Sách giáo khoa Tiếng Anh thí điểm Lớp 8 tập 2

Author:
Giải bài tập tiếng Anh lớp 8 mới, sách thử nghiệm, tổng thể những kĩ năng đọc ( reading ), viết ( writting ), nghe ( listening ), nói ( Speaking ) cũng như từ vựng và ngữ pháp ( Getting started ), Communication, closer look …

TIẾNG ANH 8 MỚI – TẬP 1

Unit 1: Leisure Activities – Hoạt động giải trí

 • Grammar Unit 1 SGK tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 Tiếng Anh 8 mới
 • /br/ & /pr/ – Unit 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 – Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back – Unit 1 Tiếng Anh 8 mới
 • Project – Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 2: Life In The Countryside – Cuộc sống ở miền quê

 • Grammar – Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Tiếng Anh 8 mới
 • Cluster /bl/ and /cl/ – Unit 2 – Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam – Các dân tộc Việt Nam

 • Grammar Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Review 1 (Unit 1 – 2 – 3) SGK Tiếng Anh 8 mới

 • Review 1 – Language SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Review 1 – Skills SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 4: Our Customs And Traditions – Phong tục và truyền thống của chúng ta

 • Grammar Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 4 Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back SGK Unit 4 Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 5: Festivals In Viet Nam – Lễ hội ở Việt Nam

 • Grammar Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 5 Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 6: Folk Tales – Truyện dân gian

 • Grammar Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 6 Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking back Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK Tiếng Anh 8 mới

 • Language – Review 2 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills – Review 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Đề kiểm tra 15p kì 1 Có đáp án và lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 – có lời giải

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1

 • Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 8 mới
 • Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 8 mới

Đề ôn tập học kì 1 Có đáp án và lời giải

 • Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới
 • Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 8 mới

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải Mới nhất

 • Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2019 – 2020 phòng GD-ĐT Phổ Yên

TIẾNG ANH 8 MỚI – TẬP 2

Unit 7: Pollution – Ô nhiễm

 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking back Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 8: English Speaking Countries – Những quốc gia nói tiếng anh

 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closser Look 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking Back Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 9: Natural Disasters – Thảm họa thiên nhiên

 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Looking back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới

 • Language – Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills – Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh 8 mới

Unit 10: Communication – Giao Tiếp

 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting Started Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 11: Science And Technology – Khoa học và công nghệ

 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 12: Life On Other Planets – Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác

 • Vocabulary – Phần từ vựng – unit 12 Tiếng Anh 8 mới
 • Getting Started Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking Back Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới

 • Language – Review 4 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills – Review 4 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Tổng hợp từ vựng lớp 8 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

Đề kiểm tra giữa kì 2 – có lời giải

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 2

Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461