Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư theo quy định năm 2022

Author:
4. Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư tìm hiểu thêm theo lao lý mới nhất

Trong giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc và lớn mạnh như hiện nay thì nhu cầu hợp tác, tương trợ, trợ giúp lẫn nhau trong việc kinh doanh cũng dần trở thành xu hướng để có thể mở rộng kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận cũng như hạn chế những rủi ro, thiếu thốn về vốn, nhân lực. Các doanh nghiệp, công ty hoặc cá nhân sẽ tiến hành hợp tác với nhau thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Bài viết sau sẽ làm rõ cho các bạn về loại hợp đồng này. 

Hợp đồng hợp tác đầu tư

1. Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Điều 504 Bộ luật dân sự năm năm ngoái lao lý về hợp đồng hợp tác như sau : “ Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận hợp tác giữa những cá thể, pháp nhân về việc cùng góp phần gia tài, công sức của con người để thực thi việc làm nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ” .

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

Như vậy, có thể đưa ra khái niệm về hợp đồng hợp tác đầu tư một cách khái quát như sau: hợp đồng hợp tác đầu tư là văn bản ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các vấn đề về  đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận, phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

2. Hình thức và nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

Hình thức: pháp luật quy định hợp đồng hợp tác phải lập thành văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ các bên tham gia, khi các bên giao kết hợp đồng thì hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật, các bên phải thực hiện nghĩa vụ, các cam kết phát sinh từ hợp đồng đầu tư. Như vậy hợp đồng hợp tác đầu tư phải được lập bằng văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 504 Bộ luật dân sự 2015. Việc lập bằng văn bản trở thành căn cứ pháp lý cho hoạt động hợp tác. 

Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư có cần công chứng không? hợp đồng hợp tác đầu tư phải lập thành văn bản nên hợp đồng này phải thực hiện việc công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung: Hợp đồng hợp tác đầu tư phải  có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Mục đích, thời hạn hợp tác ;
 • Họ, tên, nơi cư trú của cá thể ; tên, trụ sở của pháp nhân ;
 • Tài sản góp phần, nếu có ;
 • Đóng góp bằng sức lao động, nếu có ;
 • Phương thức phân loại hoa lợi, cống phẩm ;
 • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hợp tác ;
 • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt, nếu có ;
 • Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có ;
 • Điều kiện chấm hết hợp tác .

3. Chủ thể của hợp đồng hợp tác đầu tư

Xuất phát từ mục đích của hợp đồng đầu tư nên pháp luật quy định chủ thể của hợp đồng hợp tác là nhà đầu tư. Chủ thể thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư là các nhà đầu tư bao gồm các nhà đầu tư trong nước và cả nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư được quy định tại Khoản 18, Khoản 19 và Khoản 20 Điều 3 Luật đầu tư 2020 như sau:

 • Nhà đầu tư trong nước là cá thể có quốc tịch Nước Ta, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không có nhà đầu tư quốc tế là cổ đông hoặc thành viên
 • Nhà đầu tư quốc tế là cá thể có quốc tịch quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng theo pháp lý quốc tế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Nước Ta
 • Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có nhà đầu tư nước

Có thể thấy rằng mọi tổ chức, cá nhân dù là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài, thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân đều có thể trở thành chủ thể của hình thức đầu tư theo đồng hợp tác đầu tư.

4. Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư tham khảo theo quy định mới nhất

Luật ACC xin cung cấp mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư cho quý khách hàng dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;

Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên.

Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí của các bên.

Hôm nay, ngày … .., tháng … .., năm … .. tại … … … … … … … …. chúng tôi gồm có :
Công ty : … … … … … … … … … … …. ( Sau đây gọi tắt là bên A )
Địa chỉ : … … … … … … … … .
Đại diện : Ông / Bà … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … .
CMND : Số : … … … … … … … … … … … … .. Cấp ngày … … … … … … … Tại … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … .
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … .. Tại … … … … … … … … … … … … … … .
Và :
Công ty : … … … … … … … … … … …. ( Sau đây gọi tắt là bên B )
Địa chỉ : … … … … … … … … .
Đại diện : Ông / Bà … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … .
CMND : Số : … … … … … … … … … … … … .. Cấp ngày … … … … … … … Tại … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … .
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … .. Tại … … … … … … … … … … … … … … .
Các bên thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại với những pháp luật sau đây :
Điều 1 : Mục đích của hợp đồng :
Bên A và bên B nhất trí cùng nhau hợp tác đầu tư, cùng nhau tăng trưởng kinh doanh thương mại và san sẻ doanh thu .
Điều 2 : Phạm vi hợp tác kinh doanh thương mại :

 • Phạm vi Hợp tác kinh doanh thương mại của Bên A : chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
 • Phạm vi Hợp tác kinh doanh thương mại của Bên B : tư vấn kế hoạch, quản trị chung mặt phẳng kinh doanh thương mại

Điều 3 : Thời hạn của hợp đồng :
Thời hạn của hợp đồng là : …. năm ; mở màn từ ngày …, tháng …, năm … đến ngày …, tháng …, năm … / .
Thời hạn hoàn toàn có thể được lê dài theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên .

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A :
 • Quyền của bên A
 • Nghĩa vụ của bên A
 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B :
 • Quyền của bên B
 • Nghĩa vụ của bên B

Điều 5 : Góp vốn và phân loại doanh thu :

 • Góp vốn :
 • Bên A góp số vốn bằng : … … … .. Tương đương với số tiền là : … … … … … ..
 • Bên B góp số vốn bằng : … … … .. Tương đương với số tiền là : … … … … … ..
 • Phân chia doanh thu :
 • Bên A hưởng doanh thu sau thuế là :
 • Bên B hưởng doanh thu sau thuế là :

Điều 6 : Vốn đầu tư và thực thi góp vốn :
Hai bên thỏa thuận hợp tác những khuôn khổ đầu tư … … … … … … … … … … … … … Dự toán tổng số vốn đầu tư tối thiểu là … … … … … … … … … … … … .. VNĐ ( … … … … … … … … … … … …. đồng VNĐ ) .
Trang thiết bị, dụng cụ dịch vụ thuê mướn không thuộc vốn đầu tư .
Điều 7 : Chấm dứt hợp đồng :
Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại giữa A và B sẽ chấm hết khi thuộc những trường hợp sau :

 • Khi hết thời hạn thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
 • Hai bên thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng .
 • Một bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng và bên còn lại đơn phương chấm hết hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng BCC và những lao lý pháp lý có tương quan .

Điều 8 : Giải quyết tranh chấp

 • Tranh chấp tương quan đến hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi hợp đồng sẽ được xử lý trước hết bằng thương lượng thiện chí giữa hai bên .
 • Trường hợp những bên không thống nhất xử lý được tranh chấp bằng hòa giải thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc tương quan đến hợp đồng này sẽ được xử lý bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Nước Ta bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Nước Ta ( VIAC ) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này .

Điều 9 : Hiệu lực Hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ chấm hết khi hết thời hạn hợp đồng theo lao lý tại Điều 3 Hợp đồng này hoặc những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .
 • Hợp đồng này được lập thành 02 ( hai ) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ Chức vụ
( Ký tên ) ( Đóng dấu ) ( Ký tên ) ( Đóng dấu )

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty Luật ACC

 • Lắng nghe, chớp lấy thông tin người mua cung ứng để triển khai tư vấn sâu xa và không thiếu những vướng mắc, yếu tố người mua đang gặp phải ;
 • Được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tay nghề và nhiệt tình tư vấn loại hợp đồng và hình thức tương thích .
 • Được tư vấn về nội dung và những pháp luật cơ bản của hợp đồng .
 • Soạn thảo hợp đồng bảo vệ chắc như đinh tính pháp lý trong thời hạn nhanh nhất .
 • Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý, trọn gói, không phát sinh .
 • Hỗ trợ chỉnh sửa hợp đồng 01 lần theo nhu yếu của người mua .

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn được tư vấn về hợp đồng hợp tác đầu tư, mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất. 

CÔNG TY LUẬT ACC – ĐỒNG HÀNH PHÁP LÝ CÙNG BẠN

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Mail: [email protected]

✅ Mẫu: ⭕ hợp đồng hợp tác đầu tư
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.