Sự khác nhau giữa phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hὶnh

Author:

Sự khác nhau giữa phương pháp siêu hình phương pháp biện chứng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đȃy  (168.71 KB, 12 trang )

Bài soạn tuần 3

Sự khác nhau giữa phương pháp siêu hình & phương pháp biện chứng
Triết học có nhiều phương pháp; trong đó có 2 phương pháp cơ
bản là:
1. Phương pháp siêu hình
2. Phương pháp biện chứng.
Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai
phương pháp tư duy trái ngược nhau

1. Phương pháp siêu hình

Là phương pháp:
– Nhạ̑n thức đȏ́i tượng trong trạng thái cȏ lạ̑p, tách rời
khỏi những sự vạ̑t, hiện tượng khác.

2. Phương pháp biện chứng

Là phương pháp
Xem xét về sự vạ̑t hiện tượng trong trạng thái động. Mọi sự vạ̑t
hiện tượng luȏn có mȏ́i liên hệ tác động qua lại nhau và trong
trạng thái chung là phát triển.

VÍ DỤ
Một viên phấn
– Theo phương pháp luận biện chứng: thi dưới tác dung lực cơ học thi sau khi viết viên
phấn sẽ bị mài mὸn đi khȏng cὸn hình dạng như trước nữa. Dưới tác dụng hoá học sẽ

bị ӑn mὸn dần … nên theo thời gian viên phấn sẽ khȏng cὸn như trước nữa.
– Theo pp luận siêu hình: thì dù bao lȃu đi nữa thi viên phấn đό vẫn luȏn tồn tai như
thế khȏng thay đổi.

Tại sao nόi phát triển phải diễn theo đường xoáy ốc
– Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận thức được tính đúng đắn và tất yếu của sự vật bởi phát triển là khuynh hướng
chung, do đό cái mới bao giờ cũng chiến thắng. Song, quá trình phát triển khȏng diễn ra theo đường thẳng mà con đường xoắn ốc:
quanh co, phức tạp với nhiều chu kỳ và giai đoạn trung gian.
– Sự vật ra đời sau luȏn là cái mới, cái tiến bộ hơn cái trước thế nhưng khȏng phải lúc nào cũng như vậy, cό nhiều lúc, cái mới lại là
cái thụt lùi so với cái cũ, thế nhưng sự thụt lùi đό là những bước thụt lùi trong quá trình phát triển chung của nό.
– Nhận thức được quy luật này chúng ta sẽ biết cách tác động phù hợp sao cho sự vật phát triển nhanh hay chậm, tránh được những
nhận thức sai lầm, chủ quan duy ý chí và bảo thủ trong cȏng việc và trong các hiện tượng xã hội. Đồng thời cần phải chống thái độ
phủ định sạch trơn hoàn toàn khȏng cό gì, coi thường giá trị truyền thống mà cần phải biết phát hiện ra cái mới, tạo điều kiện cho cái
mới phát triển

Tại sao cό mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất
Từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất: chất và lượng là 2 của một sự vạ̑t, chúng thȏ́ng nhất với nhau. Sự
thȏ́ng nhất giữa chất và lượng tồn tại trong một độ nhất định khi sự vạ̑t cὸn. Cὸn là nó, chưa trở thành cái khác.
Độ là phạm trù triết học dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vạ̑t chưa làm thay đổi cӑn
bản chất của sự vạ̑t đấy,
Vd : Dưới áp suạ̑t bình thường của khȏng khí, sự tӑng giảm nhiệt độ trong khoảng giới hạn, từ 0  1000 độ C, nước
nguyên chất vẫn ở trạng thái lỏng,

Trong mȏ́i liên hệ giữa lượng và chất, thì chất là mặt tương đȏ́i ổn định cὸn lượng là mặt biến đổi hơn
Sự vạ̑t động và pt của sự vạ̑t, bao giờ bắt đầu thay đổi về lượng. Xong phẩy khȏng phải bắt kỳ sự thay đổi về lượng

cũng dẫn đến sự thay đổi về chất ngay tức khắc, mặc dù bắt kì sự thay dổi nào về lượng cũng ảnh hưởng đến trạng
thái tồn tại, của sự vạ̑t .
Chỉ khi nào lượng biến đổi đến một giới hạn nhất định độ thì mới dẫn đến sự thay đổi về vạ̑t chất. Thời điểm mà đó
dẫn ra bước nhảy, gọi là điểm nuȏ́t. Điểm nút là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi
về lượng đủ làm thay đổi về chất của sự vạ̑t
VD: nhiệt độ của nước, giảm xuȏ́ng 0 độ, nước thể lỏng chuyển về thể rắn,

Ý nghĩa phương pháp luận

Trong nhạ̑n thức và hoạt động thực tiễn phải chú ý tích lũy dẫn những thay đổi về lượng, đồng thời phải biết thực hiện kịp thời
những bước nhảy khi có điều kiện chín muồi.

Chȏ́ng lại quan điểm tả khuynh: chủ quan, nóng vội, duy ý chí, khi lượng chưa biến đổi đến điểm nút đã thực hiện bước nhảy.

Chȏ́ng lại quan điểm hữu khuynh: bảo thủ, trì trệ, khi lượng đã biến đổi đến điểm nút nhưng khȏng thực hiện bước nhảy.

Phải thấy được tính đa dạng của các bước nhảy, nhạ̑n thức được từng hình thức bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo
mọi điều kiện cho bước nhảy được thực hiện một cách kịp thời.

Phải có thái độ khách quan và quyết tȃm thực hiện bước nhảy khi hội đủ các điều kiện chin muồi.

Những cȃu ca dao về lượng và chất
Chất

Lượng

Một cȃy làm chẳng nên non

“Trong tȏ́t ngoài xấu”

Ba cȃy chụm lại nên hὸn núi cao
“Khẩu Phạ̑t, tȃm xà”
“Yêu nhau ba bȏ́n núi cũng trѐo
Bȏ́n sȏng cũng lội, năm đѐo cũng qua

“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người khȏng dao«

“Một thương tóc bỏ đuȏi gà

“Con lợn có béo thì cỗ lὸng mới ngon”

Hai thương ӑn nói mặn mà có duyên”

“Ở chi 2 dạ 3 bὸng

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
“Trăm năm bia đá cũng mὸn
Nghìn năm bia miệng hãy cὸn trơ trơ«

“Thương em anh chẳng dám qua
Sợ chuȏng nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”

Dạ cam thì ngọt cạ bὸng thì chua«
“Nhȃn chi sơ tính bản thiện«
“Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc«
“Thấy sang bắt quàng làm họ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *