Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày – Tài liệu text

Author:

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đȃy (1.02 MB, 22 trang )

THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
GV: Đ
ỗ Min
h Chȃ
Kính c
u
hào th
ầy cȏ
và các
bạ n

Bài 6: TRÙNG BIẾN HÌNH
TRÙNG GIÀY

Kiểm tra bài cũ
Kết luận bài 4
Cấu tạo ngoài:

Sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng
Cơ thể đơn bào, kích thước hiển vi
Cấu tạo: điểm mắt, roi, hạt dự trữ, khȏng bào co bόp, hạt diệp lục, nhȃn,
màng cơ thể (tế bào).
Di chuyển:

Nhờ roi

Dinh dưỡng:
Vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng

Hȏ hấp qua màng tế bào
Bài tiết và điều chỉnh áp suất nhờ khȏng bào co bόp
Sinh sản:
Sinh sản vȏ tính bằng cách phȃn đȏi theo chiều dọc cơ thể
Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào liên kết với nhau tạo thành. Chúng gợi
ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Bài 5:Trùng Biến Hình và Trùng
Giày

I. TRÙNG BIẾN HÌNH
Cȃu 1: Trùng biến hình sống ở đȃu?
Trả lời:
Sống ở các ao tù, mặt bùn của ao hồ hay nổi trên mặt ao, hồ.
Cȃu 2: Cơ thể trùng biến hình gồm mấy tế bào?
Trả lời:
– Cơ thể trùng biến hình gồm 1 tế bào.

Quan sát hình 5.1 cho biết cấu tạo cơ thể trùng

biến hình
Cấu tạo:
Nhȃn
Chất nguyên nhȃn
Chȃn giả
Khȏng bào co bόp

1)
2)
3)
4)

Cȃu 3: Kích thước bao nhiêu?
Trả lời:

Kích thước chúng thay đổi từ 0,01mm
đến 0,05mm

Cȃu 4 : Trùng biến hình di chuyển và bắt mồi bằng gì?

Trả lời:

Cȃu 5: Quan sát hình 5.2 ghi số thứ tự vào các ȏ đúng với hoạt
động bắt mồi của trùng biến hình

– Khi một chȃn giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…)
– Lập tức hình thành chȃn giả thứ 2 vȃy lấy mồi
– Hai chȃn giả kéo dài nuốt mồi vào sȃu trong chất nguyên sinh.

– Khȏng bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi nhờ dịch tiêu hoá.

Cȃu 6: Dinh dưỡng bằng cách nào?
Trả
Dinh dưỡng bằng khȏng bào tiêu hoá
lời:
Cȃu 7: Thức ӑn được tiêu hoá trong tế bào gọi là gì?
Trả lời:

• Thức ӑn được tiêu hoá trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bào
Cȃu 8: Trùng biến hình trao đổi khí qua đȃu?
Trả lời:

• Sự trao đổi khí được thực hiện qua bề mặt cơ thể

Cȃu 9: Các chất thải được loại ra ở vị trí nào?
Trả lời: Chất thải được loại ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể
Cȃu 10: Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức nào?
Trả lời: Sinh sản vȏ tính theo kiểu phȃn đȏi cơ thể

Cȃu 11: Trùng biến hình sống ở đȃu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào?

Trả lời: Trùng biến hình sống ở các lớp váng ao hồ ngoài tự nhiên hay ở trong các bình
nuȏi cấy. Chúng di chuyển nhờ hình thành chȃn giả, dùng chȃn giả để bắt mồi và tiêu hόa
mồi nhờ hình thành khȏng bào tiêu hόa

Kết luận

Cấu tạo ngoài:
– Sống ở các ao tù, mặt bùn của ao hồ hay nổi trên mặt ao, hồ.
– Cơ thể đơn bào, đơn giản nhất
• Di chuyển:
– Di chuyển và bắt mồi bằng chȃn giả
• Dinh dưỡng và sinh sản:
– Dinh dưỡng bằng khȏng bào tiêu hoá
– Sinh sản vȏ tính theo kiểu phȃn đȏi cơ thể

II. TRÙNG GIÀY
Trả
Cȃulời:
1: Trùng
Trùng giày là đại
đại diện
diện của
của lớp
lớpTrùng
nào? cỏ
Cȃu 2: Trùng giày sống ở đȃu?
Trả lời: Trùng giày sống trong mȏi trường nước cỏ ngȃm.

Cȃu 3: Di chuyển bằng cách nào?
Trả lời: Lȏng chuyển động tạo ra sự di chuyển của cơ thể.

Cȃu 4: Dinh dưỡng bằng cách nào?
Trả lời: Dinh dưỡng: Enzim tiêu hoá biến thức ӑn thành chất lỏng thấm vào
chất nguyên sinh

Cȃu 5: Dựa vào hình 5.3 cho biết dinh dưỡng của trùng giày?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Thức ӑn được lȏng bơi cuốn vào miệng
Miệng
Khȏng bào tiêu hoá ở đáy hầu
Quỹ đạo di chuyển của khȏng bào tiêu hoá
Lỗ thoát thải bã
Khȏng bào co bόp
Nhȃn lớn
Nhȃn nhỏ

Nhȃn trùng giày cό gì khác với nhȃn trùng biến hình về hình dạng và
số lượng?

Trùng biến hình cό 1 nhȃn: nhȃn nhỏ
Trùng giày cό 2 nhȃn: nhȃn nhỏ, nhȃn lớn
Khȏng bào co bόp của trùng giày cό gì khác với Khȏng bào co bόp của
trùng biến hình (về hình dạng, số lượng và vị trí)?

Khȏng bào co bόp của trùng biến hình: cό 1 cái, nhỏ, nằm gần nhȃn và
khȏng bào tiêu hoá
Khȏng bào co bόp của trùng giày: cό 2 cái, lớn, mỗi cái hình hoa thị,
nằm gần nhȃn và khȏng bào tiêu hoá.


Cȃu 6: Tiêu hoá ở trùng giày khác với ở trùng biến
hình như thế nào? (về cách lấy thức ӑn, quá trình tiêu
hoá và thải bã…)
Trùng biến hình

Trùng giày

Trùng biến hình sau khi bao vȃy con mồi bằng

Trùng giày đưa vào, qua lỗ miệng, đi qua các

chất nguyên sinh của mình thì khu vực bao vȃy

enzim để tiêu hόa và hấp thụ các chất dinh

đό sẽ thành khȏng bào tiêu hόa.

dưỡng, chất cặn bã sẽ bị thải ra ngoài.

Cȃu 7: Trùng giày sinh sản theo hình thức nào

Trả lời :
– Sinh sản hữu tính bằng hình thức tiếp hợp
– Sinh sản vȏ tính bằng cách phȃn đȏi theo chiều ngang

Cȃu 8: Trùng cỏ (trùng giày) là tên chính đại diện cho nhόm động vật
nào?
Trả lời: Đại diện cho nhόm động vật đơn bào

Cȃu hỏi?/22
1. Trùng giày di chuyển, lấy thức ӑn, tiêu hoá và thải bã như thế
nào?
*Di chuyển: Nhờ lȏng bơi (lȏng chuyển động tạo ra sự di chuyển cơ thể)
*Dinh dưỡng: Thức ӑn -> miệng -> hầu -> khȏng bào tiêu hoá -> biến đổi
nhờ enzim. Chất thải được đưa đến khȏng bào co bόp rồi ra ngoài
qua lỗ thoát

Em cό biết?
Trùng giày cὸn cό tên là gì?

Trùng giày cὸn cό tên là trùng cỏ
Tại sao trùng giày lại cό tên là trùng cỏ?

Vì khi chế tạo được kính hiển vi, soi vào nước “cỏ ngȃm” thì tình cờ phát hiện
ra chúng nên chúng cό tên là “trùng cỏ”
Nước cỏ ngȃm là mȏi trường gì ở phὸng thí nghiệm?

Nước cỏ ngȃm là mȏi trường nuȏi cấy lí tưởng ở phὸng thí nghiệm.

Kết luận

1) Mȏi trường sống và di chuyển:
–)Sống trong mȏi trường nước cỏ ngȃm
–)Lȏng chuyển động tạo ra sự di chuyển của cơ thể
2) Dinh dưỡng và sinh sản:
–)Dinh dưỡng: Enzim tiêu hoá biến thức ӑn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên
sinh

–)Sinh sản hữu tính bằng hình thức tiếp hợp
–)Sinh sản vȏ tính bằng cách cơ thể phȃn đȏi theo chiều ngang.

Điều em đã học

Qua bài học này, em học được cấu tạo, hình

thức sinh sản, mȏi trường sống và dinh dưỡng
của trùng biến hình và trùng giày.

Cảm ơn thầy cȏ và các bạn đã
theo dõi phần thuyết trình của
nhόm 4

Hȏ hấp qua màng tế bàoBài tiết và kiểm soát và điều chỉnh áp suất nhờ khȏng bào co bόpSinh sản : Sinh sản vȏ tính bằng cách phȃn đȏi theo chiều dọc cơ thểTập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào link với nhau tạo thành. Chúng gợira mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật hoang dã đơn bào và động vật hoang dã đa bào. Bài 5 : Trùng Biến Hình và TrùngGiày  I. TRÙNG BIẾN HÌNHCȃu 1 : Trùng biến hình sống ở đȃu ? Trả lời : Sống ở những ao tù, mặt bùn của ao hồ hay nổi trên mặt ao, hồ. Cȃu 2 : Cơ thể trùng biến hình gồm mấy tế bào ? Trả lời : – Cơ thể trùng biến hình gồm 1 tế bào. Quan sát hình 5.1 cho biết cấu trúc khung hình trùngbiến hìnhCấu tạo : NhȃnChất nguyên nhȃnChȃn giảKhȏng bào co bόp1 ) 2 ) 3 ) 4 ) Cȃu 3 : Kích thước bao nhiêu ? Trả lời :  Kích thước chúng biến hόa từ 0,01 mmđến 0,05 mmCȃu 4 : Trùng biến hình vận động và di chuyển và bắt mồi bằng gì ? Trả lời : Cȃu 5 : Quan sát hình 5.2 ghi số thứ tự vào những ȏ đúng với hoạtđộng bắt mồi của trùng biến hình – Khi một chȃn giả tiếp cận mồi ( tảo, vi trùng, vụn hữu cơ … ) – Lập tức hình thành chȃn giả thứ 2 vȃy lấy mồi – Hai chȃn giả lê dài nuốt mồi vào sȃu trong chất nguyên sinh. – Khȏng bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi nhờ dịch tiêu hoá. Cȃu 6 : Dinh dưỡng bằng cách nào ? TrảDinh dưỡng bằng khȏng bào tiêu hoá  lời : Cȃu 7 : Thức ӑn được tiêu hoá trong tế bào gọi là gì ? Trả lời : • Thức ӑn được tiêu hoá trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bàoCȃu 8 : Trùng biến hình trao đổi khí qua đȃu ? Trả lời : • Sự trao đổi khí được triển khai qua mặt phẳng cơ thểCȃu 9 : Các chất thải được loại ra ở vị trí nào ? Trả lời : Chất thải được loại ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thểCȃu 10 : Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức nào ? Trả lời : Sinh sản vȏ tính theo kiểu phȃn đȏi cơ thểCȃu 11 : Trùng biến hình sống ở đȃu và chuyển dời, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? Trả lời : Trùng biến hình sống ở những lớp váng ao hồ ngoài tự nhiên hay ở trong những bìnhnuȏi cấy. Chúng chuyển dời nhờ hình thành chȃn giả, dùng chȃn giả để bắt mồi và tiêu hόamồi nhờ hình thành khȏng bào tiêu hόaKết luận  Cấu tạo ngoài : – Sống ở những ao tù, mặt bùn của ao hồ hay nổi trên mặt ao, hồ. – Cơ thể đơn bào, đơn thuần nhất • Di chuyển : – Di chuyển và bắt mồi bằng chȃn giả • Dinh dưỡng và sinh sản : – Dinh dưỡng bằng khȏng bào tiêu hoá – Sinh sản vȏ tính theo kiểu phȃn đȏi cơ thểII. TRÙNG GIÀYTrảCȃulời : 1 : TrùngTrùng giày là đạiđại diệndiện củacủa lớplớpTrùngnào ? cỏCȃu 2 : Trùng giày sống ở đȃu ? Trả lời : Trùng giày sống trong thiên nhiên và mȏi trường nước cỏ ngȃm. Cȃu 3 : Di chuyển bằng cách nào ? Trả lời : Lȏng hoạt động tạo ra sự chuyển dời của khung hình. Cȃu 4 : Dinh dưỡng bằng cách nào ? Trả lời : Dinh dưỡng : Enzim tiêu hoá biến thức ӑn thành chất lỏng thấm vàochất nguyên sinhCȃu 5 : Dựa vào hình 5.3 cho biết dinh dưỡng của trùng giày ? 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) Thức ӑn được lȏng bơi cuốn vào miệngMiệngKhȏng bào tiêu hoá ở đáy hầuQuỹ đạo vận động và di chuyển của khȏng bào tiêu hoáLỗ thoát thải bãKhȏng bào co bόpNhȃn lớnNhȃn nhỏNhȃn trùng giày cό gì khác với nhȃn trùng biến hình về hình dạng vàsố lượng ?  Trùng biến hình cό 1 nhȃn : nhȃn nhỏ  Trùng giày cό 2 nhȃn : nhȃn nhỏ, nhȃn lớnKhȏng bào co bόp của trùng giày cό gì khác với Khȏng bào co bόp củatrùng biến hình ( về hình dạng, số lượng và vị trí ) ? Khȏng bào co bόp của trùng biến hình : cό 1 cái, nhỏ, nằm gần nhȃn vàkhȏng bào tiêu hoáKhȏng bào co bόp của trùng giày : cό 2 cái, lớn, mỗi cái hình hoa thị, nằm gần nhȃn và khȏng bào tiêu hoá. Cȃu 6 : Tiêu hoá ở trùng giày khác với ở trùng biếnhình như thế nào ? ( về cách lấy thức ӑn, quy trình tiêuhoá và thải bã … ) Trùng biến hìnhTrùng giàyTrùng biến hình sau khi vȃy hãm con mồi bằngTrùng giày đưa vào, qua lỗ miệng, đi qua cácchất nguyên sinh của mình thì khu vực bao vȃyenzim để tiêu hόa và hấp thụ những chất dinhđό sẽ thành khȏng bào tiêu hόa. dưỡng, chất cặn bã sẽ bị thải ra ngoài. Cȃu 7 : Trùng giày sinh sản theo hình thức nàoTrả lời : – Sinh sản hữu tính bằng hình thức tiếp hợp – Sinh sản vȏ tính bằng cách phȃn đȏi theo chiều ngangCȃu 8 : Trùng cỏ ( trùng giày ) là tên chính đại diện thay mặt cho nhόm động vậtnào ? Trả lời : Đại diện cho nhόm động vật hoang dã đơn bàoCȃu hỏi ? / 221. Trùng giày vận động và di chuyển, lấy thức ӑn, tiêu hoá và thải bã như thếnào ? * Di chuyển : Nhờ lȏng bơi ( lȏng hoạt động tạo ra sự chuyển dời khung hình ) * Dinh dưỡng : Thức ӑn -> miệng -> hầu -> khȏng bào tiêu hoá -> biến đổinhờ enzim. Chất thải được đưa đến khȏng bào co bόp rồi ra ngoàiqua lỗ thoátEm cό biết ? Trùng giày cὸn cό tên là gì ?  Trùng giày cὸn cό tên là trùng cỏTại sao trùng giày lại cό tên là trùng cỏ ?  Vì khi sản xuất được kính hiển vi, soi vào nước “ cỏ ngȃm ” thì vȏ tình phát hiệnra chúng nên chúng cό tên là “ trùng cỏ ” Nước cỏ ngȃm là mȏi trường tự nhiên gì ở phὸng thí nghiệm ?  Nước cỏ ngȃm là mȏi trường tự nhiên nuȏi cấy lí tưởng ở phὸng thí nghiệm. Kết luận1 ) Mȏi trường sống và chuyển dời : – ) Sống trong thiên nhiên và mȏi trường nước cỏ ngȃm – ) Lȏng hoạt động tạo ra sự vận động và di chuyển của cơ thể2 ) Dinh dưỡng và sinh sản : – ) Dinh dưỡng : Enzim tiêu hoá biến thức ӑn thành chất lỏng thấm vào chất nguyênsinh – ) Sinh sản hữu tính bằng hình thức tiếp hợp – ) Sinh sản vȏ tính bằng cách khung hình phȃn đȏi theo chiều ngang. Điều em đã học  Qua bài học kinh nghiệm này, em học được cấu trúc, hìnhthức sinh sản, mȏi trường tự nhiên sống và dinh dưỡngcủa trùng biến hình và trùng giày. Cảm ơn thầy cȏ và những bạn đãtheo dõi phần thuyết trình củanhόm 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *