Reading – Unit 11 trang 124 tiếng Anh 11 – https://sangtaotrongtamtay.vn

Author:
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Before

Before you read

Work in pairs. Answer the following questions.

( Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau. )

1. What source of enerey does each picture above refer to ?
2. What do we need eneray for ?

Lời giải chi tiết:

1. Wind energy
Solar energy
Water energy
2. We need energy to cook, to light to heat or cool the house and to run machines …

Tạm dịch: 

1. Mỗi bức tranh trên đề cập đến nguồn nguồn năng lượng nào ?
=> nguồn năng lượng gió, nguồn năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng nước
2. Chúng ta cần nguồn năng lượng để làm gì ?
=> Chúng ta cần nguồn năng lượng để nấu ăn, thắp sáng, sưởi ấm hoặc làm mát nhà cửa và để chạy máy …

While

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow.

( Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm những trách nhiệm tiếp theo. )

At present, most of our energy comes from fossil fuels ( oil, coal, and natural gas ). However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy .
One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world .
The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive .
The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe .
Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world .

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Hiện nay, hầu hết nguồn năng lượng của chúng tôi đến từ nguyên vật liệu hóa thạch ( than, dầu và khí tự nhiên ). Tuy nhiên, dự trữ còn hạn chế. Bởi vì nhu yếu điện đang tăng rất nhanh, nguyên vật liệu hóa thạch sẽ hết sạch trong một thời hạn tương đối ngắn. Vì vậy, ngườì ta phải tăng trưởng và sử dụng những nguồn nguồn năng lượng thay thế sửa chữa .
Một nguồn nguồn năng lượng sửa chữa thay thế là nguồn nguồn năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân hoàn toàn có thể phân phối đủ điện cho những nhu yếu của quốc tế trong hàng trăm năm, nhưng nó hoàn toàn có thể rất nguy khốn. Một nguồn nguồn năng lượng thay thế sửa chữa là địa nhiệt đến từ sâu bên trong toàn cầu. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra nguồn năng lượng. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên quốc tế .
Mặt trời, nước và gió là những nguồn nguồn năng lượng sửa chữa thay thế khác. Gió quay cối xay gió và chuyển dời thuyền khơi. Đó là một nguồn nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật không may, nếu gió không thổi thì cũng không có nguồn năng lượng gió. Khi nước chuyển dời từ một nơi cao đến nơi thấp hơn, nó làm ra nguồn năng lượng. Tuy nhiên con người phải xây đập nước để sử dụng nguồn nguồn năng lượng này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, vì thế nguồn năng lượng nước cũng đắt đỏ .
Mặt trời giải phóng một lượng lớn nguồn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành điện năng. Nhiều vương quốc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cho đời sống hằng ngày của họ. Tấm pin mặt trời trên mái nhà hoàn toàn có thể tạo ra đủ nguồn năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát hàng loạt ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không riêng gì nhiều mẫu mã và vô hạn mà còn thật sạch và bảo đảm an toàn .
Mặc dù có 1 số ít điểm yếu kém, tiềm năng của những nguồn nguồn năng lượng sửa chữa thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để hoàn toàn có thể tận dụng triệt để những nguồn nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho những nhà nghiên cứu trên toàn quốc tế .

Lời giải chi tiết:

Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary).

( Những từ trong khung Open trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp. Sử dụng từ điển nếu cần )

alternative limited energy
released exhausted

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony .
2. They are looking for ______ methods of making it .
3. People use ______ to run machines, heat and cool their homes .
4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______ .
5. Fuel supplies are nearly ______ .

Lời giải chi tiết:

1. Six hundred balloons were released at the ceremony.

2. They are looking for alternative methods of making it.

3. People use energy to run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited.

5. Fuel supplies are nearly exhausted.

Tạm dịch: 

1. Sáu trăm quả bóng được thả bay tại buổi lễ .
2. Họ đang tìm kiếm chiêu thức thay thế sửa chữa để sản xuất nó .
3. Mọi người sử dụng nguồn năng lượng để chạy máy móc, sưởi ấm và làm mát nhà cửa .
4. Thức ăn trong nhà hàng quán ăn rẻ, nhưng sự lựa chọn khá hạn chế .
5. Nguồn nguyên vật liệu gần như là hết sạch.

Task 2

Task 2. Scan the passage and write down the advantage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of energy.

( Đọc lướt đoạn văn và viết ra thuận tiện và bất lợi của từng nguồn nguồn năng lượng thay thế sửa chữa. )

Lời giải chi tiết:

Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power it’s unlimited . It can be very dangerous .
Solar energy It’s available. It’s not only plentiful and infinite but also clean and safe . It’s only possible when it’s sunny .
Water power It’s clean and unlimited . It’s expensive .
Wind power It’s clean and unlimited . There’s no wind energy when there is no wind .
Geothermal heat It’s available . It’s available only in a few places .

Tạm dịch: 

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng hạt nhân Vô tận . Có thể rất nguy hại .
Năng lượng mặt trời Có sẵn. Không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và bảo đảm an toàn . Chỉ dùng được khi có nắng .
Năng lượng nước Sạch và không số lượng giới hạn . Tốn kém .
Năng lượng gió Sạch và không số lượng giới hạn . Khi không có gió sẽ không có nguồn năng lượng gió .
Địa nhiệt Có sẵn . Chỉ có sẵn ở một vài nơi .

Task 3

Task 3. Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi. )
1. What is our major source of energy ?
2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential ?

Lời giải chi tiết:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels .
2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential .

Tạm dịch: 

1. Nguồn nguồn năng lượng chính của tất cả chúng ta là gì ?
=> Nguồn nguồn năng lượng chính của tất cả chúng ta đến từ nguyên vật liệu hóa thạch .
2. Có bao nhiêu nguồn nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất ?
=> Năm nguồn nguồn năng lượng được đề cập trong bài đọc. Đó là nguồn năng lượng hạt nhân, nguồn năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng nước, nguồn năng lượng gió, địa nhiệt. Tôi nghĩ nguồn năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.

After

After you read

Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box. 

(Hoàn thành phần tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

one environment alternative
limited unlimited sources
energy fuels

We need energy to live and work. Our major source of ( 1 ) ______ is oil. Oil is ( 2 ) ______ kind of fossil fuel. The amount of fossil ( 3 ) ______ in the world is ( 4 ) ______. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are ( 5 ) ______ sources of energy. They can give us electricity. Other alternative ( 6 ) ______ are the sun, waves and water. Thes e sources are not only ( 7 ) ______ and available but also clean and safe for the ( 8 ) ______. People should develop and use them more and more in the future .

Lời giải chi tiết:

1. energy 2. one
3. fuels 4. limited
5. alternative 6. sources
7. unlimited 8. environment

Tạm dịch: 

Chúng ta cần nguồn năng lượng để sống và thao tác. Nguồn nguồn năng lượng chính của tất cả chúng ta là dầu mỏ. Dầu mỏ là một loại nguyên vật liệu hóa thạch. Lượng nguyên vật liệu hóa thạch trên quốc tế là có số lượng giới hạn. Vì vậy, tất cả chúng ta phải tiết kiệm chi phí nó, đồng thời, tất cả chúng ta phải tìm nguồn nguồn năng lượng mới. Địa nhiệt và nguồn năng lượng hạt nhân là những nguồn nguồn năng lượng thay thế sửa chữa. Chúng hoàn toàn có thể cung ứng điện cho tất cả chúng ta. Những nguồn sửa chữa thay thế khác là mặt trời, sóng và nước. Những nguồn nguồn năng lượng này không những vô tận và sẵn có mà còn sạch và bảo đảm an toàn cho thiên nhiên và môi trường. Con người nên tăng trưởng và sử dụng chúng ngày càng nhiều trong tương lai .

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461