Định mức chi đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Author:

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 55/2015 / TTLT-BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCăn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002 / QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;Căn cứ Luật khoa học và công nghệ tiên tiến số 29/2013 / QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 ;Căn cứ Nghị định số 60/2003 / NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật giá thành nhà nước ;Căn cứ Nghị định số 08/2014 / NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm năm trước của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến ;Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính ;Căn cứ Nghị định số 20/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ ;Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức kiến thiết xây dựng, phân chia dự trù và quyết toán kinh phí đầu tư so với trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến có sử dụng ngân sách nhà nước :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này pháp luật những yếu tố nguồn vào cấu thành dự trù trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến ( KH&CN ) có sử dụng ngân sách nhà nước ; định mức thiết kế xây dựng dự trù kinh phí đầu tư so với trách nhiệm KH&CN những hoạt động giải trí ship hàng công tác làm việc quản trị trách nhiệm KH&CN của cơ quan có thẩm quyền ; pháp luật về lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quyết toán kinh phí đầu tư so với trách nhiệm KH&CN pháp luật chi công bố tác dụng nghiên cứu và chi ĐK bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này vận dụng so với những cơ quan quản trị trách nhiệm KH&CN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước ; những tổ chức triển khai, cá thể triển khai trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và những tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan .

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán

1. Các định mức kiến thiết xây dựng dự trù lao lý tại Thông tư này là định mức tối đa, vận dụng so với trách nhiệm KH&CN cấp vương quốc. Căn cứ lao lý tại Thông tư này, những Bộ, cơ quan TW, địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, phát hành những nội dung và định mức thiết kế xây dựng dự trù so với trách nhiệm KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để triển khai thống nhất trong khoanh vùng phạm vi Bộ, cơ quan TW và địa phương, bảo vệ tương thích với nguồn lực, đặc trưng hoạt động giải trí KH&CN của Bộ, cơ quan TW, địa phương và không vượt quá định mức dự trù pháp luật tại Thông tư này .2. Các định mức chi khác làm địa thế căn cứ lập dự trù của trách nhiệm KH&CN không pháp luật đơn cử tại Thông tư này được thực thi theo những pháp luật hiện hành của nhà nước .

Điều 4. Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

Các loại trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được lao lý tại ngày 27 tháng 01 năm năm trước của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến .

Điều 5. Chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Các chức vụ triển khai trách nhiệm KH&CN .a ) Chủ nhiệm trách nhiệm ;b ) Thành viên triển khai chính, thư ký khoa học ;c ) Thành viên ;d ) Kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới tương hỗ .2. Số lượng thành viên và ngày công tham gia so với mỗi chức vụ ( Chủ nhiệm trách nhiệm ; thành viên thực thi chính, thư ký khoa học ; thành viên ) phụ thuộc vào vào nội dung triển khai theo thuyết minh trách nhiệm KH&CN được Hội đồng khoa học xem xét và cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động phê duyệt bảo vệ theo đúng những pháp luật của nhà nước .3. Đối với chức vụ kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới tương hỗ thực thi theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư này .

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẤU THÀNH DỰ TOÁN VÀ MỘT SỐ KHUNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN

Điều 6. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

1. Tiền công lao động trực tiếp, gồm : tiền công cho những chức vụ pháp luật tại Điều 5 Thông tư này ; tiền công thuê chuyên viên trong nước và chuyên viên ngoài nước phối hợp trong quy trình nghiên cứu và triển khai trách nhiệm KH&CN. Đối với trách nhiệm KH&CN cấp cơ sở không được thuê chuyên viên trong quy trình tổ chức triển khai thực thi .2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật tư, gồm : nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, nguồn năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tìm hiểu thêm, quyền sử dụng sáng tạo, phong cách thiết kế, ứng dụng, tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu .3. Chi sửa chữa thay thế, shopping gia tài cố định và thắt chặt :a ) Chi mua gia tài thiết yếu, ship hàng trực tiếp cho hoạt động giải trí nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến của trách nhiệm KH&CNb ) Chi thuê gia tài trực tiếp tham gia triển khai nghiên cứu và tăng trưởng công nghệ tiên tiến của trách nhiệm KH&CNc ) Chi khấu hao gia tài cố định và thắt chặt ( nếu có ) trong thời hạn trực tiếp tham gia thực thi trách nhiệm KH&CN theo mức trích khấu hao pháp luật so với gia tài của doanh nghiệp ;d ) Chi sửa chữa thay thế trang thiết bị, cơ sở vật chất Giao hàng trực tiếp cho việc nghiên cứu của trách nhiệm KH&CN .4. Chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu .5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài Giao hàng hoạt động giải trí nghiên cứu .6. Chi tìm hiểu, khảo sát tích lũy số liệu .7. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu .8. Chi họp hội đồng tự nhìn nhận hiệu quả triển khai trách nhiệm KH&CN ( nếu có ) .9. Chi quản trị chung trách nhiệm KH&CN nhằm mục đích bảo vệ nhu yếu quản trị trong tiến hành triển khai trách nhiệm KH&CN .10. Chi khác có tương quan trực tiếp đến tiến hành triển khai trách nhiệm KH&CN .

Điều 7. Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

1. Dự toán tiền công lao động trực tiếp .a ) Cấu trúc thuyết minh phần tính tiền công lao động tiến hành trách nhiệm KH&CN gồm có những việc làm và dự kiến tác dụng như sau :

STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả

1 Nghiên cứu tổng quan Xây dựng thuyết minh trách nhiệm KH&CN, báo cáo giải trình tổng quan yếu tố cần nghiên cứu
2 Đánh giá tình hình Báo cáo tình hình yếu tố cần nghiên cứu
3 Thu thập thông tin, tài liệu, tài liệu ; xử lý số liệu, nghiên cứu và phân tích thông tin, tài liệu, tài liệu Báo cáo hiệu quả tích lũy tài liệu, tài liệu, xử lý số liệu, nghiên cứu và phân tích thông tin, tài liệu, tài liệu
4 Nội dung nghiên cứu trình độ Báo cáo về tác dụng nghiên cứu trình độ
5 Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất, sản xuất ; nghiên cứu, hoàn thành xong tiến trình công nghệ tiên tiến Báo cáo về hiệu quả thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất, sản xuất ; tiến trình công nghệ tiên tiến
6 Đề xuất giải pháp, đề xuất kiến nghị, sáng tạo, giải pháp có ích, loại sản phẩm, chế phẩm, quy mô, ấn phẩm khoa học và đề xuất kiến nghị khác Báo cáo tác dụng về yêu cầu, giải pháp, sáng tạo, giải pháp có ích, loại sản phẩm, chế phẩm, quy mô, ấn phẩm khoa học và hiệu quả khác
7 Tổng kết, nhìn nhận Báo cáo thống kê, báo cáo giải trình tóm tắt và báo cáo giải trình tổng hợp

Trong trường hợp đơn cử, trách nhiệm KH&CN hoàn toàn có thể không không thiếu những phần nội dung theo cấu trúc trên .b ) Tiền công trực tiếp cho những chức vụ thực thi trách nhiệm KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi ( 08 giờ / 01 ngày ; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày công ) và mức lương cơ sở do Nhà nước lao lý tại thời gian kiến thiết xây dựng dự trù .Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trách nhiệm KH&CN có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng thuyết minh dự trù tiền công theo cấu trúc chung trách nhiệm KH&CN tại điểm a, khoản 1 Điều này, chi tiết cụ thể theo từng chức vụ tham gia thực thi nội dung việc làm, số ngày công tham gia của từng chức vụ .Dự toán tiền công trực tiếp so với từng chức vụ được tính theo công thức và định mức sau :

Tc = Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó :

Tc: Dự toán tiền công của chức danh

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh tính theo Bảng 1 dưới đây

Snc: Số ngày công của từng chức danh

Bảng 1: Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

STT

Chức danh

Hệ số chức danh nghiên cứu (Hcd)

Hệ số lao động khoa học (Hkh)

Hệ số tiền công theo ngày

Hstcn = (Hcd x Hkh)/22

1

Chủ nhiệm trách nhiệm 6,92 2,5

0,79

2

Thành viên triển khai chính ; thư ký khoa học 5,42 2,0

0,49

3

Thành viên 3,66 1,5

0,25

4

Kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới tương hỗ 2,86 1,2

0,16

Hệ số tiền công ngày cho những chức vụ triển khai trách nhiệm KH&CN pháp luật tại Bảng 1 của Thông tư này là mức thông số tối đa, vận dụng cho trách nhiệm KH&CN cấp vương quốc. Căn cứ năng lực, nguồn lực, đặc trưng, trình độ hoạt động giải trí KH&CN của cơ quan, đơn vị chức năng, những Bộ, cơ quan TW, địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, phát hành mức hệ số tiền công ngày cho những chức vụ triển khai trách nhiệm KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để triển khai thống nhất trong khoanh vùng phạm vi Bộ, cơ quan TW và địa phương, bảo vệ không vượt quá mức pháp luật tại Bảng 1 Thông tư này .c ) Dự toán tiền công trực tiếp so với chức vụ kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới tương hỗ không quá 20 % tổng dự toán tiền công trực tiếp so với những chức vụ pháp luật tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Thông tư này .2. Thuê chuyên viên trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu .a ) Thuê chuyên viên trong nước .Trong trường hợp trách nhiệm KH&CN có nhu yếu thuê chuyên viên trong nước, tổ chức triển khai chủ trì trách nhiệm KH&CN địa thế căn cứ nội dung nhu yếu việc làm thuê chuyên viên triển khai thương thảo mức tiền thuê chuyên viên, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn nhìn nhận xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Trường hợp thuê chuyên viên trong nước theo ngày công thì mức dự trù thuê chuyên viên trong nước không quá 40.000.000 đồng / người / tháng ( 22 ngày / 1 tháng ) .Tổng dự toán kinh phí đầu tư thực thi nội dung chi thuê chuyên viên trong nước không quá 30 % tổng dự toán kinh phí đầu tư chi tiền công trực tiếp triển khai trách nhiệm KH&CN lao lý tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này .Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, trách nhiệm KH&CN có dự trù thuê chuyên viên trong nước vượt quá 40.000.000 đồng / người / tháng hoặc tổng dự toán kinh phí đầu tư thực thi nội dung chi thuê chuyên viên trong nước vượt quá 30 % tổng dự toán kinh phí đầu tư chi tiền công trực tiếp triển khai trách nhiệm KH&CN lao lý tại khoản 1 điều 7 Thông tư này thì :- Đối với trách nhiệm KH&CN cấp vương quốc : cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định hành động phê duyệt và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm sau khi có quan điểm bằng văn bản của Bộ KH&CN .- Đối với trách nhiệm KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh : cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định hành động phê duyệt và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .b ) Thuê chuyên viên ngoài nước .Trong trường hợp trách nhiệm KH&CN có nhu yếu thuê chuyên viên ngoài nước, tổ chức triển khai chủ trì trách nhiệm KH&CN địa thế căn cứ nội dung nhu yếu việc làm thuê chuyên viên thực thi thương thảo mức tiền thuê chuyên viên, thuyết minh rõ hiệu quả của việc thuê chuyên viên, tiêu chuẩn nhìn nhận tác dụng thuê chuyên viên cho hội đồng tư vấn nhìn nhận xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Tổng dự toán kinh phí đầu tư triển khai nội dung chi thuê chuyên viên ngoài nước không quá 50 % tổng dự toán kinh phí đầu tư chi tiền công trực tiếp triển khai trách nhiệm KH&CN pháp luật tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí đầu tư thuê chuyên viên ngoài nước .Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, trách nhiệm KH&CN có tổng dự toán kinh phí đầu tư triển khai nội dung chi thuê chuyên viên ngoài nước vượt quá 50 % tổng dự toán kinh phí đầu tư chi tiền công trực tiếp triển khai trách nhiệm KH&CN lao lý tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì :- Đối với trách nhiệm KH&CN cấp vương quốc : cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định hành động phê duyệt và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm sau khi có quan điểm bằng văn bản của Bộ KH&CN .- Đối với trách nhiệm KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh : cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định hành động phê duyệt và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .3. Dự toán ngân sách mua vật tư, nguyên, nhiên, vật tư được kiến thiết xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng việc làm, chính sách, định mức hiện hành ( nếu có ) và những làm giá tương quan .4. Dự toán chi sửa chữa thay thế, shopping gia tài cố định và thắt chặt được kiến thiết xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng việc làm, chính sách, định mức hiện hành ( nếu có ) và những làm giá tương quan. Nội dung chi này có tiềm năng, nội dung kết nối hữu cơ, đồng điệu và được thực thi trong một thời hạn nhất định tương thích với quy trình tiến độ của trách nhiệm KH&CN được quản trị theo pháp luật hiện hành về thay thế sửa chữa, shopping gia tài hình thành có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước .5. Dự toán chi hội thảo khoa học ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu .Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học ship hàng hoạt động giải trí nghiên cứu được kiến thiết xây dựng và triển khai theo những lao lý tại Thông tư số 01/2010 / TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính lao lý chính sách tiêu tốn đón tiếp khách quốc tế vào thao tác tại Nước Ta, tiêu tốn tổ chức triển khai những hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế tại Nước Ta và tiêu tốn tiếp khách trong nước và Thông tư số 97/2010 / TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính pháp luật chính sách công tác phí, chính sách chi tổ chức triển khai những cuộc hội nghị so với những cơ quan nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. Ngoài ra, Thông tư này lao lý mức thiết kế xây dựng dự trù chi thù lao tối đa tham gia hội thảo chiến lược khoa học như sau :- Người chủ trì : 1.500.000 đồng / buổi hội thảo chiến lược .- Thư ký hội thảo chiến lược : 500.000 đồng / buổi hội thảo chiến lược .- Báo cáo viên trình diễn tại hội thảo chiến lược : 2.000.000 đồng / báo cáo giải trình .- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức triển khai hội thảo chiến lược đặt hàng nhưng không trình diễn tại hội thảo chiến lược : một triệu đồng / báo cáo giải trình .- Thành viên tham gia hội thảo chiến lược : 200.000 đồng / thành viên / buổi hội thảo chiến lược .6. Dự toán chi tìm hiểu, khảo sát tích lũy số liệu được thực thi theo lao lý tại Thông tư số 58/2011 / TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính lao lý về quản trị, sử dụng và quyết toán kinh phí đầu tư triển khai những cuộc tìm hiểu thống kê .7. Dự toán chi họp hội đồng tự nhìn nhận tác dụng thực thi trách nhiệm KH&CN ( nếu có ) : được thiết kế xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên hội đồng với mức chi không quá 50 % mức chi cho hội đồng nghiệm thu sát hoạch trách nhiệm KH&CN cấp Quốc gia được lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này. Các Bộ, cơ quan TW, địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn định mức đơn cử chi cho việc họp hội đồng tự nhìn nhận hiệu quả triển khai trách nhiệm KH&CN .8. Dự toán chi quản trị chung trách nhiệm KH&CN .

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: chi điện, nước, các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai nhiệm vụ KH&CN tại tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì.

Dự toán kinh phí đầu tư quản trị chung trách nhiệm KH&CN bằng 5 % tổng dự toán kinh phí đầu tư thực thi trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng .9. Các khoản chi khác được vận dụng theo những pháp luật quản trị hiện hành của pháp lý .

Điều 8. Các nội dung chi quản lý nhiệm vụ KH&CN

1. Chi hoạt động giải trí của những Hội đồng tư vấn .a ) Chi tiền công triển khai trách nhiệm của thành viên những Hội đồng tư vấn KH&CN ( Hội đồng tư vấn xác lập trách nhiệm KH&CN, Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể chủ trì trách nhiệm KH&CN và Hội đồng tư vấn nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch hiệu quả triển khai trách nhiệm KH&CN ) ;b ) Chi tiền công ship hàng họp Hội đồng ;c ) Chi công tác làm việc phí của những chuyên viên được mời tham gia công tác làm việc tư vấn ;d ) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc Giao hàng Hội đồng ;đ ) Chi thuê dịch vụ KH&CN tương quan đến việc nhìn nhận của Hội đồng ; thuê cơ sở vật chất Giao hàng Hội đồng ( nếu có ) .2. Chi thuê chuyên viên tư vấn độc lập ( nếu có ) .3. Chi thông tin tuyển chọn trên những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo .4. Chi công tác làm việc kiểm tra, nhìn nhận giữa kỳ ; kiểm tra, nhìn nhận sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hiệu quả nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, gồm có :a ) Chi công tác phí cho đoàn kiểm tra ;b ) Chi họp hội đồng nhìn nhận giữa kỳ ( trong trường hợp thiết yếu cần có Hội đồng nhìn nhận giữa kỳ ) .5. Chi công tác làm việc phí của những chuyên viên được mời tham gia Tổ đánh giá và thẩm định nội dung, kinh tế tài chính của trách nhiệm .6. Các khoản chi khác tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí quản trị trách nhiệm KH&CN .

Điều 9. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN

1. Định mức chi hoạt động giải trí của những Hội đồng .a ) Chi tiền công .Đơn vị tính : 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Khung định mức chi tối đa

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

a Chi họp Hội đồng tư vấn xác lập trách nhiệm KH&CN Hội đồng
quản trị hội đồng 1.000
Phó quản trị hội đồng ; thành viên hội đồng 800
Thư ký hành chính 300
Đại biểu được mời tham gia 200
b Chi nhận xét nhìn nhận 01 phiếu nhận xét nhìn nhận
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên Hội đồng 300
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên phản biện trong Hội đồng 500

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

a Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể chủ trì trách nhiệm KH&CN Hội đồng
quản trị hội đồng 1.500
Phó quản trị hội đồng ; thành viên hội đồng 1.000
Thư ký hành chính 300
Đại biểu được mời tham gia 200
b Chi nhận xét nhìn nhận 01 phiếu nhận xét nhìn nhận
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên Hội đồng 500
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên phản biện trong Hội đồng 700

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN

Tổ trưởng tổ thẩm định và đánh giá Nhiệm vụ 700
Thành viên tổ đánh giá và thẩm định Nhiệm vụ 500
Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300
Đại biểu được mời tham gia Nhiệm vụ 200

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu sát hoạch Nhiệm vụ
quản trị hội đồng 1.500
Phó quản trị hội đồng ; thành viên hội đồng 1.000
Thư ký hành chính 300
Đại biểu được mời tham gia 200
b Chi nhận xét nhìn nhận 01 phiếu nhận xét nhìn nhận
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên Hội đồng 500
Nhận xét nhìn nhận của ủy viên phản biện trong Hội đồng 700

b ) Định mức chi tiền công của những Hội đồng tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này là định mức tối đa, vận dụng cho trách nhiệm KH&CN cấp vương quốc. Căn cứ năng lực, nguồn lực, đặc trưng, trình độ hoạt động giải trí KH&CN của cơ quan, đơn vị chức năng, những Bộ, cơ quan TW, địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, phát hành định mức chi tiền công của những Hội đồng của trách nhiệm KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để triển khai thống nhất trong khoanh vùng phạm vi Bộ, cơ quan TW và địa phương, bảo vệ không vượt quá định mức lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này .c ) Các nội dung chi khác được kiến thiết xây dựng dự trù trên cơ sở dự kiến khối lượng việc làm và những lao lý hiện hành của pháp lý .2. Định mức kiến thiết xây dựng dự trù chi thuê chuyên viên tư vấn độc lập .Trong trường hợp thiết yếu ( khi những Hội đồng tư vấn khoa học có quan điểm không thống nhất trong việc xem xét lựa chọn trách nhiệm KH&CN hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị trách nhiệm KH&CN thấy thiết yếu ), cơ quan có thẩm quyền quản trị trách nhiệm KH&CN hoàn toàn có thể thuê chuyên viên tư vấn, nhìn nhận độc lập .Tổng mức dự trù chi thuê chuyên viên độc lập được tính tối đa bằng 5 lần mức chi tiền công ( gồm có chi tiền công họp Hội đồng và chi nhận xét, nhìn nhận ) của quản trị Hội đồng tương ứng và do cơ quan có thẩm quyền quản trị trách nhiệm KH&CN quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .3. Chi thông tin tuyển chọn trên những phương tiện đi lại truyền thông online ( báo giấy, báo hình, báo điện tử và những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo khác ) : thiết kế xây dựng dự trù trên cơ sở làm giá của những cơ quan tiếp thị quảng cáo lựa chọn đăng tin .4. Dự toán chi công tác làm việc kiểm tra, nhìn nhận giữa kỳ .a ) Dự toán chi công tác phí cho đoàn kiểm tra nhìn nhận giữa kỳ được thiết kế xây dựng theo pháp luật hiện hành về chính sách công tác phí vận dụng cho những cơ quan nhà nước .b ) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng nhìn nhận giữa kỳ ( trong trường hợp thiết yếu có Hội đồng nhìn nhận giữa kỳ ) được vận dụng tối đa bằng 50 % mức chi của Hội đồng tư vấn nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này .

Mục II. LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

Điều 10. Lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ KH&CN

Hằng năm, vào thời gian thiết kế xây dựng dự trù chi ngân sách nhà nước theo pháp luật, địa thế căn cứ vào kế hoạch xác lập, tuyển chọn, xét giao trực tiếp những trách nhiệm KH&CN trong năm ; kế hoạch kiểm tra, nhìn nhận giữa kỳ ( nếu có ), nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch so với những trách nhiệm KH&CN trong năm và định mức chi pháp luật tại Thông tư này, những Bộ, cơ quan TW thiết kế xây dựng dự trù kinh phí đầu tư so với những hoạt động giải trí ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước của trách nhiệm KH&CN và tổng hợp vào dự trù chi sự nghiệp KH&CN của mình ; Sở Khoa học và Công nghệ hoặc đơn vị chức năng được giao trách nhiệm quản trị nhà nước về KH&CN ở địa phương kiến thiết xây dựng dự trù kinh phí đầu tư so với những hoạt động giải trí Giao hàng công tác làm việc quản trị nhà nước của trách nhiệm KH&CN và tổng hợp vào dự trù chi sự nghiệp KH&CN của địa phương, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 11. Lập dự toán kinh phí của nhiệm vụKH&CN

1. Căn cứ .a ) Mục tiêu, nhu yếu, nội dung và khối lượng việc làm nghiên cứu của trách nhiệm KH&CN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;b ) Các định mức kinh tế-kỹ thuật do những Bộ, ngành tính năng phát hành, định mức làm địa thế căn cứ kiến thiết xây dựng dự trù pháp luật tại Thông tư này và những chính sách, chủ trương hiện hành của nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế-kỹ thuật thì cần thuyết minh đơn cử chi tiết cụ thể địa thế căn cứ lập dự trù .2. Yêu cầu .a ) Dự toán kinh phí đầu tư của trách nhiệm KH&CN được thiết kế xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với những tác dụng, mẫu sản phẩm đơn cử của trách nhiệm KH&CN .b ) Tổ chức chủ trì, cá thể chủ nhiệm trách nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng dự trù trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trách nhiệm KH&CN .

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc đánh giá và thẩm định dự trù kinh phí đầu tư của trách nhiệm KH&CN theo đúng chính sách lao lý. Trường hợp những nội dung chi không có định mức kinh tế-kỹ thuật của những Bộ, ngành công dụng phát hành thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trách nhiệm KH&CN được quyết định hành động những nội dung chi thiết yếu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình trước pháp lý .2. Căn cứ vào dự trù chi sự nghiệp KH&CN được cơ quan có thẩm quyền giao, những Bộ, ngành, địa phương thực thi giao dự trù cho những đơn vị chức năng thường trực quản trị và thực thi trách nhiệm KH&CN .

Điều 13. Quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN

Việc quyết toán kinh phí đầu tư triển khai trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được thực thi theo những pháp luật của Luật giá thành nhà nước, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và những văn bản hướng dẫn thực thi .

Điều 14. Công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Nội dung chi công bố tác dụng nghiên cứu ( đã được công bố ) và chi ĐK bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ ( đã được cấp bằng ) được thanh toán giao dịch trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo lao lý tại ngày 03 tháng 4 năm năm trước của nhà nước về Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm năm ngoái .2. Thông tư liên tịch này sửa chữa thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007 / TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức thiết kế xây dựng và phân chia dự trù kinh phí đầu tư so với những đề tài, dự án Bất Động Sản khoa học và công nghệ tiên tiến có sử dụng ngân sách Nhà nước .3. Đối với những trách nhiệm KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời gian Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì liên tục triển khai theo những lao lý hiện hành tại thời gian phê duyệt .4. Trường hợp những văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ trợ, thay thế sửa chữa thì triển khai theo văn bản mới phát hành .

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi Thông tư này .Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị những tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ trợ cho tương thích. / .

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính; Website Bộ KH&CN
– Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN); Bộ KH&CN (VT, Vụ KHTH).

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461