Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam – Tài liệu text

Author:

Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.51 MB, 25 trang )

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN HỒNG NGỰ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
GIÁO ÁN DỰ THI
MÔN : ĐỊA LÍ 8
BÀI 38 : BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH
VẬT VIỆT NAM
Giáo viên : NGUYỄN PHƯỚC SANG

KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Nêu đặc điểm sinh vật Việt Nam ? Tại
sao sinh vật nước ta phát triển phong phú
và đa dạng ?
A B
1.Ba Bể
2. Cúc Phương
3. Cát Bà
4. Bạch Mã
5. Tam Đảo
a. Hải Phòng
b. Thừa Thiên Huế
c. Ninh Bình
d. Vĩnh Phúc
e. Đồng Tháp
f. Bắc Cạn
2/ GhÐp cét A (tªn vên quèc gia) víi cét B (®Þa bµn
c¸c tØnh, thµnh phè) sao cho ®óng :
1.f 3.a 4.b2.c 5.d

Sinh vật nước ta rất phong phú và đa
dạng, sinh trưởng rất nhanh. Chúng có giá trị

rất lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Vậy
chúng có giá trị cụ thể như thế nào? Cần làm
gì để bảo vệ và khai thác một cách tốt nhất
nguồn tài nguyên sinh vật của nước ta. Đó là
chủ đề của bài học hôm nay.

Tuần 33; Tiết 46
Dựa vào nội dung bảng 38.1 sách giáo khoa và
kiến thức thực tế hãy hoàn thành phiếu học tập số
1:
1. Giá trị của
tài nguyên
sinh vật .
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
VIỆT NAM

GIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN SINH VẬT NƯỚC TA
Kinh tế Văn hóa, du lịch,
nghiên cứu khoa học
Môi trường sinh thái
1. Giá trị của
tài nguyên
sinh vật
– Cung cấp gỗ xây
dựng ,làm đồ
dùng,
– Lương thực, thực phẩm
– Bồi dưỡng sức
khỏe- Cung cấp nguyên
liệu sản xuất

– Nghiên cứu khoa học.
– An dưỡng, chữa bệnh.
– Tham quan du lịch.
– Sinh vật cảnh.
– Thuốc chữa bệnh.
Đũa gỗ
– Ổn đinh độ phì của đất.
– Giảm nhẹ thiên tai, giữ
nước ngầm, giữ nước.
– Giảm các loại ô
nhiễm môi truờng.
– Điều hòa khí hậu,
tăng lượng ôxy, làm
sạch không khí.
Hoa hồi
Sản phẩm dưỡng da từ
tinh dầu tràm
Sản phẩm từ Mây – Tre
Sản phẩm từ Mây – Tre
Bảo tồn giống gà
Nghiên cứu về loài
khỉ
– Dùng làm đẹp.
Thắt lưng làm da cá sấu
Vòng ngọc trai
Chống xói mòn,
rửa trôi đất
Chống lũ lụt
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật
– Sinh vật nước ta là nguồn
tài nguyên to lớn, có khả
năng phục hồi và phát triển.
– Sinh vật có giá trị to lớn
về nhiều mặt đối với đời
sống như : Kinh tế, văn hóa,
du lịch và khoa học.
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

Nªu nhËn xÐt vÒ
thùc tr¹ng cña rõng
ViÖt Nam (vÒ diÖn
tÝch, chÊt lîng)?

2. B¶o vÖ tµi nguyªn rõng
4,8
0,9
– Rõng níc ta suy gi¶m c¶
vÒ diÖn tÝch vµ chÊt lîng
theo thêi gian.
– TØ lÖ che phñ cña rõng thÊp.
1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT CÓ TÊN TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM
Thông ba lá

Thông đỏ
Bách xanh
Trúc đùi gà
Thủy tùng

Quan sát các hình cho
biết nguyên nhân làm
suy giảm tài nguyên
rừng nước ta?

– Rõng níc ta suy gi¶m c¶
vÒ diÖn tÝch vµ chÊt lîng
theo thêi gian.
– TØ lÖ che phñ cña rõng
thÊp.
* Nguyên nhân :

Do chiến tranh
– Khai thác quá mức phục
hồi.
– Cháy rừng.
– Đốt rừng làm nương rẫy.
– Quản lí và bảo vệ chưa
tốt.
1. Giá trị của tài nguyên sinh
vật
2. Bảo vệ tài nguyên rừng.

Sơ đồ mối quan hệ nhân quả do mất rừng

nh hng sinh trng v phỏt trin ca sinh vt
Giảm ôxi, tăng cácbonic,gây hiệu ứng nhà kính
Phỏ hy ni sinh
sng ca sinh vt
Thc, ng vt
b tit chng
Hy hoi
h sinh thỏi
Xúi mũn tMT RNG
Dũng chy
tht thng
L lt
hn hỏn
Qua s hóy nờu hu qu ca vic cht
phỏ rng ?

Đảng và Nhà nước ta
đã có niện pháp gì để
bảo vệ rừng

2. B¶o vÖ tµi nguyªn rõng
– Rõng níc ta suy gi¶m c¶
vÒ diÖn tÝch vµ chÊt lîng
theo thêi gian.
– TØ lÖ che phñ cña rõng
thÊp.
* Nguyên nhân :

Do chiến tranh.

Cháy rừng.

Đốt rừng làm nương rẫy,

Khai thác quá mức phục hồi.

Quản lí và bảo vệ chưa tốt.
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM
1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật

* Biện pháp:
– Không chặt phá
rừng.
– Cần thực hiện nghiêm
túc các chính sách và luật
bảo vệ phát triển tài
nguyên rừng.
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM
2. B¶o vÖ tµi nguyªn rõng
1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật

www.HNGHIA.Info
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Mùa xuân là tết trồng cây,
Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
07/20/14

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
trồng cây lưu niệm.
HS Trường THCS Long Khánh B
trồng và chăm sóc cây xanh

2. Bảo vệ tài nguyên rừng.
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM
1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật
3. Bảo vệ tài nguyên động
vật.
Dựa vào nội dung sgk và hiểu biết
thực tế hoàn thành phiếu học tập số 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nếu con người săn bắt thú rừng,
đánh bắt tôm cá thiếu khoa học và
vô tổ chức thì nguồn tài nguyên
động vật có còn phong phú dồi dào
không? Số phận các loài động vật sẽ
ra sao?
Tài nguyên động vật sẽ ngày càng
cạn kiệt đặc biệt nhiều loài động vật
quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng,

nguồn lợi thủy hải bị giảm sút nhanh
chóng nếu bị khai thác quá mức mà
không được bảo vệ.

Hãy bày tỏ quan điểm của em về các hành vi đó.
Theo em những hành vi này có ảnh h+ởng gì tới giới động vật?

Ở nước ta hiện nay có gần 85 loài
thú, 63 loài chim quý hiếm đang có
nguy cơ bị tuyệt chủng. Không chỉ
trên đất liền mà nguồn tài nguyên sinh
vật dưới nước cũng bị giảm sút rõ dệt.
Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng
như cá Mòi, cá Cháy …một số loài
giảm sút lớn như cá Chim, cá Hồng…

MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TÊN TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

2. Bảo vệ tài nguyên rừng.
Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM
1. Giá trị của tài nguyên
sinh vật
3. Bảo vệ tài nguyên động
vật.

Không phá rừng, săn bắt
động vật quý hiếm, bảo vệ tốt
môi trường.

Xây dựng nhiều khu bảo tồn

thiên nhiên, vườn quốc gia để
bảo vệ động vật.
Em hãy nêu biện
pháp để bảo vệ tài
nguyên động vật .


Khai thác nguồn lợi thủy sản
một cách hợp lí.

1. Động vật rừng và biển nớc ta có giá trị to lớn về mặt?
A. Thực phẩm
B. Thuốc chữa bệnh
C. Tham quan du lịch
D. Tất cả các mặt trên
D. Tất cả các mặt
trên
3. Để bảo vệ tài nguyên sinh vật chúng ta cần:
A. Không phá rừng, không săn bắn chim thú
B. Trồng cây gây rừng, nuôi dỡng các loài chim thú quý hiếm
C. Tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉnh luật lâm nghiệp
D. Tất cả các phơng án trên
D. Tất cả các phơng án trên
2. Tài nguyên sinh vật nớc ta rất dồi dào, phong phú nh
ng không phải là vô tận, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
Câu hỏi củng cố

BÀI TẬP Ô CHỮ
Đây là hoạt động được phát động ở nước ta vào ngày 6
tháng 1 đến 6 tháng 2 hàng năm nhằm làm cho môi
trường được xanh hơn.
C á t t i ê n
Câu 1: Tên vườn quốc gia nổi tiếng ở nước ta nằm ở phía nam đất nước?
S ế u đ ầ u đ ỏ
T r ă n
L ũ l ụ t
C h á y r ừ n g
L â m Đ ồ n g
C ầ y v ằ n
T ê g i á c
S á c h đ ỏ
V â n p h o n g
Y o r đ ô n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Câu 2: Tên loại động vật quý hiếm tại VQG Tràm Chim ( Đồng Tháp )
Câu 3: Tên loại động vật có thân hình giống rắn?Câu 4: Một hậu quả do phá rừng đầu nguồn?Câu 5: Một trong những nguyên nhân làm diện tích rừng bị thu hẹp?Câu 6: Tên tỉnh có đỉnh núi Langbiang?Câu 7: Tên loại một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng?

Câu 8: Tên loài động vật có sừng ở trước mũi?
Câu 9: Sách ghi tên các loại sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng gọi là ?
Câu 10: Tên một vịnh đẹp ở Nha Trang?
T

T
T
R

N
G
C
Â
Y
TẾT TRỒNG CÂY
(Do Bác Hồ phát động vào ngày 6 tháng 1 năm 1960 )
Câu 11: Tên một vườn quốc gia ở Đăklăk?

GHI NHỚ
Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta rất
phong phú nhưng không phải là vô tận.
Không phá rừng, bắn giết chim thú, bảo
vệ môi trường sống của chúng… là góp phần
bảo vệ,phục hồi và phát triển nguồn tài
nguyên sinh vật làm cho đất nước ta mãi mãi
xanh tươi và phát triển bền vững.

Hớng dẫn về nhà

Su tầm thêm một số ảnh động vật có nguy cơ bị

tuyệt chủng ở nớc ta.

Làm bổ sung bài tập 2 trang 135 SGK.

Xem trớc bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt
Nam
+ Tìm xem thiên nhiên nớc ta có những đặc điểm
chung nào?
+ Là 1 nớc ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong
phát triển kinh tế?
rất lớn so với đời sống của tất cả chúng ta. Vậychúng có giá trị đơn cử như thế nào ? Cần làmgì để bảo vệ và khai thác một cách tốt nhấtnguồn tài nguyên sinh vật của nước ta. Đó làchủ đề của bài học kinh nghiệm ngày hôm nay. Tuần 33 ; Tiết 46D ựa vào nội dung bảng 38.1 sách giáo khoa vàkiến thức trong thực tiễn hãy triển khai xong phiếu học tập số1 : 1. Giá trị củatài nguyênsinh vật. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬTVIỆT NAMGIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN SINH VẬT NƯỚC TAKinh tế Văn hóa, du lịch, nghiên cứu và điều tra khoa họcMôi trường sinh thái1. Giá trị củatài nguyênsinh vật – Cung cấp gỗ xâydựng, làm đồdùng, – Lương thực, thực phẩm – Bồi dưỡng sứckhỏe – Cung cấp nguyênliệu sản xuất – Nghiên cứu khoa học. – An dưỡng, chữa bệnh. – Tham quan du lịch. – Sinh vật cảnh. – Thuốc chữa bệnh. Đũa gỗ – Ổn đinh độ phì của đất. – Giảm nhẹ thiên tai, giữnước ngầm, giữ nước. – Giảm những loại ônhiễm môi truờng. – Điều hòa khí hậu, tăng lượng ôxy, làmsạch không khí. Hoa hồiSản phẩm dưỡng da từtinh dầu tràmSản phẩm từ Mây – TreSản phẩm từ Mây – TreBảo tồn giống gàNghiên cứu về loàikhỉ – Dùng làm đẹp. Thắt lưng làm da cá sấuVòng ngọc traiChống xói mòn, rửa trôi đấtChống lũ lụtBài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM1. Giá trị của tài nguyênsinh vật – Sinh vật nước ta là nguồntài nguyên to lớn, có khảnăng hồi sinh và tăng trưởng. – Sinh vật có giá trị to lớnvề nhiều mặt so với đờisống như : Kinh tế, văn hóa truyền thống, du lịch và khoa học. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAMNªu nhËn xÐt vÒthùc tr¹ng cña rõngViÖt Nam ( vÒ diÖntÝch, chÊt l  îng ) ? 2. B ¶ o vÖ tµi nguyªn rõng4, 80,9 – Rõng n  íc ta suy gi ¶ m c ¶ vÒ diÖn tÝch vµ chÊt l  îngtheo thêi gian. – TØ lÖ che phñ cña rõng thÊp. 1. Giá trị của tài nguyênsinh vậtBài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAMMỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT CÓ TÊN TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAMThông ba láThông đỏBách xanhTrúc đùi gàThủy tùngQuan sát những hình chobiết nguyên do làmsuy giảm tài nguyênrừng nước ta ? – Rõng n  íc ta suy gi ¶ m c ¶ vÒ diÖn tÝch vµ chÊt l  îngtheo thêi gian. – TØ lÖ che phñ cña rõngthÊp. * Nguyên nhân : Do cuộc chiến tranh – Khai thác quá mức phụchồi. – Cháy rừng. – Đốt rừng làm nương rẫy. – Quản lí và bảo vệ chưatốt. 1. Giá trị của tài nguyên sinhvật2. Bảo vệ tài nguyên rừng. Sơ đồ mối quan hệ nhân quả do mất rừngnh hng sinh trng v phỏt trin ca sinh vtGiảm ôxi, tăng cácbonic, gây hiệu ứng nhà kínhPhỏ hy ni sinhsng ca sinh vtThc, ng vtb tit chngHy hoih sinh thỏiXúi mũn tMT RNGDũng chytht thngL lthn hỏnQua s hóy nờu hu qu ca vic chtphỏ rng ? Đảng và Nhà nước tađã có niện pháp gì đểbảo vệ rừng2. B ¶ o vÖ tµi nguyªn rõng – Rõng n  íc ta suy gi ¶ m c ¶ vÒ diÖn tÝch vµ chÊt l  îngtheo thêi gian. – TØ lÖ che phñ cña rõngthÊp. * Nguyên nhân : Do cuộc chiến tranh. Cháy rừng. Đốt rừng làm nương rẫy, Khai thác quá mức phục sinh. Quản lí và bảo vệ chưa tốt. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM1. Giá trị của tài nguyênsinh vật * Biện pháp : – Không chặt phárừng. – Cần thực thi nghiêmtúc những chủ trương và luậtbảo vệ tăng trưởng tàinguyên rừng. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM2. B ¶ o vÖ tµi nguyªn rõng1. Giá trị của tài nguyênsinh vậtwww. HNGHIA.InfoHồ Chí Minh đẹp nhất tên NgườiHồ Chí Minh đẹp nhất tên NgườiMùa xuân là tết trồng cây, Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho quốc gia ngày càng xuân. Làm cho quốc gia ngày càng xuân. 07/20/14 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngtrồng cây lưu niệm. HS Trường trung học cơ sở Long Khánh Btrồng và chăm nom cây xanh2. Bảo vệ tài nguyên rừng. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM1. Giá trị của tài nguyênsinh vật3. Bảo vệ tài nguyên độngvật. Dựa vào nội dung sgk và hiểu biếtthực tế hoàn thành xong phiếu học tập số 2PHI ẾU HỌC TẬP SỐ 2N ếu con người săn bắt thú rừng, đánh bắt cá tôm cá thiếu khoa học vàvô tổ chức triển khai thì nguồn tài nguyênđộng vật có còn phong phú và đa dạng dồi dàokhông ? Số phận những loài động vật hoang dã sẽra sao ? Tài nguyên động vật hoang dã sẽ ngày càngcạn kiệt đặc biệt quan trọng nhiều loài động vậtquý hiếm có rủi ro tiềm ẩn bị tuyệt chủng, nguồn lợi thủy hải bị giảm sút nhanhchóng nếu bị khai thác quá mức màkhông được bảo vệ. Hãy bày tỏ quan điểm của em về những hành vi đó. Theo em những hành vi này có ảnh h + ởng gì tới giới động vật hoang dã ? Ở nước ta lúc bấy giờ có gần 85 loàithú, 63 loài chim quý và hiếm đang cónguy cơ bị tuyệt chủng. Không chỉtrên đất liền mà nguồn tài nguyên sinhvật dưới nước cũng bị giảm sút rõ dệt. Một số loài có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủngnhư cá Mòi, cá Cháy … 1 số ít loàigiảm sút lớn như cá Chim, cá Hồng … MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TÊN TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM2. Bảo vệ tài nguyên rừng. Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM1. Giá trị của tài nguyênsinh vật3. Bảo vệ tài nguyên độngvật. Không phá rừng, săn bắtđộng vật quý và hiếm, bảo vệ tốtmôi trường. Xây dựng nhiều khu bảo tồnthiên nhiên, vườn vương quốc đểbảo vệ động vật hoang dã. Em hãy nêu biệnpháp để bảo vệ tàinguyên động vật hoang dã. Khai thác nguồn lợi thủy sảnmột cách hợp lý. 1. Động vật rừng và biển nớc ta có giá trị to lớn về mặt ? A. Thực phẩmB. Thuốc chữa bệnhC. Tham quan du lịchD. Tất cả những mặt trênD. Tất cả những mặttrên3. Để bảo vệ tài nguyên sinh vật tất cả chúng ta cần : A. Không phá rừng, không săn bắn chim thúB. Trồng cây gây rừng, nuôi dỡng những loài chim thú quý hiếmC. Tuyên truyền và thực thi nghiêm chỉnh luật lâm nghiệpD. Tất cả những phơng án trênD. Tất cả những phơng án trên2. Tài nguyên sinh vật nớc ta rất dồi dào, phong phú và đa dạng nhng không phải là vô tận, đúng hay sai ? A. ĐúngB. SaiA. ĐúngCâu hỏi củng cốBÀI TẬP Ô CHỮĐây là hoạt động giải trí được phát động ở nước ta vào ngày 6 tháng 1 đến 6 tháng 2 hàng năm nhằm mục đích làm cho môitrường được xanh hơn. C á t t i ê nCâu 1 : Tên vườn vương quốc nổi tiếng ở nước ta nằm ở phía nam quốc gia ? S ế u đ ầ u đ ỏT r ă nL ũ l ụ tC h á y r ừ n gL â m Đ ồ n gC ầ y v ằ nT ê g i á cS á c h đ ỏV â n p h o n gY o r đ ô n1011Câu 2 : Tên loại động vật hoang dã quý và hiếm tại VQG Tràm Chim ( Đồng Tháp ) Câu 3 : Tên loại động vật hoang dã có thân hình giống rắn ? Câu 4 : Một hậu quả do phá rừng đầu nguồn ? Câu 5 : Một trong những nguyên do làm diện tích quy hoạnh rừng bị thu hẹp ? Câu 6 : Tên tỉnh có đỉnh núi Langbiang ? Câu 7 : Tên loại một trong những loài động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng ? Câu 8 : Tên loài động vật hoang dã có sừng ở trước mũi ? Câu 9 : Sách ghi tên những loại sinh vật có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng gọi là ? Câu 10 : Tên một vịnh đẹp ở Nha Trang ? TẾT TRỒNG CÂY ( Do Bác Hồ phát động vào ngày 6 tháng 1 năm 1960 ) Câu 11 : Tên một vườn vương quốc ở Đăklăk ? GHI NHỚNguồn tài nguyên sinh vật nước ta rấtphong phú nhưng không phải là vô tận. Không phá rừng, bắn giết chim thú, bảovệ môi trường tự nhiên sống của chúng … là góp phầnbảo vệ, hồi sinh và tăng trưởng nguồn tàinguyên sinh vật làm cho quốc gia ta mãi mãixanh tươi và tăng trưởng vững chắc. Hớng dẫn về nhàSu tầm thêm một số ít ảnh động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn bịtuyệt chủng ở nớc ta. Làm bổ trợ bài tập 2 trang 135 SGK.Xem trớc bài 39 : Đặc điểm chung của tự nhiên ViệtNam + Tìm xem vạn vật thiên nhiên nớc ta có những đặc điểmchung nào ? + Là 1 nớc ven biển, Việt Nam có thuận tiện gì trongphát triển kinh tế tài chính ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461