Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài【A-Z 790 USD 】

Author:

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài cần những gì? Bạn là nhà đầu tư nước ngoài hoặc là đối tác đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài? bạn đang muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang băn khoăn không biết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật đi tìm câu trả lời dưới bài phân tích dựa trên kinh nghiệm thực tiễn dưới đây.

>> > Xem thêm : Kinh nghiệm thành lập công ty doanh thu hàng tỷ đồng / tháng < < <

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ai có quyền thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Những người có quyền thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được liệt kê và quy định rõ trong luật dưới đây:

Luật doanh nghiệp hiện hành quy định:  Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá thể có quyền thành lập và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Tổ chức, cá thể sau đây không có quyền thành lập và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta :a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;b ) Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức ;c ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ những người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp ;d ) Cán bộ chỉ huy, quản trị nhiệm vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác ;đ ) Người chưa thành niên ; người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự ; tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân ;e ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định hành động giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh thương mại, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm việc làm nhất định, tương quan đến kinh doanh thương mại theo quyết định hành động của Tòa án ; những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý về phá sản, phòng, chống tham nhũng .Trường hợp Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nhu yếu, người ĐK thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .3. Tổ chức, cá thể có quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp sau đây :a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;b ) Các đối tượng người dùng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức .4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, từ góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào một trong những mục tiêu sau đây :a ) Chia dưới mọi hình thức cho một số ít hoặc toàn bộ những người pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này ;b ) Bổ sung vào ngân sách hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng trái với lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước ;c ) Lập quỹ hoặc bổ trợ vào quỹ Giao hàng quyền lợi riêng của cơ quan, đơn vị chức năng .

Những hình thức đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý. Trước khi thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án Bất Động Sản đầu tư, thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật tại Điều 37 của Luật này và phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Tỷ lệ chiếm hữu vốn điều lệ lao lý tại khoản 3 Điều này ;b ) Hình thức đầu tư, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, đối tác chiến lược Nước Ta tham gia triển khai hoạt động giải trí đầu tư và điều kiện kèm theo khác theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .2. Nhà đầu tư nước ngoài thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư trải qua tổ chức triển khai kinh tế tài chính được thành lập theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng .3. Nhà đầu tư nước ngoài được chiếm hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính, trừ những trường hợp sau đây :a ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán và những quỹ đầu tư sàn chứng khoán theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán ;b ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc quy đổi chiếm hữu theo hình thức khác triển khai theo lao lý của pháp lý về cổ phần hóa và quy đổi doanh nghiệp nhà nước ;c ) Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này thực thi theo pháp luật khác của pháp lý có tương quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế tài chính phải cung ứng điều kiện kèm theo và triển khai thủ tục đầu tư theo lao lý so với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có hầu hết thành viên hợp danh là cá thể nước ngoài so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ;b ) Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên ;c ) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên .2. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này triển khai điều kiện kèm theo và thủ tục đầu tư theo lao lý so với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .3. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Nước Ta nếu có dự án Bất Động Sản đầu tư mới thì được làm thủ tục triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới .4. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài .

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính .2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính triển khai theo lao lý tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này .

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo những hình thức sau đây :a ) Mua CP phát hành lần đầu hoặc CP phát hành thêm của công ty CP ;b ) Góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ;c ) Góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này .

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a ) Mua CP của công ty CP từ công ty hoặc cổ đông ;b ) Mua phần vốn góp của những thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;c ) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh ;d ) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp lao lý tại những điểm a, b và c khoản này .3. Việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo những hình thức lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này .

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư triển khai thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong những trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoạt động giải trí trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo vận dụng so với nhà đầu tư nước ngoài ;b ) Việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .2. Hồ sơ ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp :a ) Văn bản ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp gồm những nội dung : thông tin về tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua CP, phần vốn góp ; tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;b ) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận thành lập hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai .3. Thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, phần vốn góp :a ) Nhà đầu tư nộp hồ sơ lao lý tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức triển khai kinh tế tài chính đặt trụ sở chính ;b ) Trường hợp việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cung ứng điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư triển khai thủ tục biến hóa cổ đông, thành viên theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp không cung ứng điều kiện kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này thực thi thủ tục biến hóa cổ đông, thành viên theo pháp luật của pháp lý khi góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trường hợp có nhu yếu ĐK việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều này .

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Người nước ngoài trực tiếp đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Nước Ta cần sẵn sàng chuẩn bị :

 • Bản sao có xác nhận hộ chiếu ( passport ) của cá thể nước ngoài .
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty / khu vực thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .
 • Bản sao kê hợp pháp số dư thông tin tài khoản của ngân hàng nhà nước .

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

 • Bản sao giấy phép ĐK kinh doanh thương mại có xác nhận, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Báo cáo kinh tế tài chính có truy thuế kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong năm gần nhất, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện thay mặt có xác nhận
 • Điều lệ của công ty chủ quản
 • Văn bản chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai cho người đại diện thay mặt phần vốn góp tại công ty dự trù thành lập tại Nước Ta
 • Hồ sơ chứng tỏ kinh nghiệm tay nghề và năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như thành lập doanh nghiệp liên doanh có yếu tố nước ngoài sẽ làm theo bước:
Bước 1: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
Bước 2 : Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bước 3 : Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu và báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm.
Ngoài ra sau khi thực hiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong quá trình hoạt động muốn thay đổi bổ sung bất cứ nội dung gì liên quan gì thì lúc đó cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. 
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, Nam Việt Luật cam kết sẽ tư vấn giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp lý cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam một cách rõ ràng nhất, tư vấn những thắc mắc của nhà đầu tư như thủ tục thực hiện thế nào, thời gian thực hiện bao lâu, ai có quyền thành lập doanh nghiệp, làm gì để đáp ứng các điều kiện để xin giấy phép, và thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp liên doanh và làm sao xin cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh nhanh nhất… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Những thắc mắc về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bạn nên nắm:

1. Pháp luật Việt Nam hiện nay đang quy định có bao nhiêu hình thức đầu tư? 

Các 4 hình thức đầu tư tại Nước Ta được lao lý đơn cử tại Luật Đầu tư năm năm trước :

 • Đầu tư thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP ;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại – BCC .

2. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Luật đầu tư năm năm trước pháp luật tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính, trừ trường hợp tổ chức triển khai kinh tế tài chính là : công ty niêm yết ; công ty đại chúng ; tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán ; những quỹ đầu tư sàn chứng khoán ; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc quy đổi chiếm hữu nước ngoài theo pháp luật của pháp lý có tương quan và điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên .

3. Tôi nên đăng ký địa chỉ doanh nghiệp tại Việt Nam ở đâu?

Không phải mọi địa chỉ đều hoàn toàn có thể được sử dụng để ĐK một công ty. Địa chỉ doanh nghiệp phải là một địa chỉ của một ngôi nhà có hợp đồng cho thuê hoặc tòa nhà văn phòng mà chủ sở hữu có giấy phép hoạt động giải trí như tòa nhà văn phòng .

4. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Việt Nam?

Có ba mức thuế Hóa Đơn đỏ VAT : 0 %, 5 % và 10 %, tùy thuộc vào thực chất của thanh toán giao dịch .Thuế suất 0 % vận dụng cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, vận tải đường bộ quốc tế và sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ không chịu giá trị ngày càng tăng ; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài ; cung ứng tín dụng thanh toán, chuyển nhượng ủy quyền vốn và dịch vụ kinh tế tài chính phát sinh ; dịch vụ bưu chính viễn thông ; và những mẫu sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khai thác và tài nguyên chưa qua chế biến .

5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam là bao nhiêu?

Tỷ lệ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) tiêu chuẩn là 20 % ,Riêng so với những hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Nước Ta thì vận dụng mức thuế suất từ 32 % – 50 %, hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác những mỏ tài nguyên quý và hiếm ( gồm có : bạch kim, vàng, bạc, thiếc, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí ) vận dụng thuế suất 50 % .

 6. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (Trình và xin phép từ các bộ liên quan )
 • Bước 2 : Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bước 3 : Nhận kết quả và hoàn tất các thủ tục về thuế nhà đầu tư 

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài khác nhau như thế nào?

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo những thủ tục, quy trình tiến độ theo pháp luật pháp lý nước ngoài .

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam.

8. Người nước ngoài có được thành lập hộ kinh doanh không?

Theo lao lý tại nghị định hướng dẫn ĐK doanh nghiệp, đối tượng người dùng được quyền ĐK hộ kinh doanh thương mại là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng pháp lý và năng lượng hành vi dân sự không thiếu ; những hộ mái ấm gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh thương mại và có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK hộ kinh doanh thương mại theo pháp luật .Do đó, người nước ngoài không hề thành lập hộ kinh doanh thương mại. Nếu muốn đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta thì cần nhờ người mang quốc tịch Nước Ta đại diện thay mặt đứng tên hộ kinh doanh thương mại hoặc làm thủ tục đầu tư, ĐK kinh doanh thương mại tại Nước Ta .

9. Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài uy tín tại Nam Việt Luật

Với kinh nghiệm tay nghề nhiều năm trong nghành xin cấp giấy phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nước Ta, Nam Việt Luật cam kết sẽ tư vấn giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, pháp luật pháp lý cũng như thiên nhiên và môi trường đầu tư tại Nước Ta một cách rõ ràng nhất, tư vấn mọi vướng mắc của nhà đầu tư. Nếu trong quy trình tìm hiểu và khám phá thủ tục thành lập công ty có yếu tố nước ngoài có bất kỳ vướng mắc gì vui mừng liên hệ chúng tôi để được tương hỗ tư vấn. Xin cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.