Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế?

Author:

Đầu tư công là gì ? Vai trò của đầu tư công so với nền kinh tế tài chính Nước Ta ? Quy định về nguyên tắc, nội dung và hình thức quản trị đầu tư công lúc bấy giờ. Một số giải pháp giúp hoạt động giải trí đầu tư công hiệu quả .

Đầu tư công-một dự án Bất Động Sản đầu tư đã được diễn ra ở nước ta từ nhiều năm. Tuy, lúc bấy giờ với vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính ngày càng mạnh, hoạt động giải trí đầu tư đã có nhiều hình thức hơn so với trước đây nhưng hoạt động giải trí đầu tư công luôn có một vai trò rất quan trọng. Vậy, đầu tư công là gì ? Vai trò của hoạt động giải trí đầu tư công so với nền kinh tế tài chính Nước Ta.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư công 2019.

1. Đầu tư công là gì?

Khái niệm đầu tư công được lao lý tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019 : “ 15. Đầu tư công là hoạt động giải trí đầu tư của Nhà nước vào những chương trình, dự án Bất Động Sản và đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác theo lao lý của Luật này. ” Như vậy, đầu tư công là một hoạt động giải trí đầu tư của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn đa phần từ ngân sách Nhà nước để thực thi phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội và những chương trình, dự án Bất Động Sản Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội.

Đầu tư công dịch sang tiếng Anh là Public investment

2. Nguyên tắc quản lý đầu tư công:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí.
 • Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

3. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công:

– Ban hành và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công. – Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình, kế hoạch, giải pháp, chủ trương đầu tư công. – Theo dõi, phân phối thông tin về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công. – Đánh giá hiệu suất cao đầu tư công ; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai pháp luật của pháp lý về đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công. – Xử lý vi phạm pháp lý, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công .

Xem thêm: Vốn đầu tư công là gì? Quy định về giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam?

– Khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí đầu tư công. – Hợp tác quốc tế về đầu tư công.

4. Công khai, minh bạch trong đầu tư công:

Nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công gồm có :

 • Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;
 • Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công;
 • Nguyên tắc, tiêu chí, căn cứ xác định danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
 • Kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa bàn; vốn bố trí cho từng chương trình theo từng năm, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình đầu tư công;
 • Danh mục dự án trên địa bàn, bao gồm quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian, địa điểm; báo cáo đánh giá tác động tổng thể của dự án tới địa bàn đầu tư;
 • Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, bao gồm danh mục dự án và mức vốn đầu tư công bố trí cho từng dự án;
 • Tình hình huy động các nguồn lực và nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án đầu tư công;
 • Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án;
 • Tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án;
 • Kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, dự án;
 • Quyết toán vốn đầu tư công.

Lưu ý : Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng phải triển khai việc công khai minh bạch những nội dung đầu tư công theo lao lý của pháp lý.

5. Các hành vi bị cấm trong đầu tư công:

– Quyết định chủ trương đầu tư không tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch ; không xác lập được nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật của pháp lý.

– Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công. – Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, gia tài của Nhà nước, tài nguyên của vương quốc ; làm tổn hại, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân và của hội đồng .

Xem thêm: Quy định về tổ giám sát, đoàn giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng

– Đưa, nhận, môi giới hối lộ. – Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án Bất Động Sản chưa được quyết định hành động chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản. – Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người dùng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo lao lý của pháp lý. – Làm giả, làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản. – Cố ý báo cáo giải trình, cung ứng thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng tác động đến việc lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong tiến hành thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản. – Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không rất đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản. – Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công.

6. Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam:

Từ lâu, người ta đã mặc định rằng thôi thúc đầu tư công chính là động lực vô cùng to lớn để tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị, xã hội tại Nước Ta, giúp cho nền kinh tế tài chính có được sự tăng trưởng tốt bảo vệ đời sống của dân cư và hội đồng sinh sống tại Nước Ta. Qua những khảo sát cũng như điều tra và nghiên cứu qua triết lý và trong thực tiễn từ năm 1995 cho đến nay đã chứng minh và khẳng định rằng đầu tư công có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng đến sự tăng trưởng của Nước Ta .

Xem thêm: Quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Đầu tư được coi là động lực chính thức thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính và thực chất của mối quan hệ này đã được nghiên cứu và điều tra trong nhiều điều tra và nghiên cứu mang tính triết lý và thực nghiệm. Nhiều nghiên cứu và điều tra ngoài nước phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công, theo đó đầu tư công thường được cho là đầu tư cho kiến trúc. Việc phân biệt như vậy rất có ý nghĩa vì đầu tư cho kiến trúc có những điểm độc lạ với nguồn vốn được sử dụng trong những doanh nghiệp. Kết cấu hạ tầng là vốn sống sót bên ngoài doanh nghiệp và tương hỗ hoạt động giải trí kinh tế tài chính của những doanh nghiệp cũng như những hoạt động giải trí của những cá thể. Do vậy, nhiều doanh nghiệp và cá thể trong một khu vực có hưởng lợi từ kiến trúc đó mà không mất thêm ngân sách hoặc tối thiểu với ngân sách thấp hơn nếu kiến trúc đó phải được phân phối cho người sử dụng thêm đó, nên kiến trúc hoàn toàn có thể coi như cung ứng những quyền lợi ngoại lai cho những người sử dụng đó.

Tại Việt Nam, Luật Đầu tư công được ban hành vào năm 2014, trong đó có định nghĩa đầu tư công không bao gồm nguồn vốn của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng đầu tư và đóng vai trò quan trọng, quyết định tốc độ tăng trưởng của đầu tư nói chung. Trong giai đoạn 1995-2013, đầu tư công chiếm 40% tổng đầu tư, cao gấp đôi tỷ trọng FDI và đầu tư tư nhân. Sau khi giảm nhẹ trong năm 2010, năm 2011 tỷ trọng đầu tư công đã phục hồi đạt mức cao của năm 2009 (40,4% tổng vốn đầu tư). Tốc độ tăng trưởng 7,5% trong năm 2013 cũng tương quan mạnh mẽ với mức tăng trưởng đầu tư 7,3% của năm đó. Bất chấp sự tăng trưởng nhanh chóng này, cơ cấu đầu tư công vẫn được coi là có vấn đề ở chỗ là nó quá tập trung vào doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, có hiện tượng chèn ép đầu tư tư nhân và ít thu hút được các loại hình đầu tư khác.

7. Một số giải pháp giúp hoạt động đầu tư công hiệu quả:

nhà nước chưa có chính sách giám sát ngặt nghèo so với hoạt động giải trí của những DNNN, nhất là so với việc đầu tư. Vốn đầu tư của những DNNN được coi là “ tự chủ ” của doanh nghiệp, nên quy trình kiểm tra, trấn áp chưa cao. Các Bộ cũng không hề can thiệp vào quy trình sản xuất kinh doanh thương mại của những DNNN. Quá trình cổ phần hóa cũng tiến triển chậm, nên sự giám sát những DNNN cũng chưa ngặt nghèo. Nhiều DNNN vay nợ lớn để lan rộng ra quy mô, đầu tư giàn trải vào nhiều nghành nghề dịch vụ, nhiều ngành nghề, tăng trưởng những hoạt động giải trí ngoài ngành nghề chính, độc quyền và có năng lực lũng đoạn thị trường, quản trị kém gây thất thoát vốn, kinh doanh thương mại thua lỗ, sử dụng chưa hiệu suất cao vốn đầu tư. Trong đó, tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công luôn lôi cuốn được sự chăm sóc của nhiều những tầng lớp trong xã hội. Vấn đề tái cấu trúc đầu tư công luôn gắn với việc nâng cao hiệu suất cao đầu tư là việc làm thiết yếu không chỉ nhằm mục đích kiềm chế lạm phát kinh tế mà yếu tố quan trọng hơn là góp thêm phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính quốc dân. Do đó, việc nhìn nhận vai trò của đầu tư công tại Nước Ta là thiết yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.