Sách Tiếng Anh hệ 10 năm lớp 6

Author:

Tiếng Anh lớp 6 mới | Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 mới hay nhất

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới (chương trình thí điểm), loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 6 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới.

 • Sách giáo khoa lớp 6 mới – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Sách giáo khoa lớp 6 mới – Chân trời sáng tạo
 • Sách giáo khoa lớp 6 mới – Cánh diều

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 6 mới

Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

 • Từ vựng Unit 1
 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 2: My home

 • Từ vựng Unit 2
 • Getting Started (phần 1-5 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 1 (phần 1-8 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Project (phần 1-2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 3: My friends

 • Từ vựng Unit 3
 • Getting Started (phần 1-5 trang  26-27 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 1 (phần 1 -8 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Communication (phần 1-4 trang 30-31 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Looking Back (phần 1-5 trang 34-35  SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 1 (Unit 1-2-3)

 • Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 4: My neighbourhood

 • Từ vựng Unit 4
 • Getting Started (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42  SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Looking Back (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới)
 • Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 5: Natural wonders of the world

Từ vựng Unit 5

Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 6: Our Tet holiday

Từ vựng Unit 6

Getting Started (phần 1-6 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1-6 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1-6 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 2 (Unit 4-5-6)

Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills Review (phần 1-7 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Từ vựng Unit 7

Getting Started (phần 1 – 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 3 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1- 6 trang 14 – 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 8: Sports and games

Từ vựng Unit 8

Getting Started (phần 1 – 6 trang 16 -17 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 18 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 3 trang 21 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 3 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1 – 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (phần 1 – 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 9: Cities of the world

Từ vựng Unit 9

Getting Started (phần 1 – 5 trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1 – 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 10: Our houses in the future

Từ vựng Unit 10

Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 11: Our greener world

Từ vựng Unit 11

Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 12: Robots

Từ vựng Unit 12

Getting Started (phần 1 – 5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới)

A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Communication (phần 1 – 3 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 1 (phần 1 – 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills 2 (phần 1 – 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Looking Back (phần 1 – 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Skills Review (phần 1-6 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác :

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không lấy phí !

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 – cô Tuyết Nhung

4.5 ( 243 )799,000 đs399,000 VNĐ

Toán 6 – Cô Diệu Linh

4.5 ( 243 )799,000 đ399,000 VNĐ

Văn 6 – Cô Ngọc Anh

4.5 ( 243 )799,000 đ399,000 VNĐ xem toàn bộ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461