Skills – trang 62 Unit 5 SGK tiếng Anh 12 mới>

Author:
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Reading

Video hướng dẫn giải

Cultural identity in modern society

( Nhận diện văn hóa truyền thống trong xã hội tân tiến )

1. Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form. 

(Sử dụng từ điển để tìm ra ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ trong hộp. Sau đó hoàn thành câu với hình thức đúng của chúng.)

integrate                             aspect                               for granted                                   cultural identifier

1. He had taken it ___________ that his friend would tell the truth .
2. ___________ are characteristics shared by individuals belonging to the same group or community .
3. When he studied abroad, he successfully ___________ into the local culture .
4. His book covers all ___________ of a migrant’s life .

Lời giải chi tiết:

1. for granted 2. Cultural identifiers 3. integrated 4. aspects

1. He had taken it for granted that his friend would tell the truth.

( Anh ấy đã cho rằng bạn của mình sẽ nói thực sự. )

2. Cultural identifiers are characteristics shared by individuals belonging to the same group or community.

( Bản sắc văn hoá là những đặc thù được san sẻ bởi những cá thể thuộc cùng một nhóm hoặc hội đồng. )

3. When he studied abroad, he successfully integrated into the local culture.

( Khi học ở quốc tế, ông đã thành công xuất sắc hòa nhập văn hoá địa phương. )

4. His book covers all aspects of a migrant’s life.

( Cuốn sách của ông gồm có toàn bộ những góc nhìn của đời sống của một người nhập cư. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4). 

(Đọc đoạn văn về bản sắc văn hóa. Bốn câu đã được gỡ bỏ từ đoạn văn. Chọn một câu (a-d) để hoàn thành mỗi khoảng trống (1-4).)

a. On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority.

b. Cultural identity is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture.

c. However, people often do not confine themselves to one culture.

d. The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted.

There are various studies on cultural identity. ( 1 ) ____________ Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food .
It is suggested that cultural identity develops in three stages. ( 2 ) ____________
Cultural ideas and values provided by families, communities or the truyền thông are easily accepted without much critical thinking. In the second stage, called the cultural identity search, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. When people develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to and feel satisfied with their cultural identity, they reach the final stage called cultural identity achievement .
Living in their own country, people can easily acquire and maintain their cultural identity because they are fully exposed to different aspects of their native culture. They inherit their ancestors ‘ history, knowledge, language, beliefs, values, and customs, which have been passed from one generation to the next one. ( 3 ) ____________ In the age of globalisation, access to the Internet and the truyền thông provides instant contact with many cultures. A person’s cultural identity may be influenced by certain aspects of other cultures. When people move to a new culture, they may react diff erently. Some people feel a strong urge to keep their cultural identity, so they continue speaking their language, cooking their food, wearing their traditional clothing, and celebrating their festivals. They also insist that their children and grandchildren maintain their cultural identity. ( 4 ) ____________
Yet, there are people who integrate into the new cultural environment while keeping their own cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture .

Lời giải chi tiết:

1. b

2. d

3. c

4. a

There are various studies on cultural identity. Cultural identity is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture. Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.

It is suggested that cultural identity develops in three stages. The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted. Cultural ideas and values provided by families, communities or the media are easily accepted without much critical thinking. In the second stage, called the cultural identity search, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. When people develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to and feel satisfied with their cultural identity, they reach the final stage called cultural identity achievement.

Living in their own country, people can easily acquire and maintain their cultural identity because they are fully exposed to different aspects of their native culture. They inherit their ancestors’ history, knowledge, language, beliefs, values, and customs, which have been passed from one generation to the next one. However, people often do not confine themselves to one culture. In the age of globalisation, access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. A person’s cultural identity may be influenced by certain aspects of other cultures.

When people move to a new culture, they may react differently. Some people feel a strong urge to keep their cultural identity, so they continue speaking their language, cooking their food, wearing their traditional clothing, and celebrating their festivals. They also insist that their children and grandchildren maintain their cultural identity. On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority. Yet, there are people who integrate into the new cultural environment while keeping their own cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture.

Tạm dịch:

Có nhiều nghiên cứu và điều tra khác nhau về nhận dạng văn hoá. Nhận dạng văn hoá thường được hiểu là truyền thống hay cảm xúc thuộc về một nhóm có nền văn hoá riêng. Các cá thể thường tự xác lập mình bằng những định danh văn hoá như quốc tịch, dân tộc bản địa, khu vực, lịch sử vẻ vang, ngôn từ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thức ăn .
Người ta cho rằng nhận dạng văn hoá tăng trưởng trong ba tiến trình. Giai đoạn đầu, được biết đến như thể truyền thống văn hoá không được xem xét, từ tuổi thơ, khi nền văn hoá được đồng ý. Những ý tưởng sáng tạo và giá trị văn hoá do mái ấm gia đình, hội đồng hay giới tiếp thị quảng cáo phân phối thuận tiện gật đầu mà không cần tâm lý nhiều. Trong quy trình tiến độ thứ hai, được gọi là tìm kiếm truyền thống văn hoá, thanh thiếu niên hoàn toàn có thể trở nên tò mò hơn và chuẩn bị sẵn sàng mày mò, nghiên cứu và phân tích và so sánh niềm tin của họ với những nền văn hoá khác. Khi người ta tăng trưởng ý thức rõ ràng về nhận dạng văn hoá, biết họ thuộc về nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với truyền thống văn hoá của họ, họ đạt đến tiến trình cuối gọi là đạt được văn hoá .
Sống ở quốc gia của họ, mọi người hoàn toàn có thể thuận tiện có được và duy trì truyền thống văn hoá của họ vì họ được tiếp xúc trọn vẹn với những góc nhìn khác nhau của văn hoá bản xứ của họ. Họ thừa kế lịch sử dân tộc, kiến thức và kỹ năng, ngôn từ, tín ngưỡng, giá trị và phong tục tập quán của tổ tiên họ đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, mọi người thường không chỉ số lượng giới hạn trong một nền văn hoá. Trong thời đại toàn thế giới hóa, việc truy vấn Internet và những phương tiện đi lại truyền thông online phân phối liên lạc tức thì với nhiều nền văn hoá. Nhận dạng văn hoá của một người hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tác động bởi những góc nhìn nhất định của những nền văn hoá khác .
Khi người ta chuyển sang một nền văn hoá mới, họ hoàn toàn có thể phản ứng khác nhau. Một số người cảm thấy can đảm và mạnh mẽ muốn duy trì truyền thống văn hoá, vì thế họ liên tục nói ngôn từ của họ, nấu ăn, mặc quần áo truyền thống cuội nguồn và ăn mừng liên hoan của họ. Họ cũng nhấn mạnh vấn đề rằng con cháu và những cháu của họ duy trì truyền thống văn hóa truyền thống. Mặt khác, có những người chọn từ bỏ nền văn hoá di sản của họ và đồng nhất vào nền văn hoá mới của đa phần. Tuy nhiên, có những người hòa nhập vào môi trường tự nhiên văn hoá mới trong khi giữ được truyền thống văn hoá riêng của họ và kiểm soát và điều chỉnh linh động những góc nhìn khác nhau của nền văn hoá mới.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the passage again and answer the questions.

( Đọc bài lại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi. )

1. How do individuals define themselves?

( Làm thế nào để những cá thể xác lập bản thân mình ? )

2. What happens in the first and the second stages of the formation of cultural identity?

( Điều gì xảy ra trong quá trình tiên phong và tiến trình thứ hai của sự hình thành truyền thống văn hóa truyền thống ? )

3. When do people reach the final stage?

( Khi nào con người ta đạt đến tiến trình cuối ? )

4. Why can people’s cultural identity be affected by other cultures even if they live in their native country?

( Tại sao truyền thống văn hoá của con người hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng bởi những nền văn hóa truyền thống khác ngay cả khi họ sống ở quốc gia của họ ? )

5. What are the three ways people react when they move to a new culture?

( Ba cách mà mọi người phản ứng khi mà họ chuyển dời đến một nền văn hóa truyền thống mới là gì ? )

Lời giải chi tiết:

1. They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food. 

( Họ xác lập bản thân trải qua ( những định danh về văn hóa truyền thống như ) quốc tịch, dân tộc bản địa, vị trí, lịch sử vẻ vang, ngôn từ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục tập quán, quần áo và thức ăn. )

2. In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. 

( Trong tiến trình tiên phong, trẻ nhỏ mặc nhiên đảm nhiệm văn hóa truyền thống và đồng ý những sáng tạo độc đáo và giá trị văn hóa truyền thống mà không có nhiều tư duy phê phán. Tuy nhiên, ở tiến trình thứ hai, thanh thiếu niên hoàn toàn có thể trở nên tò mò hơn và chuẩn bị sẵn sàng mày mò, nghiên cứu và phân tích và so sánh tín ngưỡng của bản thân với những nền văn hóa truyền thống khác. )

3. When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to, and feel satisfied with their cultural identity. 

( Khi họ tăng trưởng một ý thức rõ ràng về truyền thống văn hóa truyền thống, biết họ thuộc nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với truyền thống văn hóa truyền thống của bản thân. )

4. Because access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. 

( Bởi vì việc truy vấn vào Internet và những phương tiện đi lại truyền thông online cung ứng thời cơ tiếp xúc nhanh gọn với nhiều nền văn hóa truyền thống. )

5. First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture). 

( Thứ nhất, họ giữ truyền thống văn hóa truyền thống của họ. Thứ hai, họ ‘ hòa tan ‘ vào nền văn hóa truyền thống mới của đại đa số mọi người. Thứ ba, họ hội nhập vào môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống mới ( giữ truyền thống văn hóa truyền thống của bản thân và kiểm soát và điều chỉnh linh động theo những góc nhìn khác nhau của nền văn hoá mới ).

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. What should you do to develop your cultural identity in today’s modern society? Discuss with a partner.

( Bạn nên làm gì để tăng trưởng truyền thống văn hóa truyền thống của mình trong xã hội văn minh ngày này ? Thảo luận với một người bạn )

Lời giải chi tiết:

I should : ( Tôi nên )
– keep our cultural identity .
( giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống của tất cả chúng ta )
– assimilate into the new culture of the majority .
( hòa nhập vào văn hóa truyền thống mới của tất cả chúng ta .
– integrate into the new cultural environment ( keeping our cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture ) .
( hòa nhập vào thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống mới ( giữ truyền thống văn hóa truyền thống và kiểm soát và điều chỉnh linh động những góc nhìn khác nhau của nền văn hoá mới ). )

Speaking

Video hướng dẫn giải

Maintaining cultural identity 

(Duy trì bản sắc văn hóa)

1. Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d). 

(Làm việc cùng người bạn. Thảo luận và quyết định nếu hoạt động (1-4) có thể giúp mọi người để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Khớp hoạt động với lý do của nó (a-d).)

Activities

Reasons

1. preserving native language
2. wearing traditional clothing
3. celebrating traditional holidays
4. eating traditional food
A. represents national identities ; reflects climatic conditions
B. gives big appetites and adequate nutrition ; strengthens cultural ties
C. develops intellectual abilities ; shapes cultural identity
D. offers a sense of being rooted in native culture ; brings people together

Lời giải chi tiết:

1. c 2. a 3. d 4. b

1. preserving native language: develops intellectual abilities; shapes cultural identity

( bảo tồn ngôn từ bản xứ : tăng trưởng năng lực trí tuệ ; định hình truyền thống văn hóa truyền thống )

2. wearing traditional clothingrepresents national identities; reflects climatic conditions

( mặc quần áo truyền thống cuội nguồn : bộc lộ truyền thống vương quốc, phản ánh điều kiện kèm theo khí hậu )

3. celebrating traditional holidays: offers a sense of being rooted in native culture; brings people together

( kỷ niệm dịp nghỉ lễ truyền thống cuội nguồn : mang lại cảm xúc được bắt nguồn từ văn hóa truyền thống bản xứ ; mang mọi người lại với nhau )

4. eating traditional food: gives big appetites and adequate nutrition; strengthens cultural ties

( ăn thức ăn truyền thống lịch sử : đem lại ham muốn nhà hàng, thắt chặt quan hệ văn hóa truyền thống )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. Then practise it in groups of three.

( Sử dụng ý tưởng sáng tạo trong 1 để điền vào mỗi dấu cách được đánh số trong cuộc trò chuyện sau đây. Sau đó, rèn luyện nó trong nhóm ba người. )

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should (1) ___________.

C: That’s true. Language is a vital part of culture and critical to a person’s (2) ___________.

A: Yes. It enables people to communicate, establish links with family and community members, and acquire and value their native culture.

B: I can’t agree more. It is said that peoples’ first language helps them (3) ___________ and (4) ___________.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Lời giải chi tiết:

1. preserve their native language 2. cultural identity
3. develop their intellectual abilities 4. shape their cultural identity

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should preserve their native language.

C: That’s true. Language is a vital part of culture and critical to a person’s cultural identity.

A: Yes. It enables people to communicate, establish links with family and community members, and acquire and value their native culture.

B: I can’t agree more. It is said that peoples’ first language helps them develop their intellectual abilities and shape their cultural identity.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Tạm dịch:

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên giữ nguyên ngôn ngữ bản xứ của họ.

C: Đúng thế. Ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hoá và quan trọng đối với con người khi nhận diện văn hóa.

A: Vâng. Nó cho phép mọi người liên lạc, liên kết với các thành viên gia đình và cộng đồng, và thu nhận và đánh giá văn hóa bản xứ của họ.

B: Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Người ta nói rằng ngôn ngữ thứ nhất của người dân giúp họ phát triển khả năng trí tuệ của họ và định hình văn hóa.

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Have a similar conversation discussing what you should do to maintain cultural identity in the age of globalisation.

( Tạo một cuộc trò chuyện tựa như đàm đạo về những gì bạn nên làm để duy trì truyền thống văn hoá trong thời đại toàn thế giới hóa. )

Lời giải chi tiết:

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should  wearing traditional clothing.

C: That’s true. Traditional clothing represents national identities and reflects climatic conditions.

A: Yes.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Tạm dịch: 

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên mặc quần áo truyền thống.

C: Đúng thế. Quần áo truyền thống thể hiện bản sắc dân tộc và phản ánh các điều kiện khí hậu.

A: Vâng.

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

Listening

Video hướng dẫn giải

Cultural diversity in Singapore

( Sự phong phú văn hoá ở Nước Singapore )

1. You are going to listen to a talk about cultural diversity in Singapore. What do you know about this city-state? Look at the information below. Guess and write the name of each ethnic group in the blank.

( Bạn sẽ nghe một cuộc chuyện trò về sự phong phú văn hóa truyền thống tại Nước Singapore. Bạn biết gì về thành phố này ? Xem những thông tin dưới đây. Đoán và viết tên của từng dân tộc bản địa vào chỗ trống. )

SINGAPORE

– Official languages: English , Malay, Mandarin, Tamil 

( Ngôn ngữ chính thống : Tiếng Anh, Tiếng Malay, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Ta-min )

– Ethnic groups : Chinese, Malays, Indians, Eurasians, and other 

( Các nhóm dân tộc bản địa : Người Hoa, Người Malay, Người Ấn Độ, Người lai Á Âu, và những nhóm người khác )

– Currency used : Singapore dollar SGD

( Tiền tệ được sử dụng : Đô Sing )

12moi_unit5_listening_task 1

Lời giải chi tiết:

1. Eurasians and other 2. Indians
3. Malays 4. Chinese

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Discuss and match the national costumes with their names.

( Làm việc theo cặp. Thảo luận và khớp phục trang dân tộc bản địa với tên của họ. )

12moi_unit5_listening_task 2

Lời giải chi tiết:

1. d

2. a

3. c 4. b

1. d Indian sari (sari của Ấn Độ)

2. a Malay baju kurung (baju kurung của Mã Lai)

3. c Chinese cheongsam (sườn xám của Trung Quốc)

4. b Malay baju melayu (baju melayu của Mã Lai)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to a talk. What is the speaker about? Tick the correct boxes.

( Nghe một cuộc trò chuyện. Người nói nói về là gì ? Đánh dấu vào những ô đúng. )

1. Singapore’s ethnic groups and official languages
2. Singapore’s traditions and official languages
3. Chinese wedding costumes in Nước Singapore
4. Malay traditional costumes for men and women
5. Modern Indian costumes for men
6. The Indian traditional dress

Phương pháp giải:

Audio script:

Nước Singapore gained its independence on 9 August 1965 and now has a population of more than five million people including Chinese, Malays, Indians and Eurasians. The country has four official languages : English, Chinese, Malay and Tamil. Singapore does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to wear their traditional clothing .
The Chinese traditional attire for ladies is called cheongsam, which means a long garment. Originally, both men and women used to wear this long, one-piece dress specially designed to conceal the body toàn thân shape. Today it’s often worn by Chinese women in Nước Singapore during Chinese New Year celebrations and at traditional wedding ceremonies .
For Malay men, the traditional garment is called baju melayu .
It consists of a loose shirt and a sarong worn over a pair of trousers. Malay women often wear baju kurung, which looks like a long – sleeved and collarless blouse worn over a long skirt .
The traditional dress for Indian women is thesari, which can be not only worn on special occasions, but used every day. It’s a long piece of brightly-coloured cloth wrapped around the waist and hung over the shoulder. It’s usually decorated with beautiful patterns .
Because of the hot temperatures and the modern character of Nước Singapore, clothing is usually very casual and most people prefer western fashions. For business, men usually wear dark trousers, white shirts and a tie. Standard office attire for women includes a long-sleeved blouse with trousers or a skirt .
Unified by the common goal for a better future, the people of Nước Singapore, especially the younger generations, think of themselves as Singaporeans first, and then as Chinese, Malay or Indian .

Dịch bài nghe:

Singapore đã giành được độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965 và hiện nay có hơn 5 triệu dân bao gồm Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ và Âu Á. Đất nước có bốn ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, Trung Quốc, Mã Lai và Tamil. Singapore không có trang phục dân tộc, vì người dân từ các nhóm dân tộc khác nhau thường mặc quần áo truyền thống.
Trang phục truyền thống của Trung Quốc dành cho phụ nữ được gọi là sườn xám, có nghĩa là quần áo dài. Ban đầu, cả nam giới và phụ nữ đều mặc chiếc váy dài, một mảnh này được thiết kế đặc biệt để che giấu thân hình. Ngày nay nó thường được mặc bởi phụ nữ Trung Quốc ở Singapore trong lễ hội Tết Nguyên đán và lễ cưới truyền thống.

Đối với người Mã Lai, quần áo truyền thống lịch sử được gọi là baju melayu .
Nó gồm có một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo và sarong mòn trên một đôi quần. Phụ nữ Malay thường mặc baju kurung, trông giống như một chiếc áo dài tay và cổ áo mặc trên một chiếc váy dài .
Các phục trang truyền thống lịch sử cho phụ nữ Ấn Độ là thesari, mà hoàn toàn có thể không chỉ đeo trong những dịp đặc biệt quan trọng, nhưng được sử dụng hàng ngày. Đó là một mảnh vải màu sáng dài quấn quanh thắt lưng và treo trên vai. Nó thường được trang trí với hoa văn đẹp .
Do nhiệt độ nóng và tính cách văn minh của Nước Singapore, quần áo thường rất đơn giản và giản dị và hầu hết mọi người thích thời trang phương Tây. Đối với kinh doanh thương mại, đàn ông thường mặc quần đen, áo sơ mi trắng và cà vạt. Trang phục văn phòng tiêu chuẩn dành cho phụ nữ gồm có áo dài tay với quần tây hoặc váy .
Được thống nhất bởi tiềm năng chung cho một tương lai tốt đẹp hơn, người dân Nước Singapore, đặc biệt quan trọng là những thế hệ trẻ, nghĩ mình trước nhất là người Nước Singapore, sau đó là người Trung Quốc, Mã Lai hoặc Ấn Độ .

Lời giải chi tiết:

1. Singapore’s ethnic groups and official languages

( Các nhóm dân tộc bản địa và những ngôn từ chính thức ở Nước Singapore )

2. Singapore’s traditions and official languages

( Truyền thống và những ngôn từ chính thức của Nước Singapore )

 

3. Chinese wedding costumes in Singapore

( Trang phục đám cưới của người Trung Quốc ở Nước Singapore )

 

4. Malay traditional costumes for men and women

( Trang phục truyền thống lịch sử của người Malay cho phái mạnh và phụ nữ )

5. Modern Indian costumes for men

( Trang phục văn minh của người Ấn độ dành cho phái mạnh. )

 

6. The Indian traditional dress

( Váy truyền thống lịch sử của người Ấn độ. )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen again and complete the following sentences. Fill each blank with no more than four words or numbers.

( Nghe một lần nữa và hoàn thành xong những câu sau. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá bốn chữ hoặc số. )

1. Singapore gained its independence on _____________ .
2. Singapore does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to _____________ .
3. _____________ used to wear cheongsam .
4. Sari is often wrapped around the waist and _____________ .
5. At office men usually wear dark trousers, white shirts and ties while women wear _____________ .
6. The young people often think of themselves _____________, and then as Chinese, Malay or Indian .

Lời giải chi tiết:

1. 9 August 1965 2. wear their traditional clothing
3. Chinese men and women 4. hung over the shoulder
5. long-sleeved blouses 6. as Singaporeans first

1. Singapore gained its independence on 9 August 1965.

( Nước Singapore đã giành được độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965. )

2. Singapore does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to wear their traditional clothing.

( Nước Singapore khong có phục trang dân tộc bản địa, vì người dân từ những nhóm dân tộc bản địa khác nhau có khuynh hướng mặc quần áo truyền thống cuội nguồn. )

3. Chinese men and women used to wear cheongsam.

( Đàn ông và phụ nữ Trung Quốc thường mặc sườn xám. )

4. Sari is often wrapped around the waist and hung over the shoulder.

( Sari thường quấn quanh eo và qua vai. )

5. At office men usually wear dark trousers, white shirts and ties while women wear long-sleeved blouses with trousers or skirts.

( Ở nơi văn phòng, phái mạnh thường mặc quần dài màu đen, áo sơ mi trắng và dây buộc trong khi phụ nữ mặc áo choàng dài tay. )

6. The young people often think of themselves as Singaporeans first, and then as Chinese, Malay or Indian.

( Những người trẻ tuổi thường nghĩ về bản thân họ như người Nước Singapore, và sau đó là Trung Quốc, Mã Lai hoặc Ấn Độ. )

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer the following question. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

What else do you know about the city-country and its culture ?
( Bạn còn biết gì về những thành phố của vương quốc và nền văn hóa truyền thống của nó ? )

Lời giải chi tiết:

There are a lot of other interesting things about Nước Singapore :
( Có rất nhiều thông tin mê hoặc khác về Nước Singapore )
– For example, Nước Singapore is the English word for ‘ Singapura, ‘ which means Lion City .
( Chẳng hạn như Nước Singapore là từ tiếng Anh cho ‘ Singapura ‘, từ này có nghĩa là Thành phố Sư tử. )
– The lion head symbol was introduced in 1986 as an alternative national symbol of Nước Singapore. The lion head was chosen as a logo, as it best captures the characteristics of Singapore’s reputation as a Lion City .

(Biểu tượng đầu sư tử được giới thiệu vào năm 1986 là một biểu tượng quốc gia phụ của Singapore. Chiếc đầu sư tử được chọn là biểu tượng vì nó tóm gọn được những đặc trưng về danh tiếng của Singapore như một Thành phố Sư tử.)

Writing

Video hướng dẫn giải

What makes me Vietnamese 

(Điều gì khiến tôi là người Việt Nam)

1. Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most important cultural identifier.

( Làm việc theo cặp. Đưa ra những nguyên do tại sao ngôn từ thường được coi là cách nhận dạng văn hóa truyền thống quan trọng nhất. )

Lời giải chi tiết:

Other reasons that make language the most important cultural identifier
( Các nguyên do khác khiến ngôn từ trở thành cách nhận dạng văn hóa truyền thống quan trọng nhất )
– Firstly, language helps us communicate, express our thoughts, and share our feelings with other people .
( Trước tiên, ngôn từ giúp tất cả chúng ta tiếp xúc, diễn đạt tâm lý và san sẻ xúc cảm với những người khác. )
Without language, we can hardly understand one another on a deep level .
( Không có ngôn từ, tất cả chúng ta khó hoàn toàn có thể hiểu được nhau theo chiều sâu. )
– Secondly, most essential information about a nation is written in its own language .
( Thứ hai là hầu hết những thông tin thiết yếu về một vương quốc được viết sử dụng ngôn từ của nước đó. )
Thus, if we don’t master a language, it is hard for us to know its culture .
( Do đó, nếu tất cả chúng ta không nắm vững một ngôn từ của một nước, tất cả chúng ta khó hoàn toàn có thể hiểu được văn hóa truyền thống của nước đó. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the following essay on language as defining a person’s cultural identity. Complete the essay, using the correct form of the words in the box.

(Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong khung.)

feature                       unique                   share                demonstrate                     unify                express                      unite                 invade

For most people, ( 1 ) ___________ one’s cultural identity is often a way to show who they are and how they relate to others. It can be ( 2 ) ___________ through their language, food, clothing, beliefs, music and festivals. Among these ( 3 ) ___________, language is what makes me Vietnamese. There are several reasons for this .
Vietnamese is the language that can ( 4 ) ___________ the people of my country in the face of any danger. Although there are over fifty ethnic groups, we all use Vietnamese as the official language. It is the means of communication at school and in my community. It allows me to experience and ( 5 ) ___________ my culture .
I am also proud to speak a language that has a long history. Although my country used to be ( 6 ) __________ by other countries, the language has always been kept alive. Modern Vietnamese developed from an ancient form similar to other Asian languages. It is written with the Latin alphabet combining letters with tone markings .
In conclusion, Vietnamese as the community and national language is the most powerful ( 7 ) ___________ force. That is why it is also the most meaningful part of my cultural identity. This beautiful and ( 8 ) ___________ language defines me as a person and I am very proud of it .

Lời giải chi tiết:

1. expressing 2. demonstrated 3. features 4. unite
5. share 6. invaded 7. unifying 8. unique

For most people, expressing one’s cultural identity is often a way to show who they are and how they relate to others. It can be demonstrated through their language, food, clothing, beliefs, music and festivals. Among these features, language is what makes me Vietnamese. There are several reasons for this.

Vietnamese is the language that can unite the people of my country in the face of any danger. Although there are over fifty ethnic groups, we all use Vietnamese as the official language. It is the means of communication at school and in my community. It allows me to experience and share my culture.

I am also proud to speak a language that has a long history. Although my country used to be invaded by other countries, the language has always been kept alive. Modern Vietnamese developed from an ancient form similar to other Asian languages. It is written with the Latin alphabet combining letters with tone markings.

In conclusion, Vietnamese as the community and national language is the most powerful unifying force. That is why it is also the most meaningful part of my cultural identity. This beautiful and unique language defines me as a person and I am very proud of it.

Tạm dịch:

Đối với hầu hết mọi người, bộc lộ truyền thống văn hoá của mình thường là một cách để bộc lộ mình là ai và họ tương quan đến người khác như thế nào. Nó hoàn toàn có thể được chứng tỏ qua ngôn từ, thức ăn, quần áo, niềm tin, âm nhạc và liên hoan. Trong số những tính năng này, ngôn từ là điều khiến tôi là người Nước Ta. Điều này có một vài nguyên do .
Tiếng Việt là ngôn từ hoàn toàn có thể đoàn kết dân tộc bản địa ta trong thực trạng nguy khốn. Mặc dù có hơn năm mươi dân tộc bản địa, toàn bộ tất cả chúng ta đều sử dụng tiếng Việt làm ngôn từ chính thức. Đó là phương tiện đi lại truyền thông online tại trường học và trong hội đồng của mình. Nó được cho phép tôi thưởng thức và san sẻ văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa mình .
Tôi cũng tự hào khi nói một ngôn từ có lịch sử dân tộc lâu bền hơn. Mặc dù quốc gia tôi từng bị lấn chiếm bởi những vương quốc khác, ngôn từ này vẫn luôn được giữ sống sót. Tiếng Việt văn minh tăng trưởng từ một hình thức cổ xưa tương tự như như những ngôn từ châu Á khác. Nó được viết với bảng vần âm Latinh phối hợp những vần âm với những tín hiệu giai điệu .
Tóm lại, tiếng Việt như ngôn từ hội đồng và ngôn từ vương quốc là lực lượng thống nhất mạnh nhất. Đó là nguyên do tại sao nó cũng là phần có ý nghĩa nhất trong truyền thống văn hoá của tất cả chúng ta. Ngôn ngữ đẹp và độc lạ này khẳng định chắc chắn tôi như một người và tôi rất tự hào về nó.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the most important feature and write an essay of 180-250 words. 

( Đâu là cách nhận dạng văn hóa truyền thống quan trọng nhất hoặc tính năng xác lập truyền thống văn hóa truyền thống của bạn ? Đầu tiên, đàm đạo về sáng tạo độc đáo của bạn trong nhóm bốn người. Sau đó quyết định hành động những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180 – 250 từ. )
You can choose one of the following cultural identifiers
( Bạn hoàn toàn có thể chọn một trong những cách nhận dạng văn hóa truyền thống sau đây )
– Festivals and cultural practices ( Lễ hội và tập quán văn hóa truyền thống )
– Shared values and beliefs ( Giá trị và niềm tin chung )
– Traditional food ( Món ăn truyền thống cuội nguồn )
– History ( Lịch sử )
– Education ( Giáo dục đào tạo )

Lời giải chi tiết:

Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a culture. This can simply be done through the language we use, the food we often have, or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important cultural identifiers .
Through festivals, we want to express our unity as well as a cultural identifier. Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop working in order to celebrate parties or events. They are often connected with religious beliefs of a specific group of people to thank God sand ancestors for good harvests, fortune, and happiness .
Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and what country or culture we belong to. Thes e are traditionally considered the right things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas on the first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural stereotype .
As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and cultural practices – the most important features. We organise international festivals and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures .

Tạm dịch:

Một số người tin rằng bản sắc văn hoá là cách chúng ta xác định mình như một phần của nền văn hoá. Điều này chỉ đơn giản có thể được thực hiện thông qua ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng, thức ăn chúng ta thường có, hoặc quần áo mà chúng ta thường mặc vào những dịp đặc biệt. Theo tôi, các lễ hội và các hoạt động văn hoá được tổ chức kỷ niệm và gìn giữ hàng năm sau nhiều năm là những định danh văn hoá quan trọng nhất.
Thông qua các lễ hội, chúng tôi muốn thể hiện sự thống nhất của mình cũng như định danh văn hoá. Ban đầu, lễ hội là những dịp đặc biệt khi mọi người tại một địa điểm cụ thể ngừng làm việc để chào mừng các bữa tiệc hoặc các sự kiện. Chúng thường gắn liền với niềm tin tôn giáo của một nhóm cụ thể của loài người và tổ tiên cho sự thu hoạch, tài sản và hạnh phúc.

Cùng với liên hoan, những hoạt động giải trí văn hoá là những cách độc lạ để diễn đạt tất cả chúng ta là ai và quốc gia hoặc văn hoá tất cả chúng ta thuộc về. Đây thường được coi là những việc đúng đắn trong hội đồng. Ví dụ, người Nước Ta thường đi chùa vào những ngày đầu năm mới để cầu nguyện cho sức khoẻ và niềm hạnh phúc. Mặc dù tất cả chúng ta hiện đang ở thời văn minh, những truyền thống lịch sử này được bảo tồn tốt như là một khuôn mẫu văn hoá .
Khi mọi người trên khắp quốc tế ngày càng thân thiện hơn, tất cả chúng ta san sẻ những tiệc tùng và những hoạt động giải trí văn hoá – những đặc thù quan trọng nhất. Chúng ta tổ chức triển khai những liên hoan quốc tế và tham gia vào những mô hình sự kiện văn hoá ở những nước khác nhau. Đây luôn là cách có ý nghĩa để xác lập, san sẻ và bảo tồn văn hoá.

Từ vựng

Reading

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Speaking

8. 

9. 

10. 

11. 

Listening

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Writing

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461