Vai trò của tài nguyên du lịch – Tài liệu text

Author:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (474.71 KB, 77 trang )

dụng nhằm thoả mãn nhu cầu du lịch; là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch”.
Hay trong khoản 4 Điều 4, chương 1 Luật Du lịch Việt Nam năm 2007 quy định: “Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích
lịch sử văn hố, cơng trình sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác có thể sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các
khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch”. Như vậy, tài nguyên du lịch luôn được xem như tiền đề để phát triển du
lịch. Trên thực tế đã cho thấy, tài nguyên du lịch càng phong phú, càng đặc sắc bao nhiêu thì sức hấp dẫn và hiệu quả hoạt động du lịch càng cao bấy nhiêu.

1.1.2. Vai trò của tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển hoạt động du lịch.
Thứ nhất, tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản để hình thành các sản phẩm du lịch.
Mỗi sản phẩm du lịch được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhưng trên hết là yếu tố tài nguyên du lịch. Tài nguyên du lịch tạo nên những điểm đặc sắc riêng
cho mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Cũng như để đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách, các sản phẩm du lịch không thể nghèo nàn, đơn điệu, kém hấp dẫn không
mang bản sắc riêng mà cần phải đa dạng, phong phú và mới lạ. Tài nguyên du lịch càng phong phú, đặc sắc bao nhiêu thì giá trị của các sản phẩm du lịch càng
cao và có sức hấp dẫn đối với khách du lịch. Chính sự đa dạng của tài nguyên du lịch đã tạo nên sự phong phú trong
loại hình sản phẩm du lịch. Như vậy có thể khẳng định chất lượng của tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản quyết định tới quy mô, số lượng, chất lượng sản
phẩm du lịch cũng như hiệu quả hoạt động du lịch. Thứ hai, tài nguyên du lịch là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình
du lịch.
9
Trong quá trình phát triển du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cũng như không ngừng đáp ứng nhu cầu nhằm làm thoả mãn mục đích du
lịch của du khách, các loại hình du lịch mới liên tục xuất hiện và phát triển. Tất cả các loại hình du lịch ra đời đều dựa trên cơ sở của tài nguyên du
lịch. Ví dụ như loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm khống phải được phát triển ở những vùng có nguồn suối khống; du lịch mạo hiểm được tổ chức ở những nơi
có địa hình hiểm trở, rừng nguyên sinh hay hang động…; du lịch nghỉ dưỡng thường được tổ chức ở những nơi có khí hậu mát mẻ, bãi biển đẹp… Và cũng
chính sự xuất hiện của các loại hình du lịch đã làm cho nhiều yếu tố của điều kiện tự nhiên và xã hội trở thành tài nguyên du lịch.
Thứ ba, tài nguyên du lịch là mục đích chuyến đi của du khách và tạo những điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của họ trong chuyến đi.
Yếu tố khách du lịch rất quan trọng trong việc phát triển hoạt động du lịch và hiệu quả kinh doanh. Khách du lịch nói chung hay khách du lịch thuần tuý thì
ngồi những dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại …mục đích chuyến đi của họ còn là để khám phá giá trị của tài nguyên du lịch, thưởng thức và cảm nhận nó. Vì vậy
cơng tác bảo tồn, tơn tạo và phát triển tài nguyên du lịch cũng như công tác xúc tiến quảng bá là vô cùng quan trọng đối với mỗi địa phương, quốc gia.
Thứ tư, tài nguyên du lịch là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổ chức lãnh thổ du lịch.
Trong phạm vi một lãnh thổ cụ thể, mọi hoạt động du lịch đều phản ánh một tổ chức không gian du lịch nhất định. Tổ chức không gian du lịch được tạo
nên bởi các yếu tố như: khách du lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đội ngũ cán bộ công nhân viên và bộ máy tổ chức điều
hành, quản lý du lịch. Và hệ thống lãnh thổ du lịch thể hiện mối quan hệ về mặt không gian giữa các yếu tố đó.
Hệ thống lãnh thổ du lịch có nhiều cấp phân vị khác nhau từ các điểm du lịch cho tới các vùng du lịch, dù ở phân vị nào thì tài ngun du lịch cũng đóng
một vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ du lịch. Tài nguyên du
10
lịch cũng là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tài nguyên du
lịch một cách hiệu quả. Việc tổ chức lãnh thổ du lịch phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm phân bố
của tài ngun du lịch, từ đó hình thành nên các điểm du lịch, cụm du lịch, trung tâm du lịch và các tuyến du lịch. Tổ chức lãnh thổ du lịch hợp lý sẽ góp phần tạo
nên hiệu quả trong việc khai thác tài nguyên du lịch nói riêng cũng như hoạt động du lịch nói chung.
Như vậy có thể thấy tài ngun du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển du lich.

1.1.3. Những yếu tố cấu thành tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển hoạt động du lịch.Thứ nhất, tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản để hình thành các sản phẩm du lịch.Mỗi sản phẩm du lịch được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhưng trên hết là yếu tố tài nguyên du lịch. Tài nguyên du lịch tạo nên những điểm đặc sắc riêngcho mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Cũng như để đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách, các sản phẩm du lịch không thể nghèo nàn, đơn điệu, kém hấp dẫn khôngmang bản sắc riêng mà cần phải đa dạng, phong phú và mới lạ. Tài nguyên du lịch càng phong phú, đặc sắc bao nhiêu thì giá trị của các sản phẩm du lịch càngcao và có sức hấp dẫn đối với khách du lịch. Chính sự đa dạng của tài nguyên du lịch đã tạo nên sự phong phú trongloại hình sản phẩm du lịch. Như vậy có thể khẳng định chất lượng của tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản quyết định tới quy mô, số lượng, chất lượng sảnphẩm du lịch cũng như hiệu quả hoạt động du lịch. Thứ hai, tài nguyên du lịch là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hìnhdu lịch.Trong quá trình phát triển du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cũng như không ngừng đáp ứng nhu cầu nhằm làm thoả mãn mục đích dulịch của du khách, các loại hình du lịch mới liên tục xuất hiện và phát triển. Tất cả các loại hình du lịch ra đời đều dựa trên cơ sở của tài nguyên dulịch. Ví dụ như loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm khống phải được phát triển ở những vùng có nguồn suối khống; du lịch mạo hiểm được tổ chức ở những nơicó địa hình hiểm trở, rừng nguyên sinh hay hang động…; du lịch nghỉ dưỡng thường được tổ chức ở những nơi có khí hậu mát mẻ, bãi biển đẹp… Và cũngchính sự xuất hiện của các loại hình du lịch đã làm cho nhiều yếu tố của điều kiện tự nhiên và xã hội trở thành tài nguyên du lịch.Thứ ba, tài nguyên du lịch là mục đích chuyến đi của du khách và tạo những điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của họ trong chuyến đi.Yếu tố khách du lịch rất quan trọng trong việc phát triển hoạt động du lịch và hiệu quả kinh doanh. Khách du lịch nói chung hay khách du lịch thuần tuý thìngồi những dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại …mục đích chuyến đi của họ còn là để khám phá giá trị của tài nguyên du lịch, thưởng thức và cảm nhận nó. Vì vậycơng tác bảo tồn, tơn tạo và phát triển tài nguyên du lịch cũng như công tác xúc tiến quảng bá là vô cùng quan trọng đối với mỗi địa phương, quốc gia.Thứ tư, tài nguyên du lịch là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổ chức lãnh thổ du lịch.Trong phạm vi một lãnh thổ cụ thể, mọi hoạt động du lịch đều phản ánh một tổ chức không gian du lịch nhất định. Tổ chức không gian du lịch được tạonên bởi các yếu tố như: khách du lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đội ngũ cán bộ công nhân viên và bộ máy tổ chức điềuhành, quản lý du lịch. Và hệ thống lãnh thổ du lịch thể hiện mối quan hệ về mặt không gian giữa các yếu tố đó.Hệ thống lãnh thổ du lịch có nhiều cấp phân vị khác nhau từ các điểm du lịch cho tới các vùng du lịch, dù ở phân vị nào thì tài ngun du lịch cũng đóngmột vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức lãnh thổ du lịch. Tài nguyên du10lịch cũng là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tài nguyên dulịch một cách hiệu quả. Việc tổ chức lãnh thổ du lịch phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm phân bốcủa tài ngun du lịch, từ đó hình thành nên các điểm du lịch, cụm du lịch, trung tâm du lịch và các tuyến du lịch. Tổ chức lãnh thổ du lịch hợp lý sẽ góp phần tạonên hiệu quả trong việc khai thác tài nguyên du lịch nói riêng cũng như hoạt động du lịch nói chung.Như vậy có thể thấy tài ngun du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển du lich.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461