Chứng khoán là gì? Những điều cơ bản cần biết trước khi đầu tư

Author:
Chứng khoán là một kênh đầu tư mê hoặc được rất nhiều người chăm sóc. Sau đây, LuatVietnam sẽ cung ứng 1 số ít pháp luật của pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .5. Cần trang bị gì trước khi đầu tư chứng khoán ?

1. Chứng khoán là gì?

Tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa :

1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

a ) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ quỹ ;
b ) Chứng quyền, chứng quyền có bảo vệ, quyền mua CP, chứng từ lưu ký ;
c ) Chứng khoán phái sinh ;
d ) Các loại chứng khoán khác do nhà nước lao lý .

Căn cứ Điều 4 Luật Chứng khoán, những loại gia tài là chứng khoán được lao lý đơn cử như sau :

1.1. Cổ phiếu

Cổ phiếu là loại chứ ​ ng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành .
( theo khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán )

Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật có 02 loại CP :
– Cổ phiếu thường ( CP đại trà phổ thông ) : Đây là loại CP dùng để xác lập quyền sở hữu của những cổ đông. Người nắm giữ CP này sẽ có quyền quản trị và trấn áp công ty hay tham gia vào những cuộc họp hội đồng quản trị, cũng như bỏ phiếu quyết định hành động vào những yếu tố lớn của công ty .
– Cổ phiếu khuyến mại : Người nắm giữ loại CP này được nhận khuyến mại về cổ tức và quyền biểu quyết hay được hoàn trả phần vốn góp .

1.2. Trái phiếu

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần nợ của tổ chức triển khai phát hành .
( theo khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán )

Hiểu một cách đơn thuần, người chiếm hữu trái phiếu là người cho nhà phát hành vay vốn và nhà phát hành trái phiếu có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thanh toán giao dịch nợ theo cam kết được xác lập trong hợp đồng vay. Hay nói cách khác là một loại chứng khoán nợ, khi doanh nghiệp phá sản hay giải thể thì thứ nhất phải giao dịch thanh toán cho những người đang nắm giữ trái phiếu .
Trái phiếu đem lại nguồn thu là tiền lãi cố định và thắt chặt và thường ký, không nhờ vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại .
Xem thêm : Trái phiếu là gì ? Trái phiếu và CP khác nhau thế nào ?

1.3. Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư so với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán .
( theo khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán )

Mục đích của chứng từ quỹ là xác lập quyền sở hữu vốn trong quỹ đại chúng của những nhà đầu tư. Quỹ này hình thành từ vốn góp của chủ đầu tư nhằm mục đích kiếm doanh thu từ đầu tư và chứng khoán .
Các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư đại chúng bằng việc mua chứng từ quỹ, sau đó công ty quản trị quỹ sử dụng số vốn này để đi đầu tư vào những loại gia tài như CP, tín phiếu, trái phiếu, bất động sản … và san sẻ thu nhập với những nhà đầu tư .
Xem thêm : Chứng chỉ quỹ là gì ? Chứng chỉ quỹ và CP có gì khác nhau ?

1.4. Chứng quyền

Chứng quyền được lý giải tại khoảng chừng 5 Điều 4 Luật Chứng khoán như sau :

Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc CP khuyến mại, được cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số ít CP đại trà phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác lập trước trong khoảng chừng thời hạn xác lập .

1.5. Chứng quyền có đảm bảo

Chứng quyền được lý giải tại khoản 6 Điều 4 Luật Chứng khoán :

Chứng quyền có bảo vệ là loại chứng khoán có gia tài bảo vệ do công ty chứng khoán phát hành, được cho phép người chiếm hữu được quyền mua ( chứng quyền mua ) hoặc được quyền bán ( chứng quyền bán ) chứng khoán cơ sở với tổ chức triển khai phát hành chứng quyền có bảo vệ đó theo mức giá đã được xác lập trước, tại một thời gian hoặc trước một thời gian đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá triển khai và giá chứng khoán cơ sở tại thời gian thực thi .

1.6. Quyền mua cổ phần

Quyền mua CP theo lý giải tại khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán :

Quyền mua CP là loại chứng khoán do công ty CP phát hành nhằm mục đích mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua CP mới theo điều kiện kèm theo đã được xác lập .

1.7. Chứng chỉ lưu ký

Khoản 8 Điều 4 Luật Chứng khoán lý giải về chứng từ lưu ký như sau :

Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta .

1.8. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là công cụ kinh tế tài chính dưới dạng hợp đồng, gồm có hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên so với việc thanh toán giao dịch tiền, chuyển giao số lượng gia tài cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác lập trong khoảng chừng thời hạn hoặc vào ngày đã xác lập trong tương lai .

(theo khoản 9 Điều 4 Luật Chứng khoán)

Hiểu đơn thuần, chứng khoán phái sinh là một loại hợp đồng kinh tế tài chính pháp luật quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia. Trong đó, giá thanh toán giao dịch được xác lập ở thời gian hiện tại, tuy nhiên thời gian thực thi lại ở một ngày đơn cử trong tương lai .
Xem thêm : Chứng khoán phái sinh : Cần hiểu kỹ 5 điều này trước khi chơi
chung khoan la giChứng khoán là gì? (Ảnh minh họa)

2. Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào?

Khoản 14 Điều 4 Luật Chứng khoán lao lý, hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán gồm có hoạt động giải trí chào bán, niêm yết, thanh toán giao dịch, kinh doanh thương mại, đầu tư chứng khoán, cung ứng dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và những hoạt động giải trí khác được lao lý tại Luật này .
Bên cạnh đó, cũng tại Điều 4, đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên kinh doanh thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư là tổ chức triển khai, cá thể tham gia đầu tư trên đầu tư và chứng khoán .
Hiện nay, theo Điều 5 Luật Chứng khóan, đầu tư và chứng khoán được Nhà nước tổ chức triển khai hoạt động giải trí theo nguyên tắc :

1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài trong hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ; quyền tự do thanh toán giao dịch, đầu tư, kinh doanh thương mại và phân phối dịch vụ về chứng khoán của tổ chức triển khai, cá thể .
2. Công bằng, công khai minh bạch, minh bạch .
3. Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư .
4. Tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về rủi ro đáng tiếc .

Đồng thời, để tăng trưởng và quản trị đầu tư và chứng khoán, theo Điều 6, Nhà nước đã và đang thực thi những chủ trương :
– Khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tổ chức triển khai, cá thể trong nước, quốc tế tham gia đầu tư và hoạt động giải trí trên đầu tư và chứng khoán nhằm mục đích kêu gọi những nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư tăng trưởng .
– Quản lý, giám sát bảo vệ đầu tư và chứng khoán hoạt động giải trí công minh, công khai minh bạch, minh bạch, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .
– Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ thông tin cho hoạt động giải trí của đầu tư và chứng khoán, tăng trưởng nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng và kiến thức về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán .
Như vậy, chứng khoán và thị trường chứng khóan tại Nước Ta đều được pháp lý quản trị và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những nhà đầu tư .

3. Đặc điểm của chứng khoán

Với đặc thù là một loại sản phẩm & hàng hóa của nền kinh tế thị trường, chứng khoán có những đặc thù cơ bản như sau :
– Chứng khoán là công cụ pháp lý ghi nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư với tổ chức triển khai phát hành. Đây là đặc thù phân biệt chứng khoán với những loại sản phẩm & hàng hóa thường thì khác như nguyên vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng …
– Chứng khoán có tính lưu thông, tức là có năng lực trao đổi, mua và bán, cho Tặng, thừa kế hoặc đem bảo vệ cho những nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài. Tuy nhiên, nó chỉ hoàn toàn có thể lưu thông trên một thị trường đặc biệt quan trọng là kinh doanh thị trường chứng khoán .
– Chứng khoán có tính thanh toán cao, tức năng lực hoàn chuyển thành tiền một cách thuận tiện. Người sở hữu chứng khoán hoàn toàn có thể chuyển chứng khoán thành tiền bằng cách đem bán trên đầu tư và chứng khoán trải qua những thanh toán giao dịch với nhà môi giới .
– Chứng khoán là gia tài có tính rủi ro đáng tiếc cao : Sở dĩ nói như vậy là vì trên trong thực tiễn, giá trị của chứng khoán nhờ vào vào rất nhiều yếu tố, chất lượng hoạt động giải trí của tổ chức triển khai phát hành để đến tâm ý của những nhà đầu tư, cũng như năng lực quản lý thị trường của những nhà quản trị .
Vì tính rủi ro đáng tiếc cao nên việc đầu tư vào chứng khoán luôn được cảnh báo nhắc nhở là khuôn khổ đầu tư mạo hiểm, dù sự hứa hẹn năng lực sinh lời cao cho những nhà đầu tư .
chung khoan la gi
Cần hiểu rõ chứng khoán là gì trước khi đầu tư (Ảnh minh họa)

4. Lợi ích và rủi ro khi chơi chứng khoán

4.1. Lợi ích khi đầu tư chứng khoán

– Là giải pháp đối phó với lạm phát kinh tế : So với tỷ suất lạm phát kinh tế trung bình hàng năm, thường thì CP có mức lãi suất vay vào khoảng chừng 10 % / năm. Tuy nhiên, để được hưởng lợi từ điều đó, những nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư lâu dài hơn .
– Dễ dàng đầu tư : Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể thuận tiện mua, bán CP, chứng từ quỹ hay chứng khoán phái sinh … trải qua sàn môi giới hoặc thực thi trực tiếp qua mạng internet. Việc thiết lập một thông tin tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán vô cùng đơn thuần và chỉ tốn khoảng chừng vài phút .
– Dễ dàng tịch thu vốn : Cổ phiếu là mô hình chứng khoán thông dụng nhất lúc bấy giờ. Quyền mua, bán CP hoàn toàn có thể triển khai tại bất kể thời gian nào để đầu tư hoặc tịch thu hồi vốn .

4.2. Rỏi ro khi đầu tư chứng khoán

Khi đầu tư vào chứng khoán, nhà đầu tư hoàn toàn có thể gặp phải một số ít rủi ro đáng tiếc như :
– Nguy cơ mất số tiền đầu tư : Nếu một công ty làm ăn thua lỗ, những nhà đầu tư sẽ bán CP, khiến cho giá CP của công ty đó giảm theo .
– Các cổ đông được chi trả sau cuối nếu tổ chức triển khai phát hành phá sản : Khi một công ty công bố phá sản, những cổ đông khuyễn mãi thêm hoặc những chủ nợ sẽ được chi trả trước những cổ đông thường thì .
Bên rủi ro đáng tiếc, những nhà đầu tư cũng sẽ gặp rất nhiều thử thách về tâm ý. Giá CP tăng và giảm tính theo từng giây. Vì vậy nếu không có tâm ý vững vàng, những nhà đầu tư rất dễ bị mua vào với giá cao nhưng lại phải bán ra khi giá thấp do sợ hãi thua lỗ .

5. Cần trang bị gì trước khi đầu tư chứng khoán?

Trước khi tham gia vào kinh doanh thị trường chứng khoán, những nhà đầu tư cần trang bị cho bản thân :

– Vốn

Vốn là một trong những yếu tố quan trọng số 1 để đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn sàng cho mình một lượng vốn nhất định, số vốn sẽ nhờ vào rất nhiều vào lượng gia tài đang chiếm hữu, độ rủi ro đáng tiếc và kỳ vọng về lãi thu về .

– Thiết bị điện tử

Sở hữu một thiết bị mưu trí như smartphone, máy tính bảng hay máy tính là điều vô cùng thiết yếu. Các thiết bị này bảo vệ cho nhà đầu tư luôn update kịp thời thông tin về thị trường và hoàn toàn có thể triển khai thanh toán giao dịch một cách nhanh nhất .

– Thông tin về thị trường

tin tức thị trường là một yếu tố không hề thiếu trong quy trình đầu tư chứng khoán. Ngày nay, nhờ sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến, nguồn thông tin dành cho những nhà đầu tư vô cùng rộng mở .

Trước khi bắt đầu, các nhà đầu tư nên cập nhật các nguồn thông tin chính xác, đa chiều và chuyên sâu từ chuyên gia, người có kinh về các thông tin tài chính quan trọng.

– Kiến thức về chứng khoán

thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư sinh lời tương đối tốt. Tuy nhiên, doanh thu cao thì luôn đi kèm với rủi ro đáng tiếc. Do vậy, việc trau dồi kiến thức và kỹ năng cơ bản về chứng khoán điều vô cùng thiết yếu .

Trên đây là một số thông tin về: Chứng khoán là gì? Những điều cơ bản cần biết trước khi đầu tư. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ:  1900.6192  để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.