Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học – Tài liệu text

Author:

Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.89 KB, 4 trang )

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Cách lập dàn ý công trình nghiên cứu
Tham khảo dàn ý chung sau đây để xác lập dàn ý công trình nghiên cứu phù hợp với đề tài:
– Phần mở đầu
+ Lí do chọn đề tài
+ Mục đích nghiên cứu
+ Khách thể nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu
+ Giả thuyết khoa học
+ Phạm vi nghiên cứu
+ Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Cơ sở nghiên cứu
– Phần thứ hai
+ Lịch sử vấn đề nghiên cứu
+ Cơ sở lí luận
+ Thực trạng nghiên cứu
Chương I: Mô tả, phân tích thực trạng (có thể chia thành 2 chương)
Chương II: Đề ra giải pháp (thực nghiệm nếu có) và khuyến nghị
– Kết luận
+ Tóm tắt công trình nghiên cứu
+ Đánh giá công trình nghiên cứu
+ Hướng nghiên cứu
– Tài liệu tham khảo
– Phụ lục
2.Một số hướng dẫn cụ thể thực hiện nội dung đề cương
2.1. Lí do chọn đề tài
Trình bày được 2 ý chính:
– Lí do lí luận: khái quát tính chất, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong
đề tài;

– Lí do thực tiễn: khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu
nêu trên.
2.2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu, thường thể hiện 2 vấn đề cơ
bản sau:
– Mô tả và phân tích thực trạng;
– Đề xuất biện pháp.
2.3. Khách thể nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu là môi trường, là cái chứa đựng đối tượng nghiên cứu. Tuỳ theo điều
kiện và khả năng mà người nghiên cứu có thể lựa chọn khách thể nghiên cứu rộng hay hẹp.
2.4. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là bộ phận của khách thể nghiên cứu, là
tiêu điểm mà đề tài cần tập trung giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là
thực trạng, biện pháp, giải pháp, v.v.
2.5. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiện
trong mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực
nghiệm, v.v.).
2.6. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của
đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt: không gian – nội dung;
thời gian.
2.7. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thường chia thành 4 nhiệm vụ:
– Hệ thống hoá những vấn đề lí luận liên quan tới đề tài;
– Mô tả thực trạng;
– Phân tích, đánh giá thực trạng;
– Đề xuất biện pháp, khuyến nghị.
2.8. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài.
Tổng kết quả của các phương pháp nghiên cứu khoa học phải đủ thực hiện tổng nhiệm vụ

đề tài.
Mỗi phương pháp nghiên cứu nên phân tích thành:
– Mục đích của phương pháp: nhằm thực hiện nhiệm vụ gì của đề tài
– Đối tượng của phương pháp: được chứa đựng ở khách thể nghiên cứu của cơ sở nghiên
cứu (cần phân biệt đối tượng của phương pháp nghiên cứu với đối tượng của đề tài)
– Nội dung phương pháp (kĩ thuật sử dụng phương pháp): nên đưa vào phụ lục (thường sử
dụng cho phương pháp điều tra, phỏng vấn)
2.9. Cơ sở nghiên cứu
Ghi tên đơn vị nghiên cứu (nơi diễn ra các hoạt động của khách thể nghiên cứu và chứa
đựng đối tượng nghiên cứu).
2.10. Kế hoạch, thời gian nghiên cứu
TT Thời gian Công việc
1 Trước đi thực tế Lập và hoàn thành đề cương
2 Trong thời gian đi thực tế Thu thập thông tin, tư liệu
3 Trong thời gian đi thực tế Viết bản thảo và liên hệ GV hướng dẫn
4 Liền cuối thời gian đi thực tế Viết sạch
5 Theo kế hoạch, quy định Nộp sản phẩm cho GV hướng dẫn
2.11. Dàn ý công trình nghiên cứu
Lập dàn ý công trình nghiên cứu là xác định và liệt kê cấu trúc công trình nghiên cứu gồm
các phần, các chương, các mục trong từng chương. Nhìn chung dàn ý công trình nghiên cứu
thường bao gồm các phần như sau:
A. Phần mở đầu: Ghi lại các mục sau đây của đề cương:
– Lí do chọn đề tài
– Mục đích nghiên cứu
– Khách thể nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu
– Giả thuyết khoa học
– Phạm vi nghiên cứu
– Nhiệm vụ nghiên cứu
– Phương pháp nghiên cứu

– Cơ sở nghiên cứu
B. Phần thứ hai: Kết quả nghiên cứu
1. Cơ sở lí luận
– Lịch sử vấn đề nghiên cứu
– Các khái niệm
– Vị trí, tính chất, nhiệm vụ, nội dung
2. Thực trạng
– Đặc điểm cơ sở nghiên cứu
– Mô tả, phân tích thực trạng
3. Đề ra giải pháp và khuyến nghị
C. Kết luận
– Tóm tắt công trình nghiên cứu
– Đánh giá công trình nghiên cứu
2.12. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ; tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải
giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật
Bản, v.v. (đối với tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết đến, có thể thêm phần dịch tiếng
Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ;
– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông
thường của tên người Việt Nam chứ không đảo tên lên trước họ;
– Tài liệu không có tên tác giả: xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành tài liệu đó.
Ví dụ: Bộ GD-ĐT xếp vào vần B, Tổng cục Thuế xếp vào vần T, v.v.;
Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo thì phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), tên sách, luận án hoặc báo cáo, nhà
xuất bản, nơi xuất bản.
Ví dụ:
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996)
phát triển lúa lai, Hà Nội.

2. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến –
Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa,
Trường Đại học Y Hà Nội.
Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, ghi đầy đủ các
thông tin sau:
Tên tác giả (năm công bố), “tên bài báo”, tên tạp chí hoặc tên sách, tập (số), các số trang.
Ví dụ:
Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98
(1), tr.10-16.
2.13. Phụ lục
Phần phụ lục để dành cho các thông tin sau:
– Nội dung của một số phương pháp nghiên cứu (điều tra, phỏng vấn)
– Kết quả của các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
– Lí do thực tiễn : khái quát những yếu kém, chưa ổn trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầunêu trên. 2.2. Mục đích nghiên cứuMục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra trách nhiệm nghiên cứu, thường bộc lộ 2 yếu tố cơbản sau : – Mô tả và nghiên cứu và phân tích tình hình ; – Đề xuất giải pháp. 2.3. Khách thể nghiên cứuKhách thể nghiên cứu là thiên nhiên và môi trường, là cái tiềm ẩn đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu. Tuỳ theo điềukiện và năng lực mà người nghiên cứu hoàn toàn có thể lựa chọn khách thể nghiên cứu rộng hay hẹp. 2.4. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là bộ phận của khách thể nghiên cứu, làtiêu điểm mà đề tài cần tập trung chuyên sâu xử lý. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài hoàn toàn có thể làthực trạng, giải pháp, giải pháp, v.v. 2.5. Giả thuyết khoa họcGiả thuyết khoa học là tiến trình trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiệntrong mệnh đề điều kiện kèm theo. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng ( qua thử nghiệm, thựcnghiệm, v.v. ). 2.6. Phạm vi nghiên cứuPhạm vi nghiên cứu là sự xác lập ( khu biệt, số lượng giới hạn, cụ thể hoá ) đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu củađề tài. Sự xác lập khoanh vùng phạm vi nghiên cứu thường bộc lộ ở các mặt : khoảng trống – nội dung ; thời hạn. 2.7. Nhiệm vụ nghiên cứuThường chia thành 4 trách nhiệm : – Hệ thống hoá những yếu tố lí luận tương quan tới đề tài ; – Mô tả tình hình ; – Phân tích, nhìn nhận tình hình ; – Đề xuất giải pháp, khuyến nghị. 2.8. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong triển khai trách nhiệm đề tài. Tổng kết quả của các chiêu thức nghiên cứu khoa học phải đủ triển khai tổng nhiệm vụđề tài. Mỗi chiêu thức nghiên cứu nên nghiên cứu và phân tích thành : – Mục đích của giải pháp : nhằm mục đích triển khai trách nhiệm gì của đề tài – Đối tượng của chiêu thức : được tiềm ẩn ở khách thể nghiên cứu của cơ sở nghiêncứu ( cần phân biệt đối tượng người dùng của giải pháp nghiên cứu với đối tượng người tiêu dùng của đề tài ) – Nội dung chiêu thức ( kĩ thuật sử dụng giải pháp ) : nên đưa vào phụ lục ( thường sửdụng cho chiêu thức tìm hiểu, phỏng vấn ) 2.9. Cơ sở nghiên cứuGhi tên đơn vị chức năng nghiên cứu ( nơi diễn ra các hoạt động giải trí của khách thể nghiên cứu và chứađựng đối tượng người dùng nghiên cứu ). 2.10. Kế hoạch, thời hạn nghiên cứuTT Thời gian Công việc1 Trước đi trong thực tiễn Lập và hoàn thành xong đề cương2 Trong thời hạn đi trong thực tiễn Thu thập thông tin, tư liệu3 Trong thời hạn đi trong thực tiễn Viết bản thảo và liên hệ GV hướng dẫn4 Liền cuối thời hạn đi trong thực tiễn Viết sạch5 Theo kế hoạch, lao lý Nộp mẫu sản phẩm cho GV hướng dẫn2. 11. Dàn ý khu công trình nghiên cứuLập dàn ý khu công trình nghiên cứu là xác lập và liệt kê cấu trúc khu công trình nghiên cứu gồmcác phần, các chương, các mục trong từng chương. Nhìn chung dàn ý khu công trình nghiên cứuthường gồm có các phần như sau : A. Phần khởi đầu : Ghi lại các mục sau đây của đề cương : – Lí do chọn đề tài – Mục đích nghiên cứu – Khách thể nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu – Giả thuyết khoa học – Phạm vi nghiên cứu – Nhiệm vụ nghiên cứu – Phương pháp nghiên cứu – Cơ sở nghiên cứuB. Phần thứ hai : Kết quả nghiên cứu1. Cơ sở lí luận – Lịch sử yếu tố nghiên cứu – Các khái niệm – Vị trí, đặc thù, trách nhiệm, nội dung2. Thực trạng – Đặc điểm cơ sở nghiên cứu – Mô tả, nghiên cứu và phân tích thực trạng3. Đề ra giải pháp và khuyến nghịC. Kết luận – Tóm tắt khu công trình nghiên cứu – Đánh giá khu công trình nghiên cứu2. 12. Tài liệu tham khảoTài liệu tìm hiểu thêm được xếp riêng theo từng ngôn từ ; tài liệu bằng tiếng quốc tế phảigiữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, NhậtBản, v.v. ( so với tài liệu bằng ngôn từ còn ít người biết đến, hoàn toàn có thể thêm phần dịch tiếngViệt đi kèm theo mỗi tài liệu ). Tài liệu tìm hiểu thêm xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước : – Tác giả là người quốc tế : xếp thứ tự ABC theo họ ; – Tác giả là người Nước Ta : xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thôngthường của tên người Nước Ta chứ không hòn đảo tên lên trước họ ; – Tài liệu không có tên tác giả : xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan phát hành tài liệu đó. Ví dụ : Bộ GD-ĐT xếp vào vần B, Tổng cục Thuế xếp vào vần T, v.v. ; Đối với tài liệu tìm hiểu thêm là sách, luận án, báo cáo giải trình thì phải ghi rất đầy đủ các thông tin sau : Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành ( năm xuất bản ), tên sách, luận án hoặc báo cáo giải trình, nhàxuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ : 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( 1996 ), Báo cáo tổng kết 5 năm ( 1992 – 1996 ) tăng trưởng lúa lai, Thành Phố Hà Nội. 2. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực ( 1997 ), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Thành Phố Hà Nội. 3. Võ Thị Kim Huệ ( 2000 ), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Thành Phố Hà Nội. Đối với tài liệu tìm hiểu thêm là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, ghi không thiếu cácthông tin sau : Tên tác giả ( năm công bố ), “ tên bài báo ”, tên tạp chí hoặc tên sách, tập ( số ), các số trang. Ví dụ : Quách Ngọc Ân ( 1992 ), “ Nhìn lại hai năm tăng trưởng lúa lai ”, Di truyền học ứng dụng, 98 ( 1 ), tr. 10-16. 2.13. Phụ lụcPhần phụ lục để dành cho các thông tin sau : – Nội dung của 1 số ít chiêu thức nghiên cứu ( tìm hiểu, phỏng vấn ) – Kết quả của các chiêu thức nghiên cứu đã sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461