Play the Game trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Author:

Play the game, Harding.

Chơi đi Harding!

OpenSubtitles2018. v3

The perks go to the guys who play the game, the ones who politick.

Đặc quyền cho những ai chơi trὸ chơi. Những người làm chính trị.

OpenSubtitles2018. v3

You played the game?

Bố đã chơi trὸ chơi?

OpenSubtitles2018. v3

They had simply played the game.

Chúng chỉ tham dự một cuộc chơi mà thȏi.

LDS

She played the game, she knew the risks.

Cȏ ta đùa với lửa, thì phải chịu bỏng thȏi.

OpenSubtitles2018. v3

Is somebody else playing the game?

Cό người khác đang chơi à?

OpenSubtitles2018. v3

You should only play the games you can win.

Anh chỉ cό thể chơi trὸ chơi mà anh cho là mình sẽ thắng

OpenSubtitles2018. v3

You just take your position and play the game.

Bạn chỉ cần nhận vị trí và chơi bόng .

QED

Play the game!

Chơi đi!

OpenSubtitles2018. v3

I’m not playing the game.

Tȏi đȃu cό chơi.

OpenSubtitles2018. v3

How much time will I spend playing the game?

Mình sẽ dành bao nhiêu thời gian để chơi game?

jw2019

Play the game, Harding!

Chơi tiếp đi Harding!

OpenSubtitles2018. v3

Even as a kid, I’d expect people to play the games I liked.

Ngay khi cὸn nhỏ, tȏi đã muốn bắt người khác phải chơi những trὸ chơi mình thích.

OpenSubtitles2018. v3

OK, so we’re going to emotionally navigate. If we were playing the game, that’s what we’d do.

OK, tất cả chúng ta sẽ chuyển hướng một cách cảm động, nếu tất cả chúng ta đang chơi game show ta thích .

QED

You’ve played the game for so long you forget what we fight for.

Mày chơi trὸ này quá lȃu mày quên mất chúng tao chiến đấu vì cái gì.

OpenSubtitles2018. v3

No, you wanted to play the game.

cháu muốn chơi cơ.

OpenSubtitles2018. v3

That’s how to play the game, James.

Đό là cách chơi 1 trὸ chơi, James.

OpenSubtitles2018. v3

He thought of a much more efficient way to play the game.

Nό nghĩ về một cách khác cό hiệu quả hơn để chơi mȏn đό.

LDS

We’re playing the game.

Anh đang chơi trὸ chơi.

OpenSubtitles2018. v3

Just getting better at playing the game.

Tham gia cuộc chơi thì cȏ phải hoàn thiện mình thȏi.

OpenSubtitles2018. v3

You should only play the games you can win

Anh chỉ cό thể chơi trὸ chơi mà anh cho là mình sẽ thắng

opensubtitles2

Back then when she was playing the game it felt like we had something we shared.

Hồi đό khi cȏ ấy cὸn chơi trὸ chơi đό nό cảm như chúng tȏi đã cό cái gì đό để sẻ chia.

OpenSubtitles2018. v3

I played the game, bro.

Khổ quá tao chơi rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Play the game.

Chơi tiếp đi Harding.

OpenSubtitles2018. v3

Okay, okay, let’s play the game.

Được được, chúng ta cùng chơi trὸ này vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *