Quyết định số: 1570/QĐ-TTg: Phê duyệt chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Author:

2021 – 09-02 T03 : 36 : 48-04 : 00

https://sangtaotrongtamtay.vn/vi/news/van-ban-de-an/chien-luoc-khai-thac-su-dung-ben-vung-tai-nguyen-va-bao-ve-moi-truong-bien-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030-1735.html/ themes / isponre / images / no_image. gif

https://sangtaotrongtamtay.vn/uploads/logo.png

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số : 1570 / QĐ-TTg Thành Phố Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;Căn cứ Luật biển Nước Ta ngày 21 tháng 6 năm 2012 ;Căn cứ Nghị định số 25/2009 / NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của nhà nước về quản trị tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ;Xét ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm- Tài nguyên và môi trường biển có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng, gắn liền với chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ quốc gia, độc quyền kinh tế tài chính và bảo mật an ninh quốc phòng trên biển, là nền tảng vững chãi để tiến ra biển, là nguồn lực đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển .- Đổi mới tư duy tăng trưởng kinh tế tài chính biển, chuyển từ thế thụ động sang thế dữ thế chủ động, nâng cao hiểu biết về tiềm năng, lợi thế và ảnh hưởng tác động bất lợi từ biển, làm chủ những hoạt động giải trí trên biển, liên kết khoảng trống tăng trưởng đất liền với những vùng biển, hải đảo và vùng biển quốc tế liền kề .- Điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển phải đi trước một bước, đặc biệt quan trọng so với những hòn đảo, cụm hòn đảo tiền tiêu, những hòn đảo có tầm quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng. Ưu tiên tìm hiểu nghiên cứu và điều tra những vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề để phát hiện những nguồn tài nguyên mới và tạo lập cơ sở tài liệu tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, Giao hàng nâng cao năng lượng dự báo, cảnh báo nhắc nhở những tai biến tự nhiên, ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu trên những vùng biển .- Hoàn thiện và quản lý và vận hành thông suốt thể chế quản trị tổng hợp và thống nhất biển trên cơ sở phân vùng tính năng, quy hoạch khoảng trống biển và triển khai chính sách giám sát tổng hợp là giải pháp quan trọng nhất để đẩy nhanh và nâng cao hiệu suất cao điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu cơ bản, khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố những nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển .- Thích ứng với biến hóa khí hậu dựa trên hệ sinh thái ; khai thác tài nguyên trong số lượng giới hạn phục sinh, bảo vệ hiệu suất cao tổng hợp cả về kinh tế tài chính, xã hội và môi trường ; hạn chế đến mức thấp nhất xung đột giữa bảo vệ, bảo tồn biển hòn đảo với khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế tài chính ; chăm sóc đến nhóm hội đồng dân cư khó khăn vất vả, dễ bị tổn thương ; thích nghi để sống chung với đổi khác khí hậu là những nguyên tắc cơ bản để tăng trưởng vững chắc biển .- Biển Nước Ta là một phần không tách rời của Biển Đông, biển và những đại dương trên quốc tế ; nỗ lực thôi thúc khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng tăng trưởng vững chắc, bảo vệ môi trường biển của Nước Ta là một phần trong nỗ lực chung của toàn trái đất bảo vệ tài nguyên, môi trường biển vì tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố. Kết hợp ngặt nghèo, hữu cơ giữa những hoạt động giải trí tìm hiểu, khai thác, sử dụng vững chắc tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế tài chính biển với quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển .2. Mục tiêua ) Mục tiêu tổng quátHiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế, những tác động ảnh hưởng bất lợi từ biển ; thôi thúc khai thác, sử dụng những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên biển theo hướng bền vững và kiên cố ; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển ; duy trì tính năng sinh thái xanh và hiệu suất sinh học của những hệ sinh thái biển góp thêm phần triển khai thành công xuất sắc Chiến lược biển Nước Ta đến năm 2020, vì tiềm năng tăng trưởng vững chắc quốc gia .b ) Mục tiêu đơn cử- Đáp ứng một bước hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên và môi trường biển ; phân phối thông tin dự báo thiên tai, đổi khác khí hậu kịp thời, đủ độ an toàn và đáng tin cậy ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính biển, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển và trên những hòn đảo ;- Giảm nhẹ mức độ suy thoái và khủng hoảng, hết sạch tài nguyên và kiềm chế vận tốc ngày càng tăng ô nhiễm môi trường vùng ven biển, vùng biển ven bờ và trên những hòn đảo ;- Nâng cao năng lực thích ứng với biến hóa khí hậu, duy trì tính năng sinh thái xanh và hiệu suất sinh học của những hệ sinh thái biển nhằm mục đích bảo vệ đa dạng sinh học biển và những nguồn lợi từ biển ;- Tăng cường năng lượng và nâng cao hiệu suất cao quản trị hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững và kiên cố và bảo vệ môi trường biển .3. Tầm nhìn đến năm 2030Hiểu biết cơ bản về tiềm năng tài nguyên – môi trường, những lợi thế và những tác động ảnh hưởng bất lợi từ biển trên những vùng biển Nước Ta và vùng biển quốc tế liền kề so với tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính – xã hội ; ngăn ngừa, đẩy lùi khuynh hướng ngày càng tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái và khủng hoảng, hết sạch tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học biển nhằm mục đích bảo vệ cân đối sinh thái xanh biển ở mức không thay đổi .4. Các cải tiến vượt bậc chiến lược- Đổi mới tư duy, chuyển từ thế thụ động sang thế dữ thế chủ động trên cơ sở hiểu biết về biển, làm chủ những hoạt động giải trí trên biển, phối hợp khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tiềm năng, lợi thế của biển với hạn chế những ảnh hưởng tác động bất lợi từ biển .- Phân vùng công dụng để tránh xung đột giữa khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế tài chính với bảo vệ, bảo tồn, biển, hòn đảo ; quy hoạch khoảng trống tăng trưởng vùng ven biển theo hướng mở ra biển, liên kết khoảng trống đất liền với biển cả, với khu vực, lục địa và toàn thế giới để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của biển Nước Ta và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do biến hóa khí hậu, những tai biến tự nhiên và xung đột môi trường biển gây ra .- Hoàn thiện đồng nhất và quản lý và vận hành thông suốt thể chế quản trị tổng hợp và thống nhất biển, hòn đảo nhằm mục đích nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước về tài nguyên và môi trường biển .

II. CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, tìm hiểu cơ bản về tài nguyên và môi trường biển- Lập quy hoạch toàn diện và tổng thể, tổ chức triển khai tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra làm rõ năng lực xảy ra những tai biến tự nhiên gồm tai biến địa động lực ( động đất, hoạt động giải trí những đứt gãy, phun trào, sóng thần, sụt lở đáy biển, biến hóa thiết kế nền đáy biển ), những tai biến khí tượng, thủy hải văn ( bão, tố, lốc, nước dâng, xói lở, bồi tụ không bình thường, đổi khác địa hình đáy biển, luồng lạch, sóng cát di động ) và những tai biến tương quan đến sự cố, thảm họa môi trường ; đặc thù nền móng đáy biển ( địa hình, thành phần và đặc thù cơ lý ) Giao hàng cho quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính biển, quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên môi trường biển, hải đảo ; tăng trưởng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống khu công trình biển và khu công trình ship hàng bảo mật an ninh – quốc phòng .Xác định rõ hơn năng lực xảy ra động đất dọc theo những đứt gãy hoặc chỗ giao nhau của đứt gãy, đặc biệt quan trọng là trên vùng trũng tiền châu thổ sông Hông, vùng Nga Sơn – Đèo Ngang, Tam Kỳ – Phước Sơn, Thành Phố Đà Nẵng – An Hòa, Đà Rằng – Cà Ná … ; nhìn nhận diễn biến, lập map những khu vực sụt lún, xói lở, nâng trồi, sa bồi, doi cát, cồn cát, những hòn đảo nổi, hang động trên những vùng biển, đặc biệt quan trọng là những tai biến có biểu lộ tương đối rõ như hoạt động giải trí nâng trồi ở khu vực Đông bán hòn đảo Đồ Sơn, đáy biển nâng lên ở khu vực Hà Tiên – Hải Tặc – Phú Quốc, những hòn đảo nổi dần lên ở khu vực Hải Tặc, Trường Sa …- Đẩy mạnh hoạt động giải trí đo đạc lập map địa hình đáy biển tỷ suất cơ bản ( 1 : 50.000, 1 : 100.000 và 1 : 250.000 ) trên tổng thể những vùng biển nước ta làm cơ sở tài liệu nền thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin địa lý về biển và đặt tên cho những hòn đảo, cụm hòn đảo. Đo đạc lập bộ hải đồ những tỷ suất cho toàn bộ những vùng biển Nước Ta. Thực hiện việc đo đạc lập map địa hình đáy biển tỷ suất lớn Giao hàng tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính biển, những vùng kinh tế tài chính trọng điểm, tiến tới đo đạc lập map ship hàng công tác làm việc địa chính biển .- Về tài nguyên tài nguyên, tập trung chuyên sâu tìm hiểu, nhìn nhận làm rõ hơn tiềm năng sa khoáng ilmenit – zircon – đất hiếm và những sắt kẽm kim loại quý dọc theo dải bờ biển và vùng biển nông ; dầu khí trên những vùng biển ; phát hiện những bộc lộ, điều kiện kèm theo thuận tiện tập trung chuyên sâu kết hạch sắt “ mangan Biển Đông, sa khoáng có casiterit và vàng đi kèm ở đáy biển, khí hydrate ở những vùng biển sâu … Đánh giá, xác lập rõ tài nguyên, trữ lượng những loại tài nguyên, vật tư kiến thiết xây dựng vùng ven bờ, đặc biệt quan trọng là những trường cát, kể cả ngoài khơi từ độ sâu 100 mét nước trở lên. Chú trọng góp vốn đầu tư phương tiện đi lại, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến văn minh ship hàng công tác làm việc tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu và phát hiện những tài nguyên mới ở những vùng biển sâu, biển xa, những hòn đảo xa bờ .- Điều tra, nhìn nhận, lập map những hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn, rạn sinh vật biển, thảm cỏ biển, những hệ sinh thái đặc trưng, khu vực có đa dạng sinh học cao, những khu vực sinh sản, những luồng di cư của sinh vật biển, khu vực tránh rét, tránh bão của những loài chim di cư ; làm rõ hơn về trữ lượng, tiềm năng khai thác nguồn lợi món ăn hải sản, những luồng cá, bãi cá trên những vùng biển nước ta ; làm rõ, lập ngân hàng nhà nước tài liệu những loài sinh vật biển, đặc biệt quan trọng là những loài có giá trị kinh tế tài chính, những loài được ưu tiên bảo vệ, loài xâm hại, kể cả những loài chim biển. Tổ chức tìm hiểu thực trạng môi trường biển, nhìn nhận mức độ nhạy cảm và chống chịu của biển, hòn đảo so với những tai biến tự nhiên, phát hiện những biểu lộ xung đột môi trường Giao hàng xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những vùng ven biển .- Thực hiện tìm hiểu tổng hợp, nhìn nhận tổng lực khí tượng, hải văn, tài nguyên – môi trường biển, địa chất, địa hình, tài nguyên đất, nước mặt, nước dưới đất, hệ sinh thái rừng ngập mặn, đất ngập nước, những loài hoang dã quý và hiếm, tài nguyên vị thế để tăng trưởng cảng biển, du lịch, tiềm năng khai thác nguồn năng lượng gió, nguồn năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng sóng, thủy triều … những vùng bờ ven biển, những hòn đảo, quần đảo, cụm hòn đảo, những vùng biển ven bờ, ven những hòn đảo lớn từ Móng Cái đến Hà Tiên Giao hàng cho tăng trưởng kinh tế tài chính biển gắn với bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh. Chú ý điều phối hoạt động giải trí, trao đổi thông tin, tác dụng giữa những dự án Bất Động Sản tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu về biển theo hướng tổng hợp và thống nhất để tăng hiệu suất cao công tác làm việc tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu về biển .2. Phát triển năng lượng dự báo, cảnh báo nhắc nhở thiên tai, ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu trên những vùng biển- Lập quy hoạch tổng thể và toàn diện, từng bước kiến thiết xây dựng mới, bổ trợ những trạm quan trắc khí tượng thủy văn vùng biển ven bờ, những hòn đảo ngoài khơi, những thiết bị quan trắc trên biển để bảo vệ phân phối đủ số liệu, thông tin Giao hàng công tác làm việc dự báo thời tiết, khí tượng, hải văn, cảnh báo nhắc nhở thiên tai và ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu trên biển .- Nâng cấp, từng bước tân tiến, tự động hóa những trạm quan trắc khí tượng hải văn biển, link với những trạm quan trắc môi trường ; tăng cấp, thiết lập đường truyền tự động hóa, liên kết những trạm quan trắc với những Trung tâm khí tượng, hải văn vùng, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và liên thông với mạng lưới hệ thống quan trắc khí tượng hải văn khu vực và toàn thế giới .- Hiện đại hóa mạng lưới hệ thống dự báo áp thấp nhiệt đới gió mùa, bão trên biển đủ độ đúng mực ; nghiên cứu và điều tra quy luật diễn biến, hướng đi, những vùng tiếp tục bị tác động ảnh hưởng để có giải pháp phòng ngừa, dữ thế chủ động ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới gió mùa trên biển, vùng biển ven bờ .- Thiết lập mạng lưới hệ thống cảnh báo nhắc nhở sớm sóng thần liên thông với mạng lưới hệ thống cảnh báo nhắc nhở khu vực và quốc tế ; tìm hiểu, quan sát, lập sơ đồ dòng chảy, hướng vận động và di chuyển những dòng hải lưu trên Biển Đông theo mùa và trên những vùng biển, xác lập những điểm, khu vực nước xoáy nguy khốn tiếp tục hoặc theo mùa và thông tin để ngư dân, những phương tiện đi lại hàng hải phòng tránh .- Nghiên cứu, nhìn nhận diễn biến, mô phỏng và dự báo những đổi khác hình thái về thủy động lực và chính sách luân chuyển trầm tích từ những lưu vực sông ra vùng ven biển và ảnh hưởng tác động đến môi trường biển trong toàn cảnh đổi khác khí hậu ; thiết kế xây dựng, bổ trợ, kiện toàn mạng lưới hệ thống giám sát, phát hiện sự cố môi trường, tràn dầu trên biển .- Nghiên cứu, nhìn nhận diễn biến của những hiện tượng kỳ lạ el-nino, la-nina và những tác động ảnh hưởng đến vùng bờ để có những giải pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại ; tìm hiểu, nhìn nhận, nhận dạng độ lệch chuẩn từ tính, sai số chuẩn độ cao mặt nước trên những vùng biển Việt Nam phục vụ xác lập phương hướng trên những vùng biển, tìm hiểu, đánh giá biển .- Quan trắc, xác lập chính sách thủy triều, trường sóng, nước dâng do bão, khoanh vùng trên map những khu vực bị ngập triều, khuynh hướng đổi khác những vùng triều phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng biển ven bờ, ven những hòn đảo, quần đảo, cụm hòn đảo .- Nghiên cứu ngữ cảnh, dự báo, quan trắc diễn biến ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu đến những vùng biển ven bờ, vùng bờ ven biển, những hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng chắn sóng, chắn cát, , rạn sinh vật biển, thảm cỏ biển phối hợp với hiệu quả nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận năng lực chống chịu của những hệ sinh thái biển để có hướng tiếp cận và đưa ra những giải pháp tương thích thích ứng với đổi khác khí hậu .- Nghiên cứu, dự báo mùa vụ, sự vận động và di chuyển của những nguồn lợi thủy hải sản, bảo vệ tính đúng mực làm địa thế căn cứ để ngư dân tổ chức triển khai hoạt động giải trí khai thác bền vững và kiên cố, hiệu suất cao nguồn lợi thủy hải sản trên những ngư trường thời vụ biển nước ta .- Điều tra, nghiên cứu và điều tra, lập map tọa độ những khu vực bảo đảm an toàn trên biển, những khu vực tránh sóng, tránh bão ; đồng thời công bố, thông dụng tiếp tục trên những phương tiện đi lại thông tin để ngư dân, tổ chức triển khai, cá thể biết, vận dụng trong quy trình hoạt động giải trí trên biển .3. Khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý và bền vững và kiên cố khoảng trống, mặt nước, tài nguyên vạn vật thiên nhiên, vị thế của biển ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển, trên những hòn đảo, tăng trưởng kinh tế tài chính biển bền vững và kiên cố- Nghiên cứu, kiến thiết xây dựng khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống biển hài hòa với khoảng trống tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng đất liền, liên kết với khoảng trống tăng trưởng khu vực Khu vực Đông Nam Á, lục địa, đại dương và toàn thế giới trong tầm nhìn hướng đến Cộng đồng ASEAN, những TT kinh tế tài chính của quốc tế như Trung Quốc, Đông Bắc Á, Ấn Độ, Bắc Mỹ và Tây Âu phục vụ chủ trương hướng ra biển, làm giàu, lớn lên từ biển, thiết kế xây dựng Nước Ta trở thành quốc gia mạnh về biển .- Thiết lập chính sách đồng quản trị, quyền khai thác và hưởng lợi từ mặt nước biển ven bờ, ven những hòn đảo dựa trên những tiếp cận thị trường có sự xu thế và điều tiết của Nhà nước trên nguyên tắckhông gian, mặt nước, tài nguyên biển thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản trị .- Rà soát cơ cấu tổ chức sử dụng đất vùng ven biển, xem xét việc cung ứng những nhu yếu về môi trường, sự tương thích với đặc tính sinh thái xanh của từng vùng, độ mở ra biển để có hướng kiểm soát và điều chỉnh trong dài hạn ; lập quy hoạch sử dụng đất ven biển bảo vệ sử dụng đất hiệu suất cao, hài hòa và hợp lý, tương thích với đặc tính sinh thái xanh của từng vùng, bảo vệ những vùng đất ngập nước, những khu rừng ngập mặn, rừng chắn sóng, chắn cát .- Kiểm soát việc khai thác nguồn nước mặt, nước dưới đất vùng ven biển, trên những hòn đảo trong số lượng giới hạn hồi sinh của nguồn nước ; tìm kiếm nguồn nước ngọt, kiến thiết xây dựng những mạng lưới hệ thống trữ nước mưa hoặc ứng dụng công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý nước biển thành nước ngọt, không để thiếu nước ngọt cục bộ theo vùng hoặc theo mùa, cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển, trên những hòn đảo và những hoạt động giải trí trên biển .- Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính, phân chia hài hòa và hợp lý, công minh những quyền lợi thu được, bảo vệ những nhu yếu về môi trường trong khai thác dầu khí, tài nguyên, vật tư kiến thiết xây dựng, đặc biệt quan trọng là vùng ven biển nhằm mục đích thực thi chiến lược khai thác tài nguyên phân phối nhu yếu trong nước, tương thích với diễn biến có lợi trên thị trường quốc tế ; ưu tiên công nghệ cao trong khai thác tài nguyên biển, đáy biển, đặc biệt quan trọng là công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường .- Xây dựng chính sách đồng quản trị, quyền khai thác, hưởng lợi từ nguồn lợi thủy hải sản ; tiếp cận những chính sách, công cụ thị trường đồng thời với việc vận dụng những giải pháp hành chính, chế tài hài hòa và hợp lý để điều tiết hoạt động giải trí khai thác nguồn lợi món ăn hải sản trong số lượng giới hạn phục sinh, đặc biệt quan trọng trên những vùng biển gần bờ ; bảo vệ, nâng cao năng lực chống chịu của những hệ sinh thái trước tác động của biến hóa khí hậu .- Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên vị thế, những tiềm năng, lợi thế khác của biển theo hướng liên kết với đất liền và mở ra biển, link vùng, miền, những lợi thế với nhau ; mở hướng tăng trưởng mạnh ra khu vực, đại dương và toàn thế giới .4. Kiểm soát những nguồn gây ô nhiễm môi trường nước biển, trên những hòn đảo- Kiểm soát những nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng môi trường vùng biển ven bờ, đặc biệt quan trọng là những khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, hoạt động giải trí thương mại, dịch vụ … dọc theo bờ biển, trên những hòn đảo, cụm hòn đảo ; bảo vệ nước thải phải được giải quyết và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra biển .- Quan trắc, nhìn nhận khoanh vùng phạm vi, mức độ ảnh hưởng tác động của những nguồn gây ô nhiễm biển từ đất liền, đặc biệt quan trọng là từ những lưu vực sông, từ những vùng canh tác nông nghiệp ven biển sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa chất ; lập kế hoạch giải quyết và xử lý những cơ sở gây ô nhiễm vùng ven biển ; tái tạo chất lượng nguồn nước tại những lưu vực sông, cửa sông ven biển, những vùng nước biển ven bờ đã bị ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng .- Tiến hành nhìn nhận môi trường chiến lược theo pháp luật so với những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng, so với những dự án Bất Động Sản lan rộng ra quy mô tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính biển để có sự kiểm soát và điều chỉnh thiết yếu hoặc có kế hoạch phòng ngừa những nguồn gây ô nhiễm biển ; triển khai nghiêm những lao lý về nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường so với những dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển, trên biển, trên những hòn đảo, cụm hòn đảo ; triển khai kiểm tra, xác nhận đạt nhu yếu về môi trường trước khi được cho phép đi vào hoạt động giải trí .- Phát hiện, kịp thời có những giải pháp ngăn ngừa, khoanh vùng phạm vi phạm vi ảnh hưởng và ứng phó nhanh, hiệu suất cao với ô nhiễm dầu, sự cố môi trường trên biển, vùng cửa sông ven biển ; kiểm tra, giám sát ngặt nghèo những nhu yếu về điều kiện kèm theo, năng lượng phòng ngừa, ứng phó sự cố của tàu, thuyền luân chuyển dầu, hóa chất hoạt động giải trí trên biển hoặc đi qua những vùng biển nước ta cũng như những kho chứa xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật vùng ven biển, trên những hòn đảo .- Thực hiện nghiêm việc nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường theo lao lý, trấn áp ngặt nghèo những dự án Bất Động Sản quai đê, lấn biển, đổ đất đá, cát, sỏi, vật tư thiết kế xây dựng xuống biển ; trấn áp, ngăn ngừa trọn vẹn việc đổ chất thải nguy cơ tiềm ẩn xuống biển dưới mọi hình thức .5. Bảo tồn cảnh sắc và đa dạng sinh học biển, tăng cường năng lực chống chịu của những hệ sinh thái biển trước ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu- Nghiên cứu, làm rõ tính năng sinh thái xanh và hiệu suất sinh học của những hệ sinh thái biển, đặc biệt quan trọng là hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển, rừng ngập mặn, rạn sinh vật biển, thảm cỏ biển, rong biển, động vật hoang dã phù du, thực vật phù du, … áp lực đè nén từ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển, những hoạt động giải trí kinh tế tài chính trên biển lên những hệ sinh thái và năng lực chống chịu của chúng trước ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu .- Nghiên cứu, nhìn nhận tính đặc trưng, tính đại diện thay mặt của những hệ sinh thái biển, vùng bờ ven biển, khu vực cư trú, sinh sống tự nhiên liên tục hoặc theo mùa của những loài sinh vật biển thuộc hạng mục được ưu tiên bảo vệ ; thanh tra rà soát, xem xét mức độ cung ứng những tiêu chuẩn xây dựng vườn quốc gia, khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo vệ loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc theo pháp luật của Luật Đa dạng sinh học và những luật có tương quan ; lập quy hoạch xây dựng mới, lan rộng ra những khu hiện có để từng bước thiết lập mạng lưới hệ thống những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên trên biển .- Đánh giá mức độ rình rập đe dọa tuyệt chủng của những loài sinh vật biển có giá trị, kể cả những loài chim biển, xem xét mức độ phân phối những tiêu chuẩn đưa vào hạng mục loài được ưu tiên bảo vệ theo lao lý của Luật Đa dạng sinh học để trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt ; kiến thiết xây dựng và triển khai những chương trình bảo tồn những loài được ưu tiên bảo vệ .- Thực hiện nhìn nhận và xác lập những nguyên do chính dẫn đến thực trạng suy thoái và khủng hoảng nguồn lợi thủy hải sản, đặc biệt quan trọng ở những vùng biển gần bờ ; lập hạng mục loài thủy sinh, thiết lập vùng cấm, mùa cấm khai thác hoặc hạn chế khai thác và thực thi những chính sách bảo vệ triển khai trên thực tiễn ; triển khai những giải pháp tổng thể và toàn diện, cương quyết sớm ngăn ngừa đà suy giảm nguồn lợi thủy hải sản trên những vùng biển, từng bước phục sinh và làm giàu nguồn lợi thủy hải sản vùng biển gần bờ .- Lập quy hoạch bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, hồi sinh, tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn ven biển, tăng trưởng rừng ở những khu vực trọng điểm, rừng chắn sóng, chắn cát ven biển để hình thành vành đai xanh vững chãi ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên .

CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, về khai thác, sử dụng vững chắc tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảoThúc đẩy việc thực thi Quyết định số 373 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án tăng cường công tác làm việc tuyên truyền về quản trị, bảo vệ và tăng trưởng vững chắc biển và hải đảo Nước Ta. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của dân cư về biển, về sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trải qua những chiến dịch tuyên truyền cao điểm, nhân những sự kiện về môi trường, biển và đại dương như : Ngày Môi trường Thế giới ( 05/6 ), Ngày Đại dương Thế giới ( 08/6 ), Tuần lễ Biển và Hải đảo Nước Ta ( 01 – 08/6 ) …Đẩy mạnh giáo dục pháp lý nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường, trồng, phục sinh và bảo vệ rừng ngập mặn, ý thức chấp hành pháp lý về biển trong xã hội. Tuyên truyền, phổ cập kỹ năng và kiến thức cho hội đồng dân cư ven biển, trên những hòn đảo về đổi khác khí hậu và kỹ năng và kiến thức thích nghi để sống chung với đổi khác khí hậu. Vận động ngư dân không sử dụng những giải pháp có tính tiêu diệt, thiếu bền vững và kiên cố trong khai thác món ăn hải sản, không khai thác món ăn hải sản trong những vùng cấm, không đánh bắt cá những loài thủy sinh thuộc hạng mục cấm khai thác và có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những loài thủy sinh thuộc hạng mục ưu tiên bảo vệ …Đài Truyền hình Nước Ta, Đài Tiếng nói Nước Ta và những phương tiện đi lại truyền thông online khác có phân mục tuyên truyền về tài nguyên vạn vật thiên nhiên, môi trường và nghĩa vụ và trách nhiệm của dân cư trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng vững chắc những nguồn tài nguyên, giữ gìn chất lượng môi trường biển ; phổ cập kiến thức và kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó, trấn áp, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển ; nâng cao nhận thức về hợp tác, hội nhập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường biển, hòn đảo .Đưa nội dung giáo dục về tài nguyên, môi trường, chủ quyền lãnh thổ biển vào chương trình giảng dạy ở những cấp học đại trà phổ thông, tầm trung, cao đẳng, ĐH nhằm mục đích phân phối thông tin, kiến thức và kỹ năng cơ bản về biển, tài nguyên và môi trường biển nước ta, về sử dụng vững chắc tài nguyên và bảo vệ môi trường biển cho những những tầng lớp học viên, sinh viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên trong tuyên truyền, giáo dục ý thức về khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên và bảo vệ môi trường biển .2. Hoàn thiện và quản lý và vận hành thông suốt thể chế quản trị tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi trường biển, hải đảoTập trung kiến thiết xây dựng, triển khai xong pháp lý về quản trị tổng hợp, thống nhất tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Sớm phát hành khá đầy đủ những chính sách, chủ trương kêu gọi và sử dụng có hiệu suất cao mọi nguồn lực để khai thác tổng lực tiềm năng tài nguyên biển .Tiếp tục triển khai xong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai về quản trị tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi trường biển, hải đảo từ Trung ương đến địa phương theo hướng thống nhất, tập trung chuyên sâu đầu mối ; xác lập rõ công dụng, trách nhiệm, khắc phục triệt để thực trạng phân tán, chồng chéo. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức triển khai, nâng cao năng lượng quản trị nhà nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Nước Ta. Nghiên cứu hình thành chính sách phối hợp liên ngành, liên vùng ; tăng trưởng những tổ chức triển khai sự nghiệp, những tập đoàn lớn nhà nước mạnh về tìm hiểu cơ bản, khảo sát tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, hải đảo .Thiết lập chính sách tổ chức triển khai triển khai giám sát tổng hợp và thống nhất những hoạt động giải trí tương quan đến tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Tăng cường năng lượng và phát huy vai trò của những lực lượng tính năng trong thực thi Quy chế phối hợp quản trị tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo phát hành tại Quyết định số 23/2013 / QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng nhà nước .Xây dựng mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu rất đầy đủ, tổng lực và thống nhất ; thiết lập chính sách trao đổi, san sẻ thông tin về biển, đặc biệt quan trọng là những thông tin về khí tượng, hải văn, những điều kiện kèm theo tự nhiên, … để Giao hàng ngư dân trên biển, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính biển .Điều tra, nhìn nhận, quy hoạch khoảng trống, phân vùng tính năng những vùng biển dựa trên những hệ sinh thái ; xác lập những khu vực ưu tiên, hạn chế, cấm khai thác tài nguyên, những hoạt động giải trí kinh tế tài chính nhằm mục đích hạn chế đến mức thấp nhất những xung đột trong bảo vệ, bảo tồn với khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế tài chính .3. Chú trọng đào tạo và giảng dạy, kêu gọi, sử dụng nguồn nhân lực cho tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra về biển, quản trị tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi trường biển, hải đảoNhà nước khuyến khích những trường ĐH trong nước giảng dạy những chuyên ngành về biển, đặc biệt quan trọng là chuyên ngành về quản trị tổng hợp và thống nhất biển, hòn đảo. Nhà nước góp vốn đầu tư giảng dạy hoặc link quốc tế đào tạo và giảng dạy những chuyên ngành hiện chưa hoặc ít được đào tạo và giảng dạy tại những cơ sở trong nước, từng bước đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu cơ bản, quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản trị tổng hợp và thống nhất biển. Nhà nước tương hỗ hoặc ưu tiên giảng dạy sau đại học ở quốc tế cho những ngành, nghành tương quan đến quản trị tổng hợp và thống nhất biển .Xây dựng và thực thi đồng điệu những chủ trương đãi ngộ, tương hỗ, khuyến khích, lôi cuốn đội ngũ những nhà khoa học, những chuyên viên, cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm tay nghề vào thao tác trong những nghành điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu cơ bản, quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt quan trọng là trong quản trị tổng hợp và thống nhất biển. Nghiên cứu vận dụng những chính sách ưu tiên, đãi ngộ đặc biệt quan trọng, bù đắp xứng danh so với những cán bộ tiếp tục hoặc phần đông thời hạn phải hoạt động giải trí trên biển, ngoài những hòn đảo, đặc biệt quan trọng là những hòn đảo xa, gắn liền với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển .Khẩn trương tiến hành những chương trình giảng dạy kỹ năng và kiến thức trình độ, kỹ năng và kiến thức phòng chống thiên tai, sự cố, thoát hiểm trên biển, kỹ năng và kiến thức pháp lý về biển, pháp luật quốc tế và những chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ năng và kiến thức tổng hợp về biển, hải đảo Giao hàng công tác làm việc quản trị tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi trường biển. Tăng cường năng lượng những cơ sở huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực về tài nguyên và môi trường biển, chú trọng huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu, quy hoạch, quản trị tổng hợp và thống nhất về biển, nhân lực Giao hàng những nghề biển trong tương lai như khai thác nguồn năng lượng thủy triều, khai thác tài nguyên biển sâu, dưới đáy biển …4. Tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn cho tìm hiểu cơ bản, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảoTăng mức góp vốn đầu tư, chi tiếp tục từ ngân sách với tỷ suất tương ứng với mức tăng góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính biển cho tìm hiểu cơ bản, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo .Tăng cường kêu gọi nguồn lực trong xã hội, từ những thành phần kinh tế tài chính, nguồn vốn ODA và tương hỗ của những nước góp vốn đầu tư cho tìm hiểu cơ bản, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường biển .Nghiên cứu, thiết kế xây dựng cơ chế tạo nguồn thu từ tài nguyên và môi trường biển để góp vốn đầu tư trở lại cho tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu về biển, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường biển .5. Đẩy mạnh điều tra và nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong tìm hiểu cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảoChú trọng kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học về biển, đặc biệt quan trọng là khoa học về quản trị tổng hợp và thống nhất biển. Trong quy trình tiến độ đầu cần chú trọng khai thác, kêu gọi đội ngũ cán bộ khoa học trên những nghành nghề dịch vụ có tương quan tham gia nghành nghề dịch vụ này. Nghiên cứu cơ cấu lại những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến về biển sử dụng ngân sách nhà nước cho tương thích, phân phối nhu yếu ship hàng việc thiết lập và quản lý và vận hành chính sách quản trị tổng hợp và thống nhất biển, cung ứng nhu yếu của công tác làm việc tìm hiểu cơ bản, dự báo, thông tin sớm về động đất, cảnh báo nhắc nhở sóng thần, thiên tai trên biển, ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu lên những hệ sinh thái, hội đồng dân cư ven biển .Nhà nước dành tỷ suất kinh phí đầu tư thỏa đáng, phân phối nhu yếu điều tra và nghiên cứu Giao hàng nhu yếu tìm hiểu, nghiên cứu và điều tra tìm hiểu và khám phá về biển, khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt quan trọng là quản trị tổng hợp và thống nhất biển trên cơ sở tiếp cận mạng lưới hệ thống, theo chương trình, có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu suất cao cao .Đầu tư tăng cấp hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, thay đổi, hiện đại hóa, tự động hóa thiết bị tìm hiểu cơ bản, cảnh báo nhắc nhở, thông tin sớm động đất, cảnh báo nhắc nhở sóng thần, thiên tai, sự cố trên biển, sử dụng công nghệ cao trên nền tảng công nghệ thông tin Giao hàng điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá về biển, quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản trị tổng hợp và thống nhất biển hòn đảo .6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảoĐẩy mạnh việc triển khai Đề án Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 80/2008 / QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2008 .Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với những nước, đặc biệt quan trọng là những nước trong khu vực, tận dụng thời cơ để học hỏi kinh nghiệm tay nghề, kêu gọi chuyên viên, nguồn lực từ bên ngoài tương hỗ công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá về biển, quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản trị tổng hợp và thống nhất biển. Thúc đẩy liên minh, link, hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở những bên cùng có lợi trong khai thác, sử dụng khoảng trống, mặt nước, tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Đẩy mạnh việc tham gia, cử cán bộ tham gia những tổ chức triển khai quốc tế, những forum khu vực và quốc tế về biển nhằm mục đích nâng tầm tác động ảnh hưởng, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường nói chung, nghành nghề dịch vụ tài nguyên và môi trường biển nói riêng trên những forum quốc tế .Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến về biển ; thanh tra rà soát, đề xuất kiến nghị việc tham gia những điều ước quốc tế có tương quan và tổ chức triển khai triển khai tốt những điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên, đặc biệt quan trọng là những điều ước có lợi cho tài nguyên và môi trường biển nước ta, vì sự nghiệp tăng trưởng vững chắc của quốc gia, tự do, không thay đổi và thịnh vượng chung của khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong quan trắc, thông tin sớm về động đất, cảnh báo nhắc nhở sóng thần, bão, thiên tai trên biển ; phòng ngừa và ứng phó sự cố trên biển .Đẩy mạnh việc tiếp xúc, ra mắt, thôi thúc sự tham gia của những bên tương quan, hợp tác đa phương trong việc xử lý những tranh chấp, xung đột quyền lợi tương quan đến tài nguyên và môi trường trên Biển Đông, góp thêm phần thiết kế xây dựng lòng tin trong hội đồng những quốc gia có bờ biển và quyền lợi tương quan đến biển vì một Biển Đông hòa bình, không thay đổi và tăng trưởng bền vững và kiên cố .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai Chiến lượca ) Bộ Tài nguyên và Môi trường- Giúp Thủ tướng nhà nước thống nhất tổ chức triển khai triển khai Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ; hướng dẫn những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ven biển và những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan thực thi những tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp của Chiến lược .- Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trưng ương ven biển giám sát, kiểm tra việc triển khai Chiến lược ; định kỳ hàng năm, 5 năm tổ chức triển khai sơ kết, nhìn nhận tác dụng triển khai, rút kinh nghiệm tay nghề ; trình Thủ tướng nhà nước kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp trong trường hợp thiết yếu .b ) Các Bộ : Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngoại giao và những cơ quan có tương quan trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền quản trị có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai những tiềm năng, trách nhiệm tương quan đến tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, nông thôn, quốc phòng, biên giới, lãnh hải ; gắn khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường với bảo vệ vững chãi chủ quyền lãnh thổ biển hòn đảo ; phối hợp ngặt nghèo giữa tính năng quản trị nhà nước tổng hợp và thống nhất với công dụng quản trị nhà nước chuyên ngành theo Quy chế phối hợp quản trị tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo được phát hành kèm theo Quyết định số 23/2013 / QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng nhà nước .c ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sắp xếp nguồn vốn và hướng dẫn việc sử dụng những nguồn vốn 5 năm, hàng năm để thực thi những tiềm năng, chỉ tiêu, trách nhiệm và giải pháp của Chiến lược .d ) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến thiết xây dựng ; triển khai xong những chính sách, chủ trương kinh tế tài chính, kêu gọi những thành phần kinh tế tài chính tham gia triển khai những tiềm năng, trách nhiệm và những giải pháp của Chiến lược .đ ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thường trực nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có biển trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm được giao có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp có tương quan lao lý trong Chiến lược theo sự điều phối, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường .2. Giám sát, nhìn nhận hiệu quả triển khai Chiến lượca ) Danh mục những chỉ tiêu giám sát, nhìn nhận hiệu quả triển khai Chiến lược phát hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này .b ) Bộ Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp, thống nhất việc giám sát, nhìn nhận hiệu quả triển khai Chiến lược ; những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thường trực nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, nhìn nhận tác dụng triển khai những chỉ tiêu tương quan, hàng năm gửi hiệu quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1570 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng nhà nước )

TT

Chỉ tiêu

Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Lộ trình thực hiện

Năm 2010

Năm 2015

Năm 2020

1

Cung cấp đầy đủ hơn thông tin, cơ sở dữ liệu về biển

1.1 Bản đồ địa chất tài nguyên cho vùng biển ven bờ và ven những hòn đảo có độ sâu đến 100 m Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TN và MT ) Đến 30 m Bổ sung, triển khai xong Bổ sung, hoàn thành xong về cơ bản
1.2 Cơ sở tài liệu về đặc thù địa chất tầng nông, địa động lực và tài nguyên – môi trường vùng biển Nước Ta ( độ sâu đến 300 mét nước ) Bộ TN và MT Vùng biển 0 – 30 m nước Vùng biển 30 – 100 m nước Vùng biển đến độ sâu 300 m nước
1.3 Bản đồ địa hình nền đáy biển và map địa hình đáy biển cụ thể cho những vùng tăng trưởng kinh tế tài chính biển Bộ TN&MT

Bổ sung, hoàn thiện

Bổ sung, hoàn thành xong về cơ bản
1.4 Bản đồ những hòn đảo nổi, hòn đảo chìm Bộ TN&MT Được thiết kế xây dựng Được bổ trợ, triển khai xong
1.5 Mức độ phân phối số liệu, thông tin cơ bản về khí tượng, hải văn biển Bộ TN&MT Nâng lên so với năm 2010 Nâng lên so với năm năm ngoái
1.6 Mức độ đúng chuẩn trong dự báo khí tượng, thủy văn biển, thiên tai trên biển Bộ TN&MT Nâng lên so với năm 2010 Nâng lên so với năm năm ngoái
1.7 Mức độ cung ứng số liệu, thông tin cơ bản về chất lượng môi trường nước biển Bộ TN&MT Nâng lên so với năm 2010 Nâng lên so với năm năm ngoái
1.8 Mức độ đồng điệu và thống nhất của thông tin, tài liệu về điều kiện kèm theo tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển Bộ TN&MT Được cải tổ so với năm 2010 Được cải tổ so với năm năm ngoái
1.9 Tần suất Open và diện tích quy hoạnh tác động ảnh hưởng của thủy triều đỏ Bộ TN&MT Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái

2

Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển

2.1 Tỷ lệ diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp vùng ven biển, trên những hòn đảo bị mất do quy đổi mục tiêu sử dụng, thoái hóa, bạc mầu, hoang mạc hóa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( NN&PTNT ) Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái
2.2 Số vụ và tổng diện tích quy hoạnh đất vùng ven biển, quanh những hòn đảo bị sụt lở, biển lấn chiếm Bộ NN&PTNT Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái
2.3 Số vùng ven biển, trên những hòn đảo bị hết sạch nguồn nước do khai thác quá mức Bộ TN&MT Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái
2.4 Mức độ phân phối nguồn nước ngọt ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng ven biển, trên những hòn đảo và những hoạt động giải trí trên biển Bộ TN&MT Tăng so với năm 2010 Tăng so với năm năm ngoái
2.5 Diện tích những vùng đất ngập nước ven biển, quanh những hòn đảo bị xâm nhập mặn Bộ TN&MT Không tăng so với năm 2010 Không tăng so với năm 2010
2.6 Mức độ suy giảm nguồn lợi thủy hải sản ven bờ Bộ NN&PTNT Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái
2.7 Các thông số kỹ thuật cơ bản về chất lượng nước biển ven bờ và quanh những hòn đảo Bộ TN&MT Đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
2.8 Số vụ tràn dầu, ô nhiễm dầu trên biển Bộ Quốc phòng Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái

3

Nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển

3.1 Diện tích rừng chắn sóng, chắn cát ven biển, ven những hòn đảo ( vành đai xanh ven biển ) Bộ NN&PTNT Tăng 10 % so với năm 2010 Tăng 30 % so với năm 2010
3.2 Số vụ và quy mô xói lở bờ biển Bộ NN&PTNT Giảm so với năm 2010 Giảm so với năm năm ngoái
3.3 Diện tích những vùng đất ngập nước tự nhiên ven biển Bộ TN&MT Giữ bằng năm 2010 Giữ bằng năm 2010
3.4 Diện tích rừng ngập mặn ven biển, quanh những hòn đảo Bộ NN&PTNT Tăng 10 % so với năm 2010 Tăng 30 % so với năm 2010
3.5 Diện tích và chất lượng những rạn sinh vật biển Bộ TN&MT Không giảm so với năm 2010 Không giảm so với năm 2010
3.6 Diện tích và chất lượng những thảm cỏ biển Bộ TN&MT Không giảm so với năm 2010 Không giảm so với năm 2010
3.7 Số lượng và tổng diện tích quy hoạnh những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên trên biển Bộ TN&MT Tăng 20 % so với năm 2010 Tăng 50 % so với năm 2010
3.8 Số loài thủy sinh quý, hiếm bị rình rập đe dọa tuyệt chủng Bộ TN&MT Không tăng so với năm 2010 Không tăng so với năm 2010
3.9 Số loài thủy sinh quý, hiếm bị tuyệt chủng Bộ TN&MT Không Không
3.10 Số khu di sản vạn vật thiên nhiên được công nhận Bộ TN&MT Tăng so với năm 2010 Tăng so với năm năm ngoái
3.11 Số loài ngoại lai xâm hại xâm nhập qua đường biển Bộ TN&MT Không Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461