Sách tiếng anh lớp 6 tập 2

Author:
Giải Tiếng Anh lớp 6 mới hay nhất | giúp soạn SGK Tiếng Anh 6 không thiếu tổng thể những bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời phát minh sáng tạo, ilearn Smat World, Right on, English Discovery, explore english

GIẢI TIẾNG ANH 6 – GLOBAL SUCCESS (PEARSON)

GIẢI TIẾNG ANH 6 – FRIENDS PLUS

Bạn đang đọc: Sách tiếng anh lớp 6 tập 2

GIẢI TIẾNG ANH 6 – ILEARN SMART WORLD

GIẢI TIẾNG ANH 6 – RIGHT ON!

GIẢI TIẾNG ANH 6 – EXPLORE ENGLISH

XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – GLOBAL SUCCESS (PEARSON)

 • bullet Unit 1: MY NEW SCHOOL

  • Getting Started – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Communication – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Skills 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Skills 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Looking Back – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Project – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • bullet Unit 2: MY HOUSE

  • Getting Started – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Communication – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Skills 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Skills 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Looking back – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Project – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Unit 3: MY FRIENDS

  • Getting Started – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • A Closer Look 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Communication – Unit 3. My Friends – Tiếng Anh 6
  • Skills 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Skills 2- Unit 3. My Friends – Tiếng Anh 6
  • Looking Back – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Project – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • REVIEW 1

  • Language – Review 1 – Tiếng Anh 6
  • Skills – Review 1 – Tiếng Anh 6

XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – FRIENDS PLUS

 • STARTER UNIT

  • Vocabulary: Free time – Starter Unit Tiếng Anh 6
  • Language focus 1 – Starter Unit – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary: Prepositions and everyday objects – Starter Unit – Tiếng Anh 6
  • Language focus 2 – Starter Unit – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary: Basic adjectives – Starter Unit – Tiếng Anh 6 – Friends plus
  • Language focus 3 – Starter Unit – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary: Countries & nationalities – Starter Unit – Tiếng Anh 6
  • Language focus 4 – Starter Unit – Tiếng Anh 6
 • UNIT 1: TOWNS AND CITIES

  • Vocabulary: Places in a town or city – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary and listening – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • CLIL – Unit 1 – Tiếng Anh 6 – Friends plus
  • Puzzles and games – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • UNIT 2: DAYS

  • Vocabulary: Daily routines – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary and listening – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • CLIL – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Puzzles and games – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • PROGRESS REVIEW 1

  • Progress review 1 – Tiếng Anh 6
 • UNIT 3: WILD LIFE

  • Vocaulary: Animals – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary and listening – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • CLIL – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Puzzles and games – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • UNIT 4: LEARNING WORLD

  • Vocabulary: School subjects – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary and listening – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Language focus 2 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Culture – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Puzzles and games – Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • PROGRESS REVIEW 2

  • Progress review 2 – Tiếng Anh 6

XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – ILEARN SMART WORLD

 • Unit 1: Home

  • New Words – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Conversation Skill – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Useful Language – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Lesson 3 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Unit 2: School

  • New Words – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Conversation Skill – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Useful Language – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Lesson 3 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Unit 3: Friends

  • New Words – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Conversation Skill – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 2- Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 2- Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Listening – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Useful Language – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
  • Writing – Lesson 3 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • Unit 4: Festivals and free time

  • New Words – Lesson 1 – Unit 4. Fesstivals and Free Time – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World
  • Listening – Lesson 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Grammar – Lesson 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Practice – Lesson 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Pronunciation – Lesson 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Speaking – Lesson 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • New Words – Lesson 2 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
  • Reading – Lesson 2 – Unit 4 – Tiếng Anh 6

XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – RIGHT ON!

 • Unit: Hello!

  • Vocabulary: Countries and nationalities – Hello! – Tiếng Anh 6
  • Reading: Friends around the world Hello! – Tiếng Anh 6
  • Speaking Hello! – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary: Sports Hello! – Tiếng Anh 6
  • Writing – Hello! – Tiếng Anh 6
  • Subject persnal pronouns/ Possessive adjectives – Hello! – Tiếng Anh 6
  • The verb to be Hello! – Tiếng Anh 6
  • Family members Hello! – Tiếng Anh 6 Right on!
  • Describing people Hello! – Tiếng Anh 6
  • Vocabulary: Character adjectives Hello! – Tiếng Anh 6
  • have got (affirmative/ negative) Hello! – Tiếng Anh 6
  • have got (interrogative & short answers) Hello! – Tiếng Anh 6
  • Possessive case (‘s – of the) Hello! – Tiếng Anh 6
  • Numbers 1-20 Hello! – Tiếng Anh 6
  • Asking about telephone numbers Hello! – Tiếng Anh 6
  • Numbers 21-100 Hello! – Tiếng Anh 6
  • a/an-the Hello! – Tiếng Anh 6
  • Greetings Hello! – Tiếng Anh 6
  • Greetings-Introducing yourself/ others Hello! – Tiếng Anh 6
  • Classroom language Hello! – Tiếng Anh 6
  • Imperative Hello! – Tiếng Anh 6
  • Project Time Hello! – Tiếng Anh 6
  • Presentation Skills Hello! – Tiếng Anh 6
  • Values – Hello! – Tiếng Anh 6

XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – EXPLORE ENGLISH

 • Unit 1: What’s your favourite band?

  • Preview – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: The world’s favorite sports – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Reading: My favorite things – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: My favorites – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Unit 2: Monkeys are amazing!

  • Preview – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: Animals from South America – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Reading:The amazing aye-aye – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: Capony Creatures – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Unit 3: Where’s the shark?

  • Preview – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: Save the ocean – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Reading: Strange sea animals – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: Ocean oddities – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Unit 4: This is my family!

  • Preview – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: Family life – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Reading: Twins days festival – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: Megafamily – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Unit 5: I like fruit!

  • Preview – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: Human footprint – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: A strange meal – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Unit 6: What time do you go to school?

  • Preview – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Language focus – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • The real world: What time is it? – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Pronunciation – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Communication – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Reading: Kakenya’s dream – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Comprehension – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Writing – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
  • Video: Kakenya’s school – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 – Explore English
 • Review game 1

  • Review Game 1 – Tiếng Anh 6 – Explore English

Video liên quan

Nội dung chính

 • GIẢI TIẾNG ANH 6 – GLOBAL SUCCESS (PEARSON)
 • GIẢI TIẾNG ANH 6 – FRIENDS PLUS
 • GIẢI TIẾNG ANH 6 – ILEARN SMART WORLD
 • GIẢI TIẾNG ANH 6 – RIGHT ON!
 • GIẢI TIẾNG ANH 6 – EXPLORE ENGLISH
 • XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – GLOBAL SUCCESS (PEARSON)
 • XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – FRIENDS PLUS
 • XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – ILEARN SMART WORLD
 • XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – RIGHT ON!
 • XEM CHI TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 6 – EXPLORE ENGLISH
 • Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461