNG 3:
TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐKKVHM VÀ CÔNG TÁC BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ………………………….. 26 

3.1. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN … 26 

3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện kèm theo tự nhiên … … … … … … … … … … … … … .. 26
3.1.1. 1. Vị trí địa lý … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 26
3.1.1. 2. Điều kiện tự nhiên … … … … … … … … … … … … … … … … …. 27
3.1.2. Lịch sử hình thành và tăng trưởng … … … … … … … … … … … … … .. 27
3.1.3. Cơ sở pháp lý … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 29
3.1.4. Chức năng của bệnh viện … … … … … … … … … … … … … … … … …. 30
3.1.4. 1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh … … … … … … … … .. 30
3.1.4. 2. Đào tạo cán bộ y tế … … … … … … … … … … … … … … … … … 31
3.1.4. 3. Nghiên cứu khoa học về y học và phòng bệnh … … .. 31
3.1.5. Quy mô và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bệnh viện … … … … … … … … …. 31
3.1.6. Tình hình hoạt động giải trí y tế tại bệnh viện … … … … … … … … … … .. 32

3.2. NGUỒN PHÁT SINH CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ……………………… 34 

3.3. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 35 

3.3.1. Quy chế bệnh viện (phụ lục 1) ………………………………………. 35 

3.3.2. Quy chế Bộ y tế ( phụ lục 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … 36
3.3.3. Các văn bản pháp lý ( phụ lục 3 ) … … … … … … … … … … … … …. 36
3.3.4. Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện … … … … … … … … … … …. 37
3.3.5. Công tác vệ sinh tại bệnh viện … … … … … … … … … … … … … … … 38
3.3.6. Công tác quản trị CTRYT tại bệnh viện … … … … … … … … … … .. 40
3.3.7. Công tác giải quyết và xử lý CTRYT trong bệnh viện … … … … … … … … … … .. 41

CHƯƠNG 4:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM …………….. 42 

4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA BỆNH

VIỆN ………………………………………………………………………………………. 42 

4.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN TẠI BỆNH VIỆN… 43 

4.2.1. Đánh giá công tác làm việc quản trị hành chính so với CTRYT … … .. 43
4.2.1. 1 Kiểm tra, giám sát và chỉ huy công tác làm việc quản trị CTRYT … 44
4.2.1. 2. Đảm bảo bảo đảm an toàn trong công tác làm việc quản trị CTRYT … .. 45
4.2.2. Đánh giá những mặt kỹ thuật trong việc quản trị CTRYT … … … 46
4.2.2. 1. Công tác quản trị lượng CTRYT phát sinh tại bệnh viện … 46
4.2.2. 2. Công tác phân loại, thu gom CTRYT tại nguồn phát sinh … 49
4.2.2. 3. Công tác luân chuyển CTRYT … … … … … … … … … … … … .. 52
4.2.2. 4. Nhà lưu giữ CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … … 53
4.2.2. 5. Xử lý CTRYT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 54
4.2.2. 6. Trang thiết bị lưu giữ, thu gom và luân chuyển CTRYT … 55

4.3. PHÂN TÍCH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRYT ………………………………………………. 55 

CHƯƠNG 5:
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO CÔNG
TÁC QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM ……… 58 

5.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 58 

5.1.1. Cơ cấu tổ chức triển khai … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 59
5.1.2. Nhiệm vụ của Ban thiên nhiên và môi trường … … … … … … … … … … … … … … …. 59

5.2. NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 60 

5.2.1. Hệ thống quản trị hành chánh … … … … … … … … … … … … … … … .. 60
5.2.1. 1. Hoàn thiện công tác làm việc quản trị hành chính so với chất thải … 60
5.2.1. 2. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải … … … … … … … … … … … 61
5.2.1. 3. Tăng cường pháp chế so với những trường hợp vi phạm … 61
5.2.2. Cải thiện vệ sinh môi trường tự nhiên bệnh viện … … … … … … … … … … … 61
5.2.3. Nâng cao nhận thức về công tác làm việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường … … … .. 62
5.2.3. 1. Giáo dục hội đồng … … … … … … … … … … … … … … … … …. 63
5.2.3. 2. Nâng cao năng lượng tổ chức triển khai … … … … … … … … … … … … …. 64

5.3. CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR TẠI BỆNH VIỆN ……….. 65 

5.3.1. Giảm thiểu chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt tại nguồn … … … … … … … … 65
5.3.2. Hoàn thiện mạng lưới hệ thống trang thiết bị lưu giữ, thu gom và luân chuyển CTRYT … 67
5.3.3. Xây dựng lại nhà chứa rác … … … … … … … … … … … … … … … … … … 69

5.4. GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ……………. 73 

5.5. GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN … 74 

5.5.1. Quản lý tốt nội vi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 74
5.5.2. Giải pháp kinh tế tài chính … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 74
5.5.3. Giải pháp lôi kéo góp vốn đầu tư … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 74

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………….. 75 

6.1. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………. 75 

6.2. KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………… 76 

ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. TP HCM

5 (100%) 3 votes

Không có bài viết tương quan .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461