Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào>

1. Đường phân

Đường phân xảy ra trong bào tương. Kết thúc quy trình đường phân, phân tử glucôzơ ( 6 cacbon ) bị tách thành 2 phân tử axit piruvic ( 3 cacbon ). Trong quy trình này tế bào thu được 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH ( nicôtinamit ađênin đinuclêôtit ) .Thực ra, đường phân tạo được 4 phân tử ATP, nhưng do có 2 phân tử ATP được sử dụng để hoạt hoá glucôzơ trong quy trình tiến độ đầu của đường phân nên tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP. Quá trình đường phân hoàn toàn có thể được tóm tắt bằng sơ đồ hình 16.2 .


Hình 16.2. Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân

2. Chu trình Crep

Sau khi được tạo thành từ quy trình đường phân, 2 phân tử axit piruvic sẽ được chuyển vào chất nền của ti thể. Ở đó, chúng được biến hóa thành những phân tử nhỏ hơn gọi là axêtyl-CoA. Chính phân tử axêtyl-CoA này sẽ đi vào quy trình Crep .Ngoài ra, quy trình đổi khác 2 phân tử axit piruvic còn tạo ra 2 phân tử NADH và giải phóng 2 phân tử CO2. Kết thúc quy trình Crep, những phân tử axêtyl-CoA sẽ bị phân giải trọn vẹn tới CO2 .Ngoài CO2, quy trình Crep còn tạo ra được những phân tử NADH, FADH2, ( flavin ađênin đinuclêôtit ) và ATP ( hình 16.3 ) .

 

Hình 16.3. Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep

3. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể. Trong quá trình này, những phân tử NADH và FADH2, được tạo ra trong những quy trình tiến độ trước sẽ bị ôxi hóa trải qua một chuỗi những phản ứng ôxi hoá khử. Trong phản ứng sau cuối, ôxi sẽ bị khử tạo ra nước .Năng lượng được giải phóng từ quy trình ôxi hoá những phân tử NADH và FADH2 này sẽ được sử dụng để tổng hợp những phân tử ATP. Đây chính là quy trình tiến độ giúp tế bào thu được nhiều ATP nhất .

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.

Hô hấp tế bào gồm rất nhiều phản ứng, trải qua đó nguồn năng lượng của nguyên vật liệu hô hấp được giải phóng dần từng phần. Tốc độ của quy trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào vào nhu yếu nguồn năng lượng của tế hào .Hô hấp tế bào hoàn toàn có thể được chia thành 3 quá trình chính : đường phân, quy trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chuỗi chuyền electron hô hấp tạo ra được nhiều ATP nhất .

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *