Ngành Lịch sử – 7229010

Author:

I

Khối kiến thức chung (không tính các học phần từ 10-12)

  Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1  

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Bạn đang đọc: Ngành Lịch sử – 7229010

  Tư tưởng Hồ Chí Minh   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   Tin học cơ sở 2   Ngoại ngữ cơ sở 1   Tiếng Anh cơ sở 1   Tiếng Nga cơ sở 1   Tiếng Pháp cơ sở 1   Tiếng Trung cơ sở 1   Ngoại ngữ cơ sở 2   Tiếng Anh cơ sở 2   Tiếng Nga cơ sở 2   Tiếng Pháp cơ sở 2   Tiếng Trung cơ sở 2   Ngoại ngữ cơ sở 3   Tiếng Anh cơ sở 3   Tiếng Nga cơ sở 3   Tiếng Pháp cơ sở 3   Tiếng Trung cơ sở 3   Ngoại ngữ cơ sở 4 ( * * * )   Tiếng Anh cơ sở 4 ( * * * )   Tiếng Nga cơ sở 4 ( * * * )   Tiếng Pháp cơ sở 4 ( * * * )   Tiếng Trung cơ sở 4 ( * * * )   Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất   Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh   Kĩ năng hỗ trợ II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

II.1

Các học phần bắt buộc

  Các chiêu thức nghiên cứu và điều tra khoa học   Nhà nước và pháp lý đại cương   Lịch sử văn minh quốc tế ( * )   Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta ( * )   Xã hội học đại cương ( * )   Tâm lí học đại cương ( * )   Logic học đại cương II.2

Các học phần tự chọn

  Kinh tế học đại cương   Môi trường và tăng trưởng   Thống kê cho khoa học xã hội Thực hành văn bản tiếng Việt   Nhập môn Năng lực thông tin

III

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

  Tôn giáo học đại cương   Các dân tộc bản địa và chủ trương dân tộc bản địa ở Nước Ta ( * )   Chính trị học đại cương
General Politics   Thể chế chính trị quốc tế ( * )

III.2

Các học phần tự chọn   Lịch sử Nước Ta đại cương   Lịch sử triết học đại cương   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Nước Ta   Nhân học đại cương   Báo chí truyền thông online đại cương

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc   Phương pháp luận sử học   Một số giải pháp điều tra và nghiên cứu lịch sử vẻ vang   Cơ sở khảo cổ học ( * )

IV.2

Các học phần tự chọn   Đường lối thay đổi theo khuynh hướng XHCN của Đảng CSVN   Sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những nước Đông Bắc Á   Sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những nước Khu vực Đông Nam Á   Các tôn giáo quốc tế V

Khối kiến thức ngành

V.

Các học phần chung của ngành

V.1.1

Các học phần bắt buộc   Lịch sử Nước Ta cổ – trung đại ( * )   Lịch sử Nước Ta cận đại ( * )   Lịch sử Nước Ta tân tiến ( * )   Lịch sử Thế giới cổ – trung đại ( * )   Lịch sử Thế giới cận đại ( * )   Lịch sử Thế giới tân tiến ( * )   Lịch sử sử học ( * )   Sử liệu học và những nguồn sử liệu lịch sử vẻ vang Nước Ta   Các khuynh hướng tư tưởng ở Nước Ta thời cận đại ( * * * )   ASEAN và mối quan hệ Nước Ta – ASEAN ( * * * )   Hán Nôm cơ sở   Niên luận

V.1.2

Các học phần tự chọn   Làng xã Nước Ta trong lịch sử vẻ vang   Các tôn giáo ở Nước Ta   Mĩ thuật và kiến trúc cổ Nước Ta   Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Nước Ta   Đường lối văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng

V.2

Kiến thức hướng chuyên ngành

V.2.1

Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

V.2.1.1

Các học phần bắt buộc   Chế độ ruộng đất trong lịch sử dân tộc cổ trung đại Nước Ta   Tiếp xúc văn hóa truyền thống Đông-Tây ở Nước Ta thời cận đại   Cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân Nước Ta V.2.1.2

Các học phần tự chọn

  Đô thị cổ Nước Ta   Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ trung đại   Lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời cổ trung đại   Cơ cấu kinh tế tài chính – xã hội Nước Ta thời cận đại   Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa ở Nước Ta thời cận đại   Nghệ thuật quân sự chiến lược Nước Ta thời tân tiến 1945 – 1975   Nông thôn, nông nghiệp Nước Ta thời tân tiến   Biến đổi kinh tế tài chính – xã hội Nước Ta 1945 – 2000

V.2.2

Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới

V.2.2.1

Các học phần bắt buộc Quan hệ thương mại truyền thống cuội nguồn ở khu vực Biển Đông   Một số yếu tố về quan hệ kinh tế tài chính và hợp tác khu vực Đông Á   Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh

V.2.2.2

Các học phần tự chọn   Đặc điểm lịch sử vẻ vang cổ trung đại Phương Đông   Các học thuyết chính trị – xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại   Văn minh quốc tế và sự tiến hóa của quả đât – Các kim chỉ nan và quan điểm   Sự hình thành, tăng trưởng của những công ty Đông Ấn châu Âu và tác động ảnh hưởng so với châu Á thế kỉ XVI-XVII   Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai   Sự hình thành và tăng trưởng của liên minh Châu Âu ( EU )   Liên bang Nga – sự hình thành, tăng trưởng và quan hệ với Nước Ta   Một số yếu tố về lịch sử dân tộc Trung Đông

V.2.3

Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN

V.2.3.1

Các học phần bắt buộc   Một số yếu tố về điều tra và nghiên cứu lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam   Đường lối đối ngoại của Đảng qua những thời kì lịch sử dân tộc  

Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
Issues on the Military Policies of the Vietnamese Communist Party

V.2.3.2

Các học phần tự chọn   Một số yếu tố về cuộc hoạt động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam   Đảng CSVN chỉ huy công cuộc sẵn sàng chuẩn bị, tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945   Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước   Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy công cuộc kiến thiết xây dựng cỗ máy chính quyền sở tại thời kì 1945 – 1975   Một số yếu tố cơ bản trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh quốc tế thứ II   Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những thời kì cách mạng   Công tác hoạt động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quy trình cách mạng   Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

V.2.4

Hướng ngành Văn hóa học

V.2.4.1

Các học phần bắt buộc   Một số yếu tố lí luận văn hóa học và lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống   Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Nước Ta   Một số yếu tố về tín ngưỡng, tôn giáo và tiệc tùng ở Nước Ta

V.2.4.2

Các học phần tự chọn   Văn hoá và Môi trường   Di sản và quản trị di sản văn hoá ở Nước Ta   Văn hóa làng xã ở Nước Ta   Văn hóa dân gian Nước Ta   Đô thị và văn hóa truyền thống đô thị ở Nước Ta   Giới và điều tra và nghiên cứu giới trong văn hoá ở Nước Ta   Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa truyền thống tộc người ở Nước Ta

V.2.5

Hướng chuyên ngành Khảo cổ học

V.2.5.1

Các học phần bắt buộc Lý thuyết khảo cổ học Archeology Theories   Thời đại đồ đá Nước Ta   Thời đại kim khí Nước Ta

V.2.5.2

Các học phần tự chọn   Các giải pháp điều tra và nghiên cứu Khảo cổ học   Con người – Kĩ thuật – Môi trường   Khảo cổ học lịch sử dân tộc người Việt   Khảo cổ học Champa   Khảo cổ học Óc Eo   Gốm sứ học và lịch sử dân tộc gốm sứ Nước Ta   Khảo cổ học Trung Quốc   Lịch sử Khảo cổ học Nước Ta

V.2.6

Hướng chuyên ngành Lịch sử đô thị

V.2.6.1

Các học phần bắt buộc   Các khuynh hướng nghiên cứu và điều tra lịch sử vẻ vang đô thị trên quốc tế và Nước Ta   Quản lý và tăng trưởng đô thị trong lịch sử vẻ vang Nước Ta   Chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ cận – văn minh

V.2.6.2

Các học phần tự chọn   Các yếu tố về khảo cổ học đô thị ở Nước Ta   Một số đô thị tiêu biểu vượt trội trong lịch sử dân tộc Nước Ta   Thiết chế đô thị Việt Nam thời kỳ cổ – trung đại   Quan hệ Thành thị – Nông thôn trong lịch sử dân tộc Nước Ta   Diện mạo đô thị Nước Ta thế kỷ XIX-XX   Lịch sử văn minh đô thị thế giới   Nhân học đô thị V.3

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

  Thực tập trình độ   Thực tập tốt nghiệp   Khóa luận tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461